Powrót

Dokumenty dziecka

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Od 26 czerwca 2012 r. dzieci, które dotychczas przekraczały granice na podstawie wpisu w paszporcie rodzica, muszą mieć własny dokument podróży. Zmiana dotyczy tylko dzieci, które zostały wpisane do paszportów swoich rodziców przed 28 sierpnia 2006 r. Od sierpnia 2006 r. stosowana jest bowiem zasada „jedna osoba, jeden paszport” i nie ma już możliwości wpisania dziecka do paszportu rodzica.

Utrata ważności wpisów dziecka w paszporcie rodzica nie ma wpływu na termin ważności tego dokumentu w odniesieniu do jego posiadacza. 

Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy państwowej jest przede wszystkim paszport, dlatego najbardziej praktycznym rozwiązaniem jest wyrobienie dziecku właśnie tego dokumentu.

Na podstawie paszportu dzieci mogą podróżować po całym świecie. Dowód osobisty umożliwia zagraniczny wyjazd, ale tylko do krajów będących w strefie Schengen. Przed podróżą do krajów nienależących do UE powinniśmy również sprawdzić, czy wymagają one od Polaków posiadania wizy i jaka jest procedura jej uzyskania, a także jak długo od daty rozpoczęcia podróży do danego kraju powinien być ważny polski paszport.

Paszport dla dziecka można wyrobić w Polsce (w urzędzie wojewódzkim) bądź – w przypadku pobytu za granicą – w urzędzie konsularnym w danym kraju. Należy w takim przypadku złożyć takie same dokumenty, jakie wymagane są w kraju. Więcej informacji na ten temat znajduje się w artykule „Wniosek o wydanie paszportu”.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni. Czas oczekiwania na paszport w konsulacie może być dłuższy. Osoby, które przed planowanym opuszczeniem kraju dotychczasowego pobytu mają zamiar złożyć w konsulacie wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, powinny rozważyć, czy występować o paszport biometryczny, czy o paszport tymczasowy na powrót do kraju.

Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie mającej poniżej 18 lat składają rodzice. Zgodę na wydanie paszportu oboje wyrażają na wniosku o wydanie paszportu albo w innej pisemnej formie.

Dziecko w wieku do pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu. Nie jest również wymagana obecność dziecka do lat 18 przy odbiorze paszportu.

Wniosek może być złożony przez jednego z rodziców, jeżeli dostarczy on pisemną zgodę drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka – własnoręczność podpisu rodzica musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy. Jeśli do złożenia wniosku uprawniony jest tylko jeden rodzic, przy składaniu wniosku o wydanie paszportu dla dziecka przedkłada on odpowiednie dokumenty to potwierdzające, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

Warto wiedzieć

Jeśli uzyskanie zgody jednego z rodziców jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, dokument paszportowy za granicą może być wydany za zgodą tylko jednego z rodziców, o ile przemawia za tym dobro dziecka.

Paszport wydany dziecku, które ukończyło 13 lat, jest ważny przez 10 lat od daty jego wydania. Paszport wydany dziecku w wieku do 13 lat jest ważny przez 5 lat.

Opłata za wydanie paszportu zależy od wieku dziecka i wynosi (po zastosowaniu 50% ulgi):

  • ulgowa (50%) opłata 30 zł – przysługuje osobom małoletnim do czasu podjęcia do okazania ważnej legitymacji szkolnej
  • ulgowa (75%) przysługuje dzieciom do 13 roku życia objętych Kartą Dużej Rodziny - 15 zł 
  • ustawowo określonego obowiązku szkolnego oraz uczniom - uczniowie zobowiązani są Konsul może wydać naszemu dziecku paszport bez zamieszczenia w nim numeru PESEL (np. ze względu na brak odpisu polskiego aktu urodzenia dziecka urodzonego za granicą). Trzeba jednak pamiętać, że w kraju nie ma możliwości otrzymania następnego paszportu (także tymczasowego) bez numeru PESEL. W tej sytuacji należy wystąpić o nadanie dziecku numeru PESEL (więcej na ten temat w artykule „PESEL”).

W wypadku podróży po krajach strefy Schengen można, zamiast paszportu, wyrobić dziecku dowód osobisty w urzędzie gminy.  Nie możemy go wyrobić za pośrednictwem konsulatu RP.

Od 1 stycznia 2010 r. za wydanie dowodu osobistego nie pobiera się żadnych opłat. Na dokument czeka się do 30 dni.

Dowód osobisty to dokument, który pozwala potwierdzić  tożsamość oraz polskie obywatelstwo. Każdy pełnoletni obywatel, który mieszka w Polsce, musi mieć dowód osobisty.

Od 4 marca 2019 wydawany jest E-dowód. Jest to dowód osobisty z warstwą elektroniczną.


Z e- dowodem można podróżować bez paszportu do krajów, które pozwalają przekraczać granicę na podstawie dowodu, na przykład kraje strefy Schengen, Albania, Czarnogóra.
Z e-dowodem na niektórych lotniskach można korzystać z automatycznych bramek granicznych.
Dodatkowo e-dowód można zawiesić, jeśli zostanie utracony. I cofnąć jego zawieszenie — gdy zostanie odzyskany.

Dowód osobisty (e-dowód) wydany po 4 marca 2019 roku jest ważny w przypadku dziecka:

  • 10 lat — dla osób w wieku od 5 lat,
  • 5 lat — dla osób w wieku do 5 lat.

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności

2. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych