Powrót

Regulamin zamieszczania materiałów

Regulamin zamieszczania materiałów na portalu ZielonaLinia.gov.pl oraz w Serwisach tematycznych portalu

 § 1.

Niniejszy regulamin określa zasady przyjmowania do publikacji oraz publikowania w ramach Portalu www.zielonalinia.gov.pl (zwanego dalej Portalem) i Serwisów tematycznych Portalu materiałów promocyjnych i informacyjnych (zwanych dalej Materiałami) związanych z tematyką rynku pracy, w tym informacji nt migracji powrotnych przez podmioty uprawnione oraz udostępniania przez Portal i Serwisy tematyczne Portalu Materiałów serwisom  współpracującym, które wypełniły formularz współpracy (zwanych dalej Serwisami współpracującymi).

§ 2.

Publikacja oraz udostępnianie Materiałów ma na celu:

 1. promocję działań związanych z polepszeniem dostępności do usług urzędów pracy oraz z modernizacją tych usług umożliwiającą dostęp do wiedzy/informacji na temat usług rynku pracy, świadczeń oraz wsparcia oferowanego przez powiatowe urzędy pracy, z wykorzystaniem technicznych środków komunikacji,
 2. promocję działań związanych z szeroką dostępnością informacji na temat rynku pracy,
 3. promocję działań skierowanych do osób bezrobotnych, poszukujących pracy oraz pracodawców, mających na celu ułatwianie poruszania się po rynku pracy w Polsce i za granicą,
 4. promocję działań skierowanych do osób migrujących, mających na celu ułatwianie powrotu obywateli polskich do kraju i ponownej organizacji życia w Polsce oraz innych działań spójnych z założeniami Portalu i Serwisów tematycznych Portalu,
 5. stworzenie warunków do wymiany doświadczeń w zakresie dobrych praktyk obejmujących działania, o których mowa w pkt.: 1), 2), 3), 4).

§ 3.

 1. Publikacja oraz udostępnianie Materiałów są bezpłatne.
 2. Publikacja oraz udostępnianie Materiałów następują na wniosek podmiotu uprawnionego.
 3. Podmiotami uprawnionymi są:
  1) organizacje pozarządowe,
  2) organy administracji rządowej i samorządowej,
  3) spółki prawa handlowego, osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą lub w formie spółki cywilnej, o ile w ramach swojej działalności oferują nieodpłatne usługi zbieżne z celami, o których mowa w § 2 pkt 1) -4),
  4) spółki prawa handlowego, spółki cywilne lub osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile w ramach swojej działalności oferują nieodpłatne usługi zbieżne z celami, o których mowa w § 2 pkt.: 1), 2), 3), 4
 4. Publikowane mogą być jedynie Materiały spełniające łącznie poniższe warunki:
  1) dotyczą działań, projektów lub przedsięwzięć w zakresie usług rynku pracy lub innych informacji istotnych dla osób poszukujących pracy, osób bezrobotnych, pracodawców lub działań, projektów lub przedsięwzięć w zakresie migracji powrotnych lub innych informacji istotnych dla osób powracających,
  2) nie są wyłącznie materiałami promocyjnymi odpłatnych usług spółek prawa handlowego, spółek cywilnych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
  3) nie są materiałami promującymi działalność gospodarczą prowadzoną przez stowarzyszenia.

§ 4.

Materiały nie mogą zawierać treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa i dobra osobiste osób trzecich, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej czy też propagujących przemoc, jak również treści pornograficznych czy uznanych powszechnie za naganne moralnie i społecznie niewłaściwe oraz nie mogą odwoływać się do takich treści w sposób bezpośredni lub pośredni.

§ 5.

 1. W celu złożenia wniosku podmiot uprawniony jest zobowiązany wypełnić elektroniczny formularz zgłoszeniowy umieszczony pod adresem zielonalinia.gov.pl/Formularz-wspolpracy-z-Zielona-Linia-35064.
 2. Po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego należy poświadczyć wyrażenie woli działania w zgodzie z niniejszym regulaminem.
 3. Podmiot uprawniony, po złożeniu wymienionego w ust. 2. poświadczenia, zostaje uznany za Wnioskodawcę.
 4. Na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego oraz po ocenie spójności i zgodności Materiałów z tematyką Portalu i Serwisów tematycznych Portalu Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia podejmuje decyzję o zamieszczeniu publikacji oraz udostępnianie Materiałów na Portalu.
 5. Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia zastrzega sobie wyłączne prawo do wyrażenia zgody o publikacji (bez konieczności powiadamiania Wnioskodawcy w przypadku braku wyrażenia zgody), prawo wyboru interesujących tematów, ewentualnej korekty językowej oraz udostępniania Materiałów, a także prawo do oceny spójności i zgodności Materiałów z tematyką Portalu i Serwisów tematycznych Portalu.
 6. Brak zgody, o której mowa w ust. 5, jest ostateczny i nie podlega odwołaniu lub zaskarżeniu.
 7. Wnioskodawca zostanie poinformowany o decyzji Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia niezwłocznie po jej podjęciu drogą elektroniczną na elektroniczny adres pocztowy wskazany w formularzu zgłoszeniowym.

§ 6.

Materiały będą publikowane na stronie Portalu lub Serwisach tematycznych Portalu na czas określony przez Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia.

 1. Serwis współpracujący ma prawo wybrać interesujące go Materiały autorstwa redaktorów Zielonej Linii (wymagana jest konsultacja e-mailowa w celu ustalenia Materiałów możliwych do pobrania) celem publikacji na czas określony na stronie internetowej Serwisu współpracującego.
 2. Materiały mogą zawierać komponenty tekstowe, graficzne (zdjęcia, znaki graficzne, schematy, itp.) oraz audiowizualne.
 3. Komponenty tekstowe Materiałów muszą zostać przekazane w jednym z edytowalnych formatów tekstowych takich jak: .txt, .rtf, .doc.
 4. Komponenty graficzne Materiałów mogą zawierać najwyżej trzy elementy i muszą zostać przekazane w formacie .jpg.
 5. Komponenty audiowizualne Materiałów mogą zawierać najwyżej dwa elementy o łącznej objętości nieprzekraczającej 2 MB i muszą zostać przekazane w jednym z formatów: .avi (standardowy kodek Windows), .mp3 (pliki dźwiękowe), .flv (filmy w formacie flash video).

§ 7.

 1. Materiały, z uwzględnieniem sugestii Wnioskodawcy, będą publikowane w miejscu określonym przez Zespół Redakcyjny Portalu o adresie www.zielonalinia.gov.pl i na stronach Serwisów tematycznych Portalu. Materiały udostępnione przez Portal będą zamieszczane na stronach internetowych Partnera wraz z podaniem:
  1) logotypu Portalu lub logotypu Portalu i logotypu Serwisu tematycznego Portalu, w zależności od źródła pobranych informacji przekierowującego na stronę główną Portalu lub Portalu i Serwisu Tematycznego,
  2) linku do strony z materiałem źródłowym www.zielonalinia.gov.pl lub strony Serwisów tematycznych Portalu.
 2. Serwis współpracujący zobowiązuje się do zamieszczenia banera Portalu lub banera Portalu i Serwisu tematycznego Portalu na stronie głównej lub w innym ustalonym miejscu.
 3. Na wniosek Wnioskodawcy na stronie Portalu w zakładce „Serwisy współpracujące” może zostać opublikowany wskazany przez Wnioskodawcę znak graficzny (logotyp), stanowiący integralny  element Materiałów.
 4. Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia zastrzega sobie wyłączne prawo do wyrażenia zgody o publikacji znaku graficznego (logotypu), o którym mowa w ust. 3.
 5. Brak zgody, o której mowa w ust. 4, jest ostateczny i nie podlega odwołaniu lub zaskarżeniu.
 6. Materiały mogą zawierać odwołania do innych stron internetowych (linki internetowe). Ograniczenia określone w § 6 nie dotyczą stron internetowych, do których odnoszą się odwołania. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez Wnioskodawców linków do stron internetowych zawierających treści, o których mowa w § 4.

§ 8.

Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia ma prawo do natychmiastowego przerwania publikacji oraz udostępniania Materiałów bez podania przyczyny.

§ 9.

 1. Reklamacje dotyczące sposobu publikowania Materiałów w zakresie treści i formy Wnioskodawca może zgłaszać do Zespołu Redakcyjnego Portalu na elektroniczny adres pocztowy udostępniony Wnioskodawcy wraz z decyzją dotyczącą publikacji Materiałów.
 2. Reklamacja musi wskazywać wykryte wady w sposobie publikacji Materiałów.
 3. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona, Zespół Redakcyjny Portalu, po konsultacjach z Wnioskodawcą, jest zobowiązany usunąć wady.

§ 10.

Centrum Informacyjno – Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia przekaże publikowane Materiały sądowi, prokuraturze, policji i innym uprawnionym organom na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań w związku z naruszeniem prawa.

§ 11.

 1. Centrum Informacyjno – Konsultacyjnym Służb Zatrudnienia nie ponosi odpowiedzialności wobec osób trzecich za treść publikowanych Materiałów oraz zawartość stron internetowych, do których są zamieszczone odwołania w publikowanych Materiałach.
 2. Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia o ewentualnym zdezaktualizowaniu się informacji zawartych w nadesłanych Materiałach.
 3. Wnioskodawca jest zobowiązany do naprawienia wszelkich szkód powstałych po stronie Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia w związku z treścią publikowanych Materiałów oraz zawartością stron internetowych, do których są zamieszczone odwołania w publikowanych Materiałach, w tym również do poniesienia niezbędnych kosztów postępowań spornych, wpisów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i innych uzasadnionych wydatków Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia poniesionych w związku z roszczeniami osób trzecich.
 4. Wyłącznie Wnioskodawca jest odpowiedzialny za zapewnienie, że przysługują mu, niepodzielnie i bez ograniczeń, prawa autorskie, prawa pokrewne, prawa do wizerunków oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w stosunku do Materiałów przekazanych przez niego w ramach korzystania z usług portalu www.zielonalinia.gov.pl.
 5. Wyżej wymienione prawa nie mogą naruszać praw osób trzecich ani zawierać treści niezgodnych z obowiązującym prawem. Z powyższego tytułu Wnioskodawca przyjmuje pełną i wyłączną odpowiedzialność.
 6. Wnioskodawca oraz Portal  zobowiązują się do wykorzystywania Materiałów wyłącznie w Portalu oraz Portalu Serwisu Współpracującego  i nie otrzymują prawa do sprzedaży czy udostępniania Materiałów osobom trzecim.

§ 12.

 1. O wszelkich sprawach związanych z naruszeniem niniejszego regulaminu Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia ma obowiązek poinformować Komendę Główną Ochotniczych Hufców Pracy.
 2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania na Portalu.
 3. Centrum Informacyjno - Konsultacyjne Służb Zatrudnienia ma prawo zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmieniony regulamin staje się wiążący z chwilą opublikowania go na Portalu.

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.