Powrót

Cudzoziemiec nie podjął pracy mimo aktualnego zezwolenia? Pamiętaj o powiadomieniu urzędu [Zatrudnianie cudzoziemców]

Artykuł zgodny ze stanem prawnym na dzień: 2020-10-19

Aby cudzoziemiec mógł pracować w Polsce, powinien posiadać zezwolenie na pracę wydane przez właściwego wojewodę. Zdarzają się jednak sytuacje, kiedy cudzoziemiec z jakichś powodów nie podejmuje zatrudnienia u pracodawcy, na którego zostało wydane zezwolenie. Co w tej sytuacji?

Pracodawca, który uzyskał zezwolenie na pracę dla danego cudzoziemca musi wywiązać się z obowiązku poinformowania urzędu wojewódzkiego o niepodjęciu, przerwaniu czy też zakończeniu pracy przez cudzoziemca. Powiadomienie wojewody, który wydał zezwolenie, ma mieć charakter pisemny i musi odbyć się w terminie 7 dni od momentu wystąpienia takiej okoliczności, jak:

  • cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę,
  • cudzoziemiec przerwał pracę na okres przekraczający 3 miesiące,
  • cudzoziemiec zakończył pracę wcześniej niż 3 miesiące przed upływem okresu ważności zezwolenia na pracę.

 

Niedopełnienie obowiązku informacyjnego pracodawcy

Pracodawca, który nie wywiąże się z obowiązku informacyjnego względem urzędu wojewódzkiego, podlega karze grzywny od 100 zł do 5 tys. zł.

Grzywnę nakłada inspektor pracy lub właściwy sąd na podstawie wniosku inspektora o ukaranie pracodawcy w związku z wynikami przeprowadzonej kontroli.

 

Uchylenie zezwolenia na pracę

W sytuacji, gdy cudzoziemiec nie podjął pracy w okresie 3 miesięcy od początkowej daty ważności zezwolenia na pracę lub przerwał ją na okres przekraczający 3 miesiące, wojewoda uchyla wydane zezwolenie. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy pracodawca powiadomi o wspomnianych wcześniej okolicznościach, ale poinformuje, że zezwolenie będzie wykorzystane zgodnie z jego przeznaczeniem oraz wskaże:

  • przyczynę niepodjęcia pracy lub
  • przyczynę przerwy w wykonywaniu pracy.

 

 

Justyna Bilicz (Zielona Linia 19524, Centrum Informacyjne Służb Zatrudnienia).

 

Źródło:

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Art. 88, Art. 122).

www.pip.gov.pl

 

Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.