Back

Ułatwienia dla uczniów przystępujących do egzaminów zewnętrznych

Tagi: Szkoła, Ułatwienia, egzaminy

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2017-09-11

Nostryfikacja świadectw szkolnych
i maturalnych

Dla uczniów będących obywatelami polskimi, którzy przybyli z zagranicy i przystępują do egzaminów zewnętrznych przewidziano ułatwienia, które umożliwiają dostosowanie warunków przeprowadzenia egzaminu do ich potrzeb oraz możliwości.

Uczeń, słuchacz albo absolwent, który w roku szkolnym, w którym przystępuje do egzaminu gimnazjalnego, egzaminu ósmoklasisty lub egzaminu maturalnego, był objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole ze względu na trudności adaptacyjne związane z wcześniejszym kształceniem za granicą, zaburzenia komunikacji językowej lub sytuację kryzysową lub traumatyczną, może przystąpić do egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego w warunkach dostosowanych do jego potrzeb edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wynikających odpowiednio z rodzaju tych trudności, zaburzeń lub sytuacji kryzysowej lub traumatycznej, na podstawie pozytywnej opinii rady pedagogicznej.

Dostosowanie warunków przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego polega m.in. na wykorzystaniu odpowiednich środków dydaktycznych (np. słownika dwujęzycznego) lub odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie tych egzaminów.

Od roku szkolnego 2018/19 ułatwienia te będą obowiązywały także w przypadku egzaminu ósmoklasisty.

 


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?