Powrót

Procedura starania się o dotację

Tagi: Firma, Dotacje

Procedura ubiegania się o dotacje ze środków UE składa się z kliku etapów. Rozpoczyna się od ogłoszenia konkursu przez instytucję pośredniczącą. W ogłoszeniu podany jest termin składania wniosku i kryteria, które należy spełniać, aby otrzymać dotację. Po zakończeniu naboru następuje ocena formalna i merytoryczna wniosków.

Żeby wziąć udział w programie, możesz być zaproszony na rozmowę kwalifikacyjną. Pracownicy instytucji pośredniczącej mogą poprosić cię o przedstawienie wstępnego zarysu biznesplanu, możesz być poddany testom psychologicznym sprawdzającym predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej.

Jednym z warunków starania się o środki na wsparcie finansowe jest zakwalifikowanie się do projektu i pozytywne ukończenie bloku szkoleniowo-doradczego. W następnym etapie zostanie określony termin na złożenie wniosku o udzielenie wsparcia finansowego wraz
z obligatoryjnymi załącznikami.

Jak jest wypłacana dotacja
Dotacja może obejmować 100% kosztów uruchomienia działalności gospodarczej, nie musisz więc wnosić wkładu własnego. Dotacja wypłacona będzie w dwóch transzach.

Pierwsza transza wypłacana jest w formie zaliczki w wysokości 80% całkowitej wysokości przyznanego wsparcia finansowego. Pozostała część jest wypłacana jako refundacja poniesionych wydatków związanych z uruchomieniem działalności gospodarczej. Oznacza to, że należy zaangażować własne środki, które zostaną zwrócone po ostatecznym rozliczeniu wszystkich poniesionych wydatków.

Co można sfinansować – przykłady

  • Dotacja może być przeznaczona na pokrycie wydatków inwestycyjnych (w tym m.in. składniki majątku trwałego, koszty prac remontowych i budowlanych) oraz wydatków na środki obrotowe uznanych za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednio uzasadnionych przez wnioskującego. Warto dodać, że kwota aktywów obrotowych nabytych ze środków dotacji nie powinna przekroczyć 40% wartości przyznanego wsparcia.
  • Dotacja może być przeznaczona na środki transportu uznane za niezbędne dla prowadzenia działalności gospodarczej
    i odpowiednio uzasadnione przez wnioskującego (np. w przypadku podejmowania działalności w sektorze transportu towarów).
  • Dotacja może być przeznaczona na wykupienie licencji franczyzy – koszty te są potrzebne do uruchomienia działalności gospodarczej, dlatego są uznawane za kwalifikowalne, z zastrzeżeniem, iż nie można przeznaczyć więcej niż 40% dotacji na aktywa obrotowe.

Jaka forma działalności
Dopuszczalnymi formami założenia działalności gospodarczej ze środków dotacji są:

  • samodzielna działalność gospodarcza,
  • spółdzielnia albo spółdzielnia socjalna.

Nie jest możliwe założenie działalności w formie spółki prawa handlowego ani fundacji lub stowarzyszenia. Można zawrzeć umowę spółki cywilnej, ale tylko z innym uczestnikiem tego samego projektu.

Niedopuszczalne jest też przekształcenie formy prawnej przedsiębiorcy (poza zawarciem umowy spółki cywilnej) w okresie 12 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Więcej informacji znajdziecie Państwo tutaj.


Nie masz czasu na doczytanie artykułu do końca?

Kod QR

Zrób zdjęcie
lub zapisz jego kod QR!

Czym jest kod QR?