Powrót

Świadczenia rodzinne z krajów Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-11-27

Tagi: Świadczenia rodzinne, Transfer świadczeń, Rodzina, Dziecko

Świadczenia rodzinne z krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii

Od 1 maja 2010 r. w krajach Unii Europejskiej, a od 1 kwietnia 2012 r. w Szwajcarii oraz od 1 czerwca 2012 r. w Norwegii, Islandii i Liechtensteinie obowiązują nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, w tym świadczeń rodzinnych: rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009.

Jeżeli jedno z rodziców pracuje za granicą i opłaca tam składki na ubezpieczenie społeczne, a drugie wraz z dziećmi mieszka w Polsce i nie pracuje zawodowo, to właściwe do wypłaty świadczeń rodzinnych w pierwszej kolejności jest państwo zatrudnienia, a państwo zamieszkania będzie właściwe w drugiej kolejności do wypłaty ewentualnego „dodatku dyferencyjnego”, czyli różnicy pomiędzy wysokością świadczeń.

W wypadku gdy obydwoje rodzice są aktywni zawodowo w dwóch różnych państwach członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub w Szwajcarii, to właściwe do wypłaty świadczeń rodzinnych będzie państwo, w którym mieszkają członkowie rodziny (dzieci).

Warto wiedzieć
W celu ustalenia właściwego ustawodawstwa oraz określenia uprawnienia do świadczeń rodzinnych drugiego z rodziców instytucja państwa zatrudnienia wysyła standardowe dokumenty elektroniczne (SED) do polskiej instytucji właściwej, czyli Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS).
Od 1 maja 2010 r. dotychczasowe formularze z serii E 400 wymieniane bezpośrednio pomiędzy instytucjami zastąpiły nowe dokumenty – standardowe dokumenty elektroniczne typu F (SED F).

Po sprawdzeniu sytuacji dotyczącej wykonywania działalności zawodowej przez drugiego z rodziców, potwierdzeniu liczby i wieku członków rodziny oraz ewentualnego uprawnienia do świadczeń rodzinnych w Polsce, ROPS przesyła uzupełnione dokumenty SED do instytucji właściwej państwa zatrudnienia.

Po uzyskaniu pełnych informacji zostaje wydana decyzja o ewentualnym przyznaniu świadczeń rodzinnych za granicą na członków rodziny (dzieci) zamieszkujących w innym państwie.

Każde państwo ustala zasady przyznawania i wysokość świadczeń rodzinnych na podstawie swoich wewnętrznych przepisów. W celu zweryfikowania uprawnienia do świadczeń rodzinnych instytucja właściwa w danym państwie żąda dokumentów potwierdzających m.in. zatrudnienie na terytorium tego państwa, odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, podatków.

Jeżeli świadczenia rodzinne w państwie właściwym do wypłaty świadczeń rodzinnych są niższe niż świadczenia przewidziane
w drugim państwie, to instytucja tego drugiego państwa jest zobowiązana do wypłaty dodatku dyferencyjnego.

Warto wiedzieć
Nie można otrzymywać świadczeń rodzinnych w pełnej wysokości w tym samym okresie na tego samego członka rodziny w dwóch różnych państwach członkowskich. W razie stwierdzenia takiego przypadku osoba pobierająca świadczenia rodzinne w dwóch państwach jednocześnie musi dokonać zwrotu części otrzymanych świadczeń.

Warunkiem uzyskania świadczeń rodzinnych za granicą jest złożenie wniosku we właściwej instytucji w danym państwie. Lista instytucji udzielających wyjaśnień w sprawach dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego jest dostępna na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?