Powrót

PUP Wołomin - Realizacja projektu Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego

Od stycznia 2019 roku Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie przystąpił do realizacji projektu o nazwie: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie wołomińskim (III)". Jego wdrażanie zakończy się 31.12.2020 roku.

Kwota środków na realizację projektu przyznanych Powiatowi Wołomińskiemu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego wynosi 5.344.888,00 zł (w tym na rok 2019  – 2.500.051,00 zł, na rok 2020 – 2.844.837,00 zł).

Zgodnie z wytycznymi grupę docelową niniejszego projektu stanowić będą osoby  zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wołominie w wieku 30 lat i więcej. Przewidujemy, że w programie udział weźmie łącznie 412 osób (w 2019 r. – 191 osób,  w 2020 r.  – 221 osoby). W ww. grupie znajdą się osoby bezrobotne o niskich kwalifikacjach, klienci PUP posiadający status osoby długotrwale bezrobotnej,  bezrobotni z niepełnosprawnościami, osoby w wieku 50 lat i więcej.  W programie uczestniczyć będą także bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat. Zgodnie z dokumentacją konkursową ich udział nie może jednak przekroczyć 20% ogólnej liczby uczestników projektu  a oprócz wsparcia w postaci pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego mogą oni w ramach ww. projektu skorzystać z udziału w szkoleniu lub ubiegać się  o jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Każdy uczestnik projektu otrzyma ofertę aktywizacji obejmującą wszystkie formy wsparcia z uwzględnieniem profilu pomocy, które zostaną u niego zidentyfikowane i określone w Indywidualnym Planie Działania.

W programie zaplanowano następujące formy aktywizacji zawodowej:

  • Pośrednictwo pracy – realizacja od 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r. dla 412 osób  (w 2019 r.  – dla 191 osób, w 2020 r. – dla 221 osób);
  • Poradnictwo zawodowe – realizacja od 01.01.2019 r. do 30.11.2020 r. dla 412 osób  (w 2019 r. – dla 191 osób, w 2020 r. – dla 221 osób);
  • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej – realizacja od 01.03.2019 r.   do 31.12.2020 r. z udziałem 96 osób (w 2019 r. - 51 osób, w 2020 r. - 45 osób);
  • Szkolenia indywidualne - realizacja od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. dla 38 osób (w 2019 r. – dla 20 osób,  w 2020 r. – dla 18 osób);
  • Staże – realizacja od 01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. w których uczestniczyć będzie 167 osób (w 2019 r. – 78 osób, w 2020 r. - 89 osób);
  • Prace interwencyjne – realizacja od 01.02.2019 r. do 31.12.2020 r. dla 46 osób (w 2019 r.  – 40 osób, w 2020 r. – kontynuacja subsydiowanego zatrudnienia przez 27 osób skierowanych w roku 2019);
  • Wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy – realizacja od 01.02.2019 r.  do 31.12.2020 r. w ramach którego 65 osób podejmie zatrudnienie  (w 2019 r.– 25 osoby,  w 2020 r. - 40 osób).
Projekt przewiduje osiągnięcie wskaźników minimalnej efektywności zatrudnieniowej  dla poszczególnych grup defaworyzowanych objętych wsparciem w programie co najmniej  na poziomie ustalonym przez ministra właściwego ds. rozwoju, tj. dla:
  • osób w wieku 50 lat i więcej, kobiet, osób z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotnych, osób o niskich kwalifikacjach do poziomu ICED 3 – 45%;
  • osób nienależących do ww. grup - 60%.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Wołominie, 13.08.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.