Formalności po powrocie Formalności po powrocie

Powrót

Czy obywatel polski z podwójnym obywatelstwem może w Polsce posługiwać się amerykańskimi dokumentami? Jako obywatel jakiego kraju będzie traktowany po powrocie?

Czy obywatel polski z podwójnym obywatelstwem może w Polsce posługiwać się amerykańskimi dokumentami? Jako obywatel jakiego kraju będzie traktowany po powrocie?

Przepisy prawa regulujące kwestie obywatelstwa polskiego zawarte są w Konstytucji  Rzeczypospolitej Polskiej oraz w ustawie z dnia 2 kwietnia 2009 r. o obywatelstwie polskim (Dz. U. z dnia 14 lutego 2012 r.).
Prawo polskie nie uznaje podwójnego obywatelstwa obywateli polskich. O ile prawo polskie nie zakazuje obywatelom polskim uzyskania obywatelstwa obcego, czy to poprzez urodzenie czy proces naturalizacji, polskie władze uznawać będą jedynie polskie obywatelstwo takiej osoby.

Art. 3 ww. ustawy wskazuje, że obywatel polski posiadający równocześnie obywatelstwo innego państwa ma wobec RP takie same prawa i obowiązki jak osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie. Obywatel polski nie może wobec władz polskich powoływać się ze skutkiem prawnym na posiadane równocześnie obywatelstwo innego państwa i na wynikające z niego prawa i obowiązki.

W Polsce obowiązuje zasada wyłącznego obywatelstwa. Oznacza to, że w kraju jest Pan traktowany jak polski obywatel, posługuje się polskimi dokumentami, a w USA - amerykańskimi.