Назад

Działalność gospodarcza w Polsce

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2014-12-12

Po powrocie do Polski wiele osób ma pomysł na własny biznes, chcąc przenieść na grunt polski rozwiązania z innych krajów oraz wykorzystać zdobyte za granicą doświadczenia. Często jednak brakuje im funduszy na ten cel. Na szczęście istnieją w Polsce źródła sfinansowania nowego przedsiębiorstwa w pierwszej fazie jego działalności. W naszym artykule podpowiadamy, z jakich źródeł można skorzystać, zakładając własny biznes.

Są to środki z Funduszu Pracy oraz środki z UE na rozpoczęcie działalności, między innymi w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki oraz Regionalnych Programów Operacyjnych.

Środki z Funduszu Pracy

Ubieganie się o dofinansowanie z powiatowego urzędu pracy to najlepsze rozwiązanie, jeżeli jest się zarejestrowaną osobą bezrobotną. Można ubiegać się o takie środki, jeżeli spełnione są określone warunki, ich lista udostępniona została w serwisie Zielonej Linii.

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z urzędu pracy przyznawana jest w  wysokości do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie wyższej jednak niż 6-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia. Urząd pracy może jednak ustalić niższą kwotę dotacji. Należy również śledzić ogłoszenia o konkursach, ponieważ terminy składania wniosków ustalają poszczególne urzędy. Dotacja jest bezzwrotna, pod warunkiem, że działalność prowadzona będzie przez co najmniej 12 miesięcy i nie zostanie w tym czasie zawieszona.

Środki z Unii Europejskiej

Do końca 2011 roku dotacje unijne były bezzwrotne. Od 2012 roku zmieniły się zasady ich przyznawania. Oprócz dotacji bezzwrotnej są także mikropożyczki. Pomoc bezzwrotna przysługuje osobom w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, projekty najczęściej określają swoją grupę docelową. 

O bezzwrotne dotacje mogą ubiegać się osoby pozostające bez zatrudnienia zarejestrowane jak i niezarejestrowane w urzędzie pracy. Dofinansowania nie otrzymają osoby pracujące.

Z kolei pomoc w postaci pożyczki jest kierowana do osób, które posiadają co najmniej minimalny kapitał początkowy na uruchomienie własnej działalności  gospodarczej. Pożyczki są niskooprocentowane, udzielane na okres pięciu lat przez fundusze pożyczkowe. Zasady udzielania bezzwrotnej dotacji oraz pożyczki mogą różnić się między województwami.

Należy pamiętać, że procedury postępowania mogą być różne w różnych instytucjach dysponujących unijnymi środkami, dlatego też przed ubieganiem się o dotacje poleca się sprawdzić, na jakich zasadach są one udzielane.

Pożyczka na podjęcie działalności gospodarczej

Nowelizacja Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadziła możliwość ubiegania się również pożyczkę na otwarcie własnej firmy. Może się o nią ubiegać osoba bezrobotna, poszukujący pracy absolwent szkoły lub uczelni, w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, oraz student ostatniego roku studiów. Dodatkowo należy spełniać warunki, które udostępnione zostały na stronie Zielonej Linii.

Na rozpoczęcie działalności gospodarczej, w tym na pokrycie kosztów usług doradczych i szkoleniowych, można otrzymać do 100 proc. kosztów podjęcia działalności, nie więcej jednak niż 20-krotność wysokości przeciętnego wynagrodzenia.

Okres spłaty pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej nie może być dłuższy niż 7 lat, z możliwością skorzystania z karencji w spłacie kapitału na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

CEIDG

Żeby założyć jednoosobową działalność gospodarczą, której prowadzenie nie wymaga dodatkowych zezwoleń i koncesji, od 1 lipca 2011 r. większość formalności można załatwić przez Internet. Umożliwiono wówczas rejestrację jednoosobowej działalności gospodarczej poprzez stronę internetową ceidg.gov.pl.

Wybór rodzaju działalności

Zanim rozpoczniemy procedurę rejestracji działalności, konieczne jest wybranie rodzaju działalności według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD).

Nie ma ograniczenia odnośnie do liczby możliwych do wpisania we wniosku rodzajów działalności, należy jednak podać dane o działalności, którą rzeczywiście zamierzamy wykonywać w przyszłości.

W związku z wykonywaniem określonej działalności może wiązać się konieczność uzyskania dodatkowych zezwoleń, licencji, koncesji lub wpisu do rejestru działalności regulowanej. Dodatkowe informacje w tym zakresie dostępne są na stronie www.eu-go.gov.pl.

Złożenie wniosku CEIDG-1

Aby osoba fizyczna mogła rozpocząć działalność gospodarczą powinna uzupełnić i złożyć wniosek o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Wniosek ten stanowi jednocześnie zgłoszenie do ZUS/KRUS, GUS oraz naczelnika urzędu skarbowego. Numerem identyfikacyjnym przedsiębiorcy w CEIDG jest numer identyfikacji podatkowej (NIP). Z chwilą złożenia wniosku przedsiębiorca będzie mógł rozpocząć działalność gospodarczą.

Rejestracja do podatku VAT

Proszę pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca zamierza być płatnikiem podatku VAT powinien złożyć w urzędzie skarbowym formularz VAT-R. Przedsiębiorcy samodzielnie składający wniosek w CEIDG i dysponujący podpisem elektronicznym mogą to zgłoszenie dołączyć do wniosku o wpis do CEIDG.

Wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej jest zwolniony z opłaty, a rejestracja do podatku VAT to koszt w wysokości 170 zł.

Niższe składki ZUS dla rozpoczynających działalność

Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą przez pierwsze 24 miesiące prowadzenia firmy mogą odprowadzać niższe składki na ubezpieczenia społeczne. Zachęcamy do zapoznania się ze wszystkimi wymogami stawianymi osobom korzystającym z preferencyjnych składek.

Osoby, które zdecydują się wybrać obniżoną stawkę ZUS po otrzymaniu potwierdzenia zgłoszenia do ZUS (rejestracja firmy w tzw. jednym okienku umożliwiła dokonanie tej czynności na formularzu CEIDG-1 w urzędzie gminy), muszą następnie zarejestrować się w ZUS jako osoby fizyczne zobowiązane do opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Joanna Niemyjska, Agnieszka Juźwiuk (Powroty.gov.pl)