Powrót

Wypadek przy pracy

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2017-12-29

Sprawdź, kiedy możemy mówić o wypadku w pracy lub w drodze do pracy oraz jak się zachować w takiej sytuacji.

W I kwartale 2017 r. liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy wyniosła ogółem 16 807 osób i była o 0,5% mniejsza w porównaniu z I kwartałem 2016 r. Ponad 99 proc. osób uległo wypadkom przy pracy ze skutkiem lekkim. Spadek liczby wypadków nie oznacza, że możemy  ignorować pierwszą pomoc. Jak podaje serwis pulshr.pl pracownicy nie umieją udzielać pierwszej pomocy. Ponad 4 tys. pracodawców i innych podmiotów skontrolowanych w ubiegłym roku przez Państwową Inspekcję Pracy nie przygotowało instrukcji niesienia pierwszej pomocy albo opracowało ją błędnie. Nieco więcej, około 150 firm, nie wyznaczyło pracowników do jej udzielania albo ustanowiło nieodpowiednią ich liczbę, a ponad 3 tys. nie miało niezbędnych do tego środków.

Pracownik, który ulega tego rodzaju wypadkowi, może liczyć na specjalne świadczenia, ale wypłata świadczenia uzależniona jest  od tego, czy postąpimy zgodnie z obowiązującymi zasadami.

 

Definicje wypadku przy pracy i w drodze do lub z pracy

 

Aby wypadek mógł być uznany za wypadek przy pracy, musi wpisywać się w określoną w przepisach definicję. Musi więc być to zdarzenie nagłe, wywołane przyczyną zewnętrzną, którego skutkiem jest uraz lub śmierć, i które nastąpiło w związku z pracą. Czyli podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika codziennych czynności lub poleceń przełożonych, podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy – nawet bez jego plecenia, w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadek w drodze do lub z pracy to zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do bądź z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego. Aby zdarzenie losowe zostało zakwalifikowane do tego typu wypadku, droga powinna być najkrótsza i nie może zostać przerwana. Poza wyjątkiem przerwania drogi w sytuacji, gdy jest to życiowo uzasadnione, a czas nie przekroczył granic potrzeby. Droga natomiast może nie być najkrótszą, jeśli jest dla pracownika, ze względów komunikacyjnych, najdogodniejsza.

 

Co robić, kiedy wypadek się zdarzy

 

Poszkodowany, o ile jego stan zdrowia na to pozwala, powinien niezwłocznie zgłosić wypadek swojemu przełożonemu.

Pracodawca najpierw zapewnia pracownikowi pierwszą pomoc oraz wyeliminowuje lub ogranicza zagrożenie. Następnie zabezpiecza przed dostępem niepowołanych osób miejsce wypadku. Pracodawca powinien również  zadbać, aby maszyny, urządzenia i inne przedmioty, które spowodowały wypadek, nie zmieniły swego miejsca. Zmiana ich położenia możliwa jest tylko w sytuacji, gdy należy ratować osoby, mienie lub zapobiec niebezpieczeństwu!

Kiedy już wszystko jest zabezpieczone, a poszkodowany uzyskał niezbędną pomoc, pracodawca zawiadamia o zdarzeniu właściwego, ze względu na miejsce zdarzenia, inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy (można to zrobić telefonicznie, przez całą dobę) oraz prokuratora o śmiertelnym, ciężkim bądź zbiorowym wypadku.

 

Czynności, które należy podjąć w razie wypadku w drodze do pracy

 

Poszkodowany w wypadku w drodze do lub z pracy powinien niezwłocznie zawiadomić o tym fakcie pracodawcę. Na podstawie oświadczenia poszkodowanego pracownika, członka rodziny lub świadków, informacji i dowodów pochodzących od podmiotów badających okoliczności i przyczyny zdarzenia lub udzielających pierwszej pomocy oraz ustaleń sporządzającego kartę wypadku, zdarzenie zostaje uznane za wypadek w drodze do lub z pracy.

 

Świadczenia powypadkowe

 

Poszkodowany, z tytułu wypadku przy pracy, może otrzymać takie świadczenia, jak: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, renta z tytułu niezdolności do pracy, renta szkoleniowa, dodatek pielęgnacyjny.

Jeśli jednak przyczyną wypadku było naruszenie przez pracownika przepisów dotyczących ochrony życia i zdrowia, spowodowane umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa, świadczenia nie przysługują! Poszkodowany nie otrzyma świadczenia  również w sytuacji, gdy przyczynił się w znacznym stopniu do spowodowania wypadku pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Joanna Kuzub (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło: http://www.pip.gov.pl/html/pl/prewencja/wypadki/88000000.htm

http://www.zus.pl/default.asp?p=4&id=402

http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/rynek-pracy/warunki-pracy-wypadki-przy-pracy/wypadki-przy-pracy-w-pierwszym-kwartale-2017-roku,3,27.html

http://www.pulshr.pl/prawo-pracy/pracownicy-nie-umieja-udzielac-pierwszej-pomocy-w-razie-wypadku-bedzie-problem,46491.html


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Dodatek za pracę w nocy
  Pracujesz w porze nocnej? Sprawdź, w jakiej wysokości przysługuje Ci dodatek!

 • Zagubione świadectwo pracy
  Nie masz świadectwa pracy? Sprawdź, kto może Ci pomóc!

 • Kogo skontroluje PIP w 2020 roku?
  72 tysiące – tyle kontroli planuje przeprowadzić Państwowa Inspekcja Pracy w 2020 r.

 • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w 2020 roku
  Podpowiadamy, jak obliczyć ekwiwalent za niewykorzystany urlop.

 • Dni wolne od pracy w 2020 roku
  Następny rok będzie rokiem przestępnym. Czeka nas aż 253 dni pracujących i 113 dni wolnych od pracy. W przeliczeniu na godziny, będziemy pracować o 16 godzin dłużej. Sprawdź kalendarz i zaplanuj urlop!

 • Sposób rozwiązania umowy istotny przy przyznawaniu zasiłku dla bezrobotnych
  Decydujące znaczenie przy przyznawaniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych ma sposób rozwiązania umowy oraz to, która ze stron zdecydowała się na zakończenie współpracy. Warto sprawdzić, czy sposób w jaki została rozwiązana umowa wpłynie na prawo do zasiłku dla bezrobotnych!

 • Adaptacja odpowiedzią na automatyzację rynku pracy
  Postępujący rozwój technologii wywiera znaczący wpływ na rynek pracy oraz jego wymagania pod względem zapotrzebowania kadrowego. Zmiany te zachodzą na tyle szybko, że nie sposób przewidzieć jakie zawody oraz kwalifikacje staną się najbardziej pożądane w kolejnej dekadzie.

 • Co warto wiedzieć o urlopie okolicznościowym?
  Poza chorobą mogą zdarzyć się inne ważne wydarzenia w życiu rodzinnym, uniemożliwiające pracownikowi przyjście do pracy, w związku z którymi pracodawca jest zobowiązany udzielić urlopu.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.