Powrót

Konferencja podsumowująca projekt: „Zielona Linia, Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia”

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2012-12-06

W dniach 28-29.11.2012 r. w ośrodku szkoleniowym Centrum Falenty w Raszynie odbyła się konferencja, która miała na celu podsumowanie efektów realizacji projektu Centrum Informacyjno-Konsultacyjnego Służb Zatrudnienia Zielona Linia

Uczestniczyło w niej ponad sto osób, w tym przedstawiciele Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Ochotniczego Hufca Pracy, Urzędu Pracy m.st. Warszawy, członkowie zespołu Zielonej Linii oraz zaproszeni goście.

W ramach dwudniowej konferencji zostały zaprezentowane dotychczasowe osiągnięcia projektu oraz plany na przyszłość. Spotkanie rozpoczęło się od wystąpienia Dariusza Kapusty, Dyrektora Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, który wprowadził zebranych w tematykę konferencji.

Czesława Ostrowska, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, w swoim wystąpieniu z uznaniem odniosła się do efektów projektu oraz podziękowała urzędom pracy w całej Polsce za dotychczasową współpracę. Na chwilę obecną 320 urzędów zostało włączonych do systemu Zielonej Linii, co stanowi 93 proc. wszystkich urzędów pracy w skali kraju. Tymczasem liczba podpisanych porozumień wynosi już 341 i dynamicznie się zmienia, co oznacza, że zdecydowana większość urzędów pracy w Polsce ma konsultantów, z którymi współpracują pracownicy Zielonej Linii. Podsekretarz Stanu w MPiPS opowiedziała o korzyściach płynących ze współpracy z Zieloną Linią, zachęcając przy tym kolejne urzędy do podpisania porozumień o współpracy. Słowa Podsekretarz Ostrowskiej potwierdził także Lech Antkowiak, Zastępca Dyrektora Urzędu Pracy m.st. Warszawy, który w odrębnym wystąpieniu opowiedział o satysfakcjonującej współpracy reprezentowanego przez niego urzędu z Zieloną Linią. Jego zdaniem Zieloną Linię należy traktować przede wszystkim jako źródło wiedzy o prawach i obowiązkach osób bezrobotnych. Ponadto, zdaniem Wicedyrektora, działania Centrum należy interpretować jako ważny element wzrostu działań aktywizacyjnych w urzędzie pracy.

Z kolei Hubert Ostapowicz, Wicedyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku opowiedział zgromadzonym gościom o początkach projektu, który został zainicjowany pod nazwą System 7/24 w woj. podlaskim, a następnie rozpowszechniony na obszar całego kraju w postaci ogólnopolskiej infolinii urzędu pracy wzmocnionej systemem konsultantów w różnych urzędach pracy. Wicedyrektor podziękował Zespołowi Projektowemu za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie w rozwój projektu, jednocześnie wyraził  nadzieję na dalszy rozwój oraz sukcesy Zielonej Linii.

Podobnego zdania jak prelegenci konferencji, byli także klienci Zielonej Linii, uczestniczący w badaniach ewaluacyjnych. Z wyników ankiety telefonicznej, jaką przeprowadzono, wynika, iż zdaniem 88 proc. respondentów działania Zielonej Linii wpłynęły na poprawę wizerunku Publicznych Służb Zatrudnienia  i na ich usprawnienie (77 proc. ankietowanych). Ze względu na fakt, iż Zielona Linia obsługuje wszystkich klientów urzędów pracy w Polsce, także tych powracających zza granicy, ankietowani zostali zapytani o przydatność informacji uzyskiwanych od konsultantów telefonicznych oraz na portalu www.powroty.zielonalinia.gov.pl w kwestiach związanych z pracą za granicą. 80 proc ankietowanych uznało informacje uzyskane za pośrednictwem Zielonej Linii za przydatne i pomocne w praktyce. Pełne informacje dotyczące rozwoju i osiągnięć Centrum zaprezentowali przedstawiciele Zespołu Projektowego z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku - Adam Bejda i Joanna Stanulewicz oraz Anna Maciejko z Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich.

W związku z kolejnymi planami rozwojowymi, związanymi z poszerzeniem usług Centrum o klientów  Ochotniczych Hufców Pracy, Urszula Kowalska, Dyrektor Biura Rynku Pracy opowiedziała o integracji oraz szansach na rozwój, jakie daje  przyszła współpraca.
W trakcie konferencji poruszono również niezwykle istotną tematykę, związaną z kierunkami rozwoju systemu teleinformatycznego Publicznych Służb Zatrudnienia, o czym opowiedział Sławomir Urban z Departamentu Informatyki MPiPS. Natomiast Magdalena Skwarczyńska oraz Łukasz Woźniak reprezentujący Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich wskazali w swoim wystąpieniu na innowacje informatyczne jako szansie dla rozwoju usług Publicznych Służb Zatrudnienia.

Przedstawiciele firmy Orange, wdrażającej system Zielonej Linii, opowiedzieli o specyfice i nowoczesnych funkcjonalnościach już posiadanych przez system Zielona Linia (Tomasz Kusiński) oraz o trendach w technologiach komunikacyjnych, w opozycji do potrzeb rynkowych  klientów rynku pracy (Krzysztof Majewski i Aleksandra Duliniec).
Konferencję zakończyło podsumowanie, którego dokonał Wiesław Filar, Kierownik projektu reprezentujący Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich. Jak można było się przekonać w trakcie prezentacji dotychczasowych osiągnieć Zielonej Linii, jest to nowoczesna struktura o wysokim poziomie jakości oferowanych usług, o czym świadczą regularnie dokonywane badania satysfakcji klienta. Obecni na konferencji przedstawiciele różnych urzędów, współpracujących z Zieloną Linią, potwierdzili pozytywne aspekty funkcjonowania projektu i wyrazili chęć dalszej współpracy. Pojawiły się też nowe propozycje kierunków rozwoju, które sukcesywnie będą wdrażane w toku bieżącej działalności.

 

Joanna Niemyjska (Zielona Linia 19524 Centrum Informacyjno-Konsultacyjne Służb Zatrudnienia)