Powrót

Umowa na czas określony a ciąża

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-30

Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

Kobietom w ciąży przysługuje ochrona przed zwolnieniem. Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę ani w trakcie ciąży pracownicy, ani podczas jej urlopu macierzyńskiego. Nie oznacza to jednak, że kobiety w ciąży w ogóle nie można zwolnić.

 

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę?

Art. 177 Kodeksu pracy określa następujące wyjątki, kiedy pracodawca ma prawo rozwiązać umowę o pracę z pracownicą w ciąży:

 • gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z winy pracownicy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie jej umowy;
 • w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

Kiedy umowa zostanie przedłużona?

Zgodnie z Kodeksem pracy umowa o pracę zawarta na czas określony albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu. Miesiące ciąży oblicza się według miary miesięcy księżycowych. Oznacza to, że jeden miesiąc odpowiada 28 dniom, czyli czterem tygodniom. Obowiązek przedłużenia umowy do dnia porodu następuje po upływie 12. tygodnia ciąży.

Ten przepis nie ma zastosowania do umów o pracę na czas określony zawartych w celu zastępstwa pracownicy w czasie jej usprawiedliwionej nieobecności w pracy. W takim przypadku umowa rozwiąże się w terminie na jaki została zawarta i nie zostanie przedłużona do dnia porodu.

 

Co z zasiłkiem macierzyńskim?

Umowa na czas określony, przedłużona z mocy prawa do dnia porodu, ulega rozwiązaniu w kolejnym dniu po porodzie. Kobieta traci status pracownika w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, ale nie pozbawia jej to prawa do zasiłku macierzyńskiego. Nabywa ona prawo do takiego zasiłku, który będzie wypłacany przez ZUS.

 

Czy umowa na czas określony wygasa podczas urlopu macierzyńskiego?

W sytuacji, gdy umowa o pracę na czas określony wygasa po porodzie, czyli w trakcie urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego, pracodawca nie ma obowiązku jej przedłużenia. Oznacza to, że kobieta przestanie być zatrudniona, ale nadal będzie otrzymywać zasiłek macierzyński wypłacany przez ZUS na podstawie dokumentacji przekazanej przez byłego pracodawcę. Zasiłek macierzyński będzie wypłacany przez cały okres odpowiadający długości urlopów macierzyńskiego oraz rodzicielskiego, tak samo jak w przypadku, gdyby kobieta nadal była zatrudniona.

 

Szczegółowych informacji z zakresu prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Art. 177 Kodeksu pracy.

Art. 29a ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Zasiłek chorobowy po ustaniu zatrudnienia
  Osoby podlegające ubezpieczeniu zdrowotnemu mogą otrzymać zasiłek chorobowy nie tylko w czasie zatrudnienia. Podpowiadamy, jakie warunki należy spełnić, aby móc ubiegać się o zasiłek chorobowy, jeśli niezdolność do pracy powstała po ustaniu zatrudnienia.

 • Czym jest Fundusz Pracy?
  Opłacanie składki na Fundusz Pracy jest obowiązkiem każdego pracodawcy. Składka wynosi 2,45% podstawy wymiaru stawki, jednak w praktyce wynosi ona 2%, a pozostałe 0,45% przypada na Fundusz Solidarnościowy. Podpowiadamy, jaki jest cel Funduszu Pracy oraz w jakich przypadkach pracodawca jest zwolniony z jego opłacania.

 • Dyżur w pracy – co warto o nim wiedzieć?
  Dyżur to pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w wyznaczonym miejscu i czasie, w stałej gotowości do świadczenia pracy. Czy pracownik ma prawo odmówić pełnienia dyżuru oraz jakie wynagrodzenie otrzyma za czas dyżuru?

 • Odprawa pośmiertna
  Odprawa pośmiertna wypłacana jest uprawnionym członkom rodziny pracownika w razie jego śmierci. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • Jak zatrudnić nianię i uzyskać finansowanie składek ZUS
  Chcesz zatrudnić opiekunkę do dziecka? Podpisz z nią umowę uaktywniającą! Składki może sfinansować budżet państwa, dzięki czemu niania zyska zabezpieczenie teraz i na przyszłość.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Aneks do umowy o pracę – kiedy można go zastosować?
  Zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że warunki zatrudnienia nie mogą ulec zmianie. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia umowy o pracę, jednak pracownik nie musi się z nimi zgodzić. Podpowiadamy, w jakich przypadkach pracodawca może zastosować aneks do umowy o pracę bez konieczności zawierania nowej umowy.

 • Dorabiasz do renty lub emerytury? Sprawdź nowe limity
  Przejście na emeryturę nie oznacza zakazu dalszej pracy na etacie czy na podstawie umowy cywilnoprawnej. Osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny mają możliwość dorobienia sobie do przyznanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych świadczenia bez żadnych limitów. Inaczej jest w przypadku osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę – ich obowiązują pewne ograniczenia.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.