Powrót

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni i Samodzielni"

Fundacja Inkubator zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni i Samodzielni" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania IX.1.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszarów (gmin) słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA 3) z powiatów:

 1. bełchatowskiego,
 2. brzezińskiego,
 3. kutnowskiego,
 4. łęczyckiego,
 5. łowickiego,
 6. łódzkiego wschodniego,
 7. pabianickiego,
 8. piotrkowskiego,
 9. poddębickiego,
 10. sieradzkiego,
 11. skierniewickiego,
 12. tomaszowskiego,
 13. zduńsko-wolskiego,
 14. zgierskiego

w okresie 1.09.2020 r. - 31.08.2022 r.

W projekcie mogą uczestniczyć osoby fizyczne, spełniające łącznie następujące kryteria:

 • zamieszkują (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) na obszarze gmin słabo zaludnionych w województwie łódzkim, zgodnie ze stopniami urbanizacji (DEGURBA 3) z powiatów: bełchatowskiego, brzezińskiego, kutnowskiego, łaskiego, łęczyckiego, łowickiego, łódzkiego wschodniego, pabianickiego, piotrkowskiego, poddębickiego, sieradzkiego, skierniewickiego, tomaszowskiego, zduńsko-wolskiego, zgierskiego; szczegółowy wykaz gmin dostępny w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie;
 • są zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym tj. spełniają co najmniej jedną z następujących przesłanek:
 • są osobą korzystającą lub będącą członkiem rodziny korzystającej ze świadczeń z pomocy społecznej zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej albo osobą kwalifikującą się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, tj. spełniającą co najmniej jedną z przesłanek określonych w art. 7 ustawy z 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • przebywają w pieczy zastępczej lub opuszczają pieczę zastępczą ew. są członkiem rodziny przeżywającej trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • są osobą z niepełnosprawnością – osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych ew. osobą z zaburzeniami psychicznymi, w rozumieniu ustawy z 19.08.1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;
 • są osobą korzystającą z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.
Formy wsparcia dostępne w projekcie:
 1. Budowa Indywidualnych Planów Reintegracji z psychologiem/doradcą zawodowym;
 2. Trening kompetencji społecznych – zajęcia grupowe;
 3. Indywidualne poradnictwo psychologiczne, zawodowe i prawne (w zależności od potrzeb);
 4. Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne (np.: prawo jazdy kat. B, kursy komputerowe, językowe o profilu ogólnym) i wyrównujące szanse edukacyjne (np. korepetycje) ;
 5. Szkolenia, kursy i egzaminy zawodowe dostosowane do predyspozycji uczestników i zapotrzebowania rynku pracy (ze środków projektu pokrywamy koszty szkolenia/kursu/egzaminu, przejazdów, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, oraz stypendium szkoleniowe);
 6. Płatne staże zawodowe (ze środków projektu gwarantujemy stypendium stażowe, zwrot kosztów przejazdu, opieki nad dziećmi/osobami zależnymi, badań lekarskich, szkoleń BHP, ubezpieczenie NNW)
 7. Subsydiowane zatrudnienie;
 8. Pośrednictwo pracy – pomoc w znalezieniu zatrudnienia.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Aktywni i Samodzielni" oraz formularz rekrutacyjny są do pobrania na stronie internetowej projektu www.aktywnisamodzielni.inkubator.org.pl oraz w siedzibie Biura projektu.

Rekrutacja prowadzona jest od dnia 19.10.2019 r. do wyczerpania miejsc.

Formularze rekrutacyjne przyjmowane są w dni robocze od godz. 8:00-15:00 w Biurze projektu w Fundacji Inkubator w Łodzi przy ul. ks. Tymienieckiego 22/24 (osobiście, pocztą tradycyjną lub e-mail na adres aktywnisamodzielni@inkubator.org.pl.

Dane teleadresowe Biura projektu – Fundacja Inkubator, ul. ks. Tymienieckiego 22/24, 90-349 Łódź (teren Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej), tel. (42) 636 34 69, 609 466 555, e-mail: aktywnisamodzielni@inkubator.org.pl.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu pracy.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Łasku, 29.10.2020 r.


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.
Potrzebujesz dostępu do starszych informacji? Skorzystaj z naszego Archiwum wiadomości.