Przeprowadzka Przeprowadzka

Powrót

Jakiej kwoty dotyczy obowiązek zgłoszenia przewozu gotówki?

Jakiej kwoty dotyczy obowiązek zgłoszenia przewozu gotówki?

Jeżeli planujemy wwieźć do Polski gotówkę w kwocie równej lub wyższej niż 10.000 euro (a także jej ekwiwalentu w innych walutach lub łatwo zbywalnych aktywach, np. akcje, obligacje, czeki podróżne itp.),  jesteśmy zobowiązani zgłosić posiadanie tych środków organom celnym lub organom Straży Granicznej wypełniając formularz zgłoszeniowy, który po sprawdzeniu i ewentualnej kontroli przywożonych środków płatniczych podlega potwierdzeniu przez te organy. Zgłoszenie nie wiąże się z żadnymi opłatami.

Obowiązek zgłoszenia obejmuje krajowe i zagraniczne środki płatnicze, których wartość przekracza znacznie równowartość 10 000 euro (EUR), a także złoto dewizowe lub platynę dewizową bez względu na ich ilość (wartość).

Zagraniczne środki płatnicze to:

  • waluty obce — banknoty i monety, również wycofane z obiegu;
  • dewizy — papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego,
  • złoto dewizowe i platyna dewizowa — złoto i platyna w stanie nieprzerobionym oraz w postaci sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów (z wyjątkiem stosowanych w technice dentystycznej), złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny.

Krajowymi środki płatnicze to:

  • waluta polska;
  • papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej.

Formularz zgłoszenia może zostać udostępniony przez celników lub Straż Graniczną na lotnisku, ale jest także dostępny jako załącznik wraz z instrukcją wypełniania w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie sposobu dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych oraz wzoru zgłoszenia przywozu do kraju i wywozu za granicę tych wartości lub środków (Dz. U. z 2007 r. Nr 126, poz. 875) na stronie Informatorium Prawnego Kancelarii Sejmu RP. W powyższym rozporządzeniu zostały również umieszczone wskazówki na temat sposobu wypełniania zgłoszenia.

Formularz powinien zostać wypełniony w 2 egzemplarzach.