Powrót

Praca w urzędzie

Tagi: Praca, CV

Reemigranci, którzy chcieliby znaleźć zatrudnienie w urzędach administracji państwowej i samorządowej, muszą wiedzieć, że rekrutacja do tych instytucji odbywa się na specjalnych zasadach. Ich znajomość pomoże uniknąć prostych błędów, przez które aplikacja może zostać odrzucona.

Oferty pracy w administracji rządowej znajdziesz w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Są w nim zamieszczane ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy
we wszystkich tego typu urzędach. Można je wyszukiwać według różnych kryteriów, np. nazwy urzędu, województwa, miejsca wykonywania pracy, stanowiska.

Ogłoszenia są też dostępne na stronach internetowych poszczególnych urzędów (np. jeśli szukasz pracy w Ministerstwie Zdrowia, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy znajdziesz
w Biuletynie Informacji Publicznej tego resortu).

Warto wiedzieć
Jeśli już znajdziesz interesujące Cię ogłoszenie, musisz złożyć komplet dokumentów wymaganych na dane stanowisko.

Są to:

  • życiorys i list motywacyjny,
  • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,
  • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
  • kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu polskiego obywatelstwa,
  • oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych.
    Na niektóre stanowiska są wymagane ponadto dokumenty lub ich kopie potwierdzające doświadczenie zawodowe.

Pamiętaj o wysłaniu aplikacji w terminie (liczy się data stempla pocztowego). Jeśli się spóźnisz, złożysz niekompletne dokumenty lub nie spełnisz wymogów formalnych, oferta nie będzie brana pod uwagę.

Nabór do administracji rządowej jest jawny, otwarty
i konkurencyjny, każdy więc ma równe szanse. Informacja
o wakatach i wynikach naboru jest informacją publiczną i jest upowszechniania, m.in. w miejscu powszechnie dostępnym
w siedzibie urzędu, Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz urzędu prowadzącego nabór.

Służba przygotowawcza
Powinieneś wiedzieć, że osoba, która po raz pierwszy podejmuje pracę w służbie cywilnej, otrzyma umowę na czas określony (12 miesięcy) z możliwością jej rozwiązania za dwutygodniowym wypowiedzeniem. W tym czasie będzie musiała odbyć służbę przygotowawczą (absolwenci Krajowej Szkoły Administracji Publicznej są z niej zwolnieni), która ma przygotować (pod względem teoretycznym i praktycznym) pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w służbie cywilnej do wykonywania obowiązków służbowych. Służba ma charakter zindywidualizowany, dostosowany do zakresu zadań, które pracownik wykonuje w danej komórce organizacyjnej. Trwa nie dłużej niż cztery miesiące i kończy się egzaminem, nie później niż z upływem ośmiu miesięcy od momentu podjęcia pracy.

Dyrektor generalny urzędu – na umotywowany wniosek przełożonego pracownika – może zwolnić z obowiązku odbywania służby przygotowawczej, pod warunkiem że wiedza lub umiejętności pracownika umożliwiają należyte wykonywanie obowiązków służbowych. Nie wyłącza to jednak obowiązku zaliczenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą.

Praca w lokalnym samorządzie
Z kolei pracy w samorządzie możesz szukać w urzędzie marszałkowskim, urzędzie miasta lub gminy czy starostwie. Zasady zatrudnienia w tych instytucjach reguluje ustawa o pracownikach samorządowych. Podobnie jak w przypadku służby cywilnej, ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy muszą być dostępne
w miejscu publicznym, tj. na tablicy w urzędzie oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Zamieszczane są też w prasie lokalnej.
Pracownik podejmujący po raz pierwszy pracę w samorządzie powinien odbyć służbę przygotowawczą zakończoną egzaminem. Decyzję o jej odbyciu i zakresie podejmuje kierownik jednostki. Istnieje możliwość uniknięcia jej organizowania, jeśli pracownik ma odpowiednią wiedzę i umiejętności umożliwiające należyte wykonywanie obowiązków służbowych.

Dopiero po okresie próbnym i odbyciu służby przygotowawczej (jeśli będzie one konieczna) pracownik może zostać zatrudniony na stałe, tj. otrzymać umowę na czas nieokreślony.

Zarówno urzędy administracji rządowej, jak i samorządowej muszą
w ogłoszeniu podać zakres obowiązków pracownika. Możesz też zwrócić się z prośbą o dodatkowe informacje na temat danego stanowiska. Co ważne, możesz składać aplikacje na kilka wakatów, którymi jesteś zainteresowany, nawet w tym samym urzędzie.

Ogłoszenia poza BIP
Ogłoszenia o wolnych stanowiskach pracy w administracji rządowej
i samorządowej coraz częściej – poza Biuletynem Informacji Publicznej – znajdziesz w prasie lokalnej lub portalach rekrutacyjnych. Instytucje publiczne chcą dotrzeć z tą informacją do szerszego grona potencjalnych kandydatów do pracy, również reemigrantów.

Niektóre resorty przekazują też ogłoszenia o wakatach do biur karier lub stowarzyszeń branżowych (np. jeśli szukają geodety lub architekta).

Z nowoczesnej formy informowania o wolnych stanowiskach pracy korzysta Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – na stronie internetowej Serwisu Służby Cywilnej funkcjonuje kanał RSS, dzięki któremu można mieć zdalny dostęp do ogłoszeń.


Najczęściej zadawane pytania

Więcej informacji

Podstawa prawna


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?