Powrót

Obniżenie wymiaru czasu pracy w związku z rodzicielstwem

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-12-23

Dla rodzica, który chce pozostać aktywny zawodowo, obniżenie wymiary etatu jest sporym udogodnieniem. Podpowiadamy, kto z takiego przywileju może skorzystać.

Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.

 

Kto może złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy?

Prawo do obniżenia wymiaru etatu przysługuje pracownikom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę, którzy:

 • posiadają łącznie przynajmniej 6 miesięcy stażu pracy (wlicza się także poprzednie okresy zatrudnienia, a przerwy w zatrudnieniu nie mają znaczenia);
 • sprawują opiekę nad dzieckiem do lat sześciu.

Warto zaznaczyć, że z obniżenia wymiaru czasu pracy może skorzystać tylko jeden z rodziców. Osoba składająca wniosek powinna przedstawić pracodawcy oświadczenie, że drugi rodzic nie korzysta z tego prawa w swoim zakładzie pracy. W przypadku obniżenia wymiaru etatu dotychczasowe wynagrodzenie zostanie proporcjonalnie zmniejszone.

Skorzystanie z możliwości obniżenia wymiaru czasu pracy nie ma wpływu na prawo pracownika do urlopu wychowawczego. Okres pracy w obniżonym wymiarze etatu nie pomniejsza zatem wymiaru przysługującego pracownikowi urlopu wychowawczego.

 

Przez jaki okres można korzystać z obniżenia wymiaru czasu pracy?

Z pracy w obniżonym wymiarze pracownik może skorzystać przez okres nie dłuższy niż 35 miesięcy (lub 36 miesięcy – w przypadku pracownika samotnie wychowującego dziecko) i nie dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 rok życia.

 

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy

Wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy składa się na 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania tego terminu, pracodawca powinien obniżyć wymiar czasu pracy nie później niż z upływem 21 dni od dnia złożenia wniosku.

 

Ochrona pracownika

Od dnia złożenia wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy, pracownik podlega ochronie przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę.

Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym okresie jest dopuszczalne tylko w przypadku:

 • ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy;
 • zaistnienia okoliczności uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika;
 • zwolnień grupowych lub indywidualnych przeprowadzanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

Jeżeli pracownik złoży wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, umowa rozwiązuje się w terminie wynikającym z tej czynności.

 

Szczegółowych informacji w zakresie prawa pracy udziela Państwowa Inspekcja Pracy.

 

 

Katarzyna Sędziak (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia)

Źródło:

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15.05.1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy.

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

Zobacz podobne artykuły:

 • Cudzoziemcy zwolnieni z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę (cz. 1)
  Co do zasady, cudzoziemcy z państw spoza UE, EOG i Szwajcarii, którzy chcą legalnie pracować w Polsce, muszą mieć zezwolenie na pracę. Od tej zasady są jednak liczne wyjątki, wymienione w ustawie i rozporządzeniu. Których cudzoziemców obejmuje zwolnienie z obowiązku posiadania zezwolenia na pracę?

 • Skutki nielegalnego zatrudnienia cudzoziemca
  Interpretacja przepisów dotyczących zatrudniania cudzoziemców w Polsce często przysparza pracodawcom wielu trudności. Jednak nieprzestrzeganie tych przepisów może wiązać się z konsekwencjami zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Podpowiadamy, jakie konsekwencje grożą za nielegalne zatrudnienie cudzoziemca oraz za nielegalne wykonywanie pracy.

 • Dyżur w pracy – co warto o nim wiedzieć?
  Dyżur to pozostawanie pracownika do dyspozycji pracodawcy poza normalnymi godzinami pracy, w wyznaczonym miejscu i czasie, w stałej gotowości do świadczenia pracy. Czy pracownik ma prawo odmówić pełnienia dyżuru oraz jakie wynagrodzenie otrzyma za czas dyżuru?

 • Odprawa pośmiertna
  Odprawa pośmiertna wypłacana jest uprawnionym członkom rodziny pracownika w razie jego śmierci. Jej wysokość zależy od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy.

 • Czasowa niezdolność do pracy a świadczenia wypłacane przez pracodawcę
  Zastanawiasz się, ile wyniesie Twoje wynagrodzenie za okres czasowej niezdolności do pracy? Podpowiadamy, w jakich przypadkach świadczenia przysługujące pracownikowi w tym czasie wypłaca pracodawca.

 • Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a zezwolenie na pracę [Zatrudnianie cudzoziemców]
  Cudzoziemcy spoza UE, EOG i Szwajcarii, by móc legalnie pracować w Polsce powinni mieć zezwolenie na pracę lub inny dokument uprawniający do wykonywania pracy. Są jednak okoliczności, które zwalniają obcokrajowca z konieczności posiadania takiego zezwolenia. Jedną z nich jest dokument świadczący o byciu absolwentem polskiej szkoły ponadgimnazjalnej.

 • Aneks do umowy o pracę – kiedy można go zastosować?
  Zawarcie umowy o pracę nie oznacza, że warunki zatrudnienia nie mogą ulec zmianie. Pracodawca ma prawo zmodyfikować postanowienia umowy o pracę, jednak pracownik nie musi się z nimi zgodzić. Podpowiadamy, w jakich przypadkach pracodawca może zastosować aneks do umowy o pracę bez konieczności zawierania nowej umowy.

 • Umowa na czas określony a ciąża
  Kobiety zatrudnione na podstawie umowy o pracę, będące w ciąży, często zastanawiają się, czy umowa zawarta na czas określony zostanie przedłużona, gdy urodzi się dziecko. Podpowiadamy kiedy taka umowa może być przedłużona oraz czy kobieta nabędzie prawo do zasiłku macierzyńskiego.

 • Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.