Powrót

Ulga na dzieci

Tagi: Dziecko, Podatki

Ulga na dzieci

W zeznaniu podatkowym podatnicy rozliczający się według skali podatkowej będą mogli skorzystać z tzw. ulgi na dzieci.

Podatnik będzie miał prawo odliczyć przysługującą kwotę ulgi na każde małoletnie dziecko, w stosunku do którego w roku podatkowym:

  • wykonywał władzę rodzicielską,
  • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,
  • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

UWAGA!
Z ulgi mogą korzystać także osoby wychowujące pełnoletnie dzieci, pod warunkiem, że dzieci te uczą się lub studiują (także za granicą) oraz że w roku podatkowym, którego dotyczy odliczenie, nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub z kapitałów pieniężnych opodatkowanych przy zastosowaniu 19% stawki podatku w łącznej wysokości przekraczającej 3.089 zł. Do dochodów tych wliczane są również zarobki uzyskane przez pełnoletnie dzieci za granicą. Renta dziecka nie stanowi dochodu, który jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do odliczenia.
Z odliczenia nie mogą korzystać podatnicy, których dzieci prowadzą działalność gospodarczą opodatkowaną przy zastosowaniu 19% stawki podatku lub ryczałtem ewidencjonowanym albo też podlegają przepisom ustawy o podatku tonażowym.

 

Warto wiedzieć
Kwota odliczenia na każde dziecko wynosi 92,67 zł za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wywiązywał się z jednego z wyżej wymienionych obowiązków.

 

W wyniku nowelizacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych od 1 stycznia 2013 r. zasady korzystania z ulgi prorodzinnej ulegną istotnym zmianom. Rodzice, którzy wychowują troje i więcej dzieci uzyskają prawo do wyższej ulgi, natomiast dla rodziców, którzy wychowują jedno dziecko, prawo do tej ulgi zostanie ograniczone, poprzez wprowadzenie limitu dochodów.

Ulga z tytułu wychowania jednego dziecka
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 92,67 zł miesięcznie na dziecko (rocznie 1112,04 zł).

Ulga z tytułu wychowania dwojga dzieci
Odliczeniu podlega kwota stanowiąca 1/6 kwoty zmniejszającej podatek określonej w pierwszym przedziale skali, za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym podatnik wykonywał władzę, pełnił funkcję rodziny zastępczej albo sprawował opiekę nad dzieckiem. Kwota odliczenia wynosi 92, 67 zł miesięcznie na każde dziecko (rocznie 1112, 04 zł).
W przypadku wychowywania dwójki dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w danym roku podatkowym dochodu.

Ulga z tytułu wychowania trojga dzieci
Kwota odliczenia na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie (rocznie 1112, 04 zł). Natomiast kwota odliczenia na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł (rocznie 1668,12 zł).
W przypadku wychowywania trojga dzieci, przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

Ulga z tytułu wychowania czworga i większej liczby dzieci
Kwota odliczenia:
• na pierwsze i drugie dziecko wynosi po 92,67 zł miesięcznie
(rocznie 1112, 04 zł),
• na trzecie dziecko wynosi miesięcznie 139,01 zł (rocznie 1668,12 zł),
• na czwarte i każde kolejne dziecko wynosi miesięcznie po 185,34 zł na czwarte i każde kolejne dziecko (rocznie 2224.08 zł).
W przypadku wychowywania czworga dzieci, jak również większej liczby dzieci przy ustalaniu prawa do ulgi, nie ma znaczenia wysokość uzyskanego w roku podatkowym dochodu.

 

WARTO WIEDZIEĆ
Odliczenie nie przysługuje poczynając od miesiąca kalendarzowego, w którym dziecko:
• na podstawie orzeczenia sądu zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych,
• wstąpiło w związek małżeński.

Małżonkowie wychowujący dzieci powinni pamiętać, że roczne kwoty odliczenia dotyczą łącznie obojga rodziców, opiekunów prawnych dziecka albo rodziców zastępczych pozostających w związku małżeńskim. Przysługującą im roczną kwotę odliczenia mogą odliczyć od podatku w częściach równych lub w dowolnie ustalonej proporcji. Odliczenia dokonuje się w rocznym zeznaniu podatkowym, podając numery PESEL dzieci, a w przypadku braku tych numerów – imiona, nazwiska oraz daty urodzenia dzieci (informacje te podaje się w PIT /O).

 

Szczegółowe informacje na temat ulgi na dzieci dostępne są w broszurze Ministerstwa Finansów.

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?