Powrót

Baza aktów prawnych

Baza aktów prawnych

Wyszukiwarka aktów prawnych

Brak wyników spełniających podane kryteria

 

Pliki aktów prawnych do pobrania

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

1,38MB

 pobierz

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych

164kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 listopada 
2012 r. w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

504kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie profilowania pomocy dla bezrobotnego

 182kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie programów specjalnych

 186kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy

 488KB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

258kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

188 kB

 

pobierz

 

Regulamin udzielania pożyczek, doradztwa i szkoleń w ramach Programu „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie II”

 365 KB

 pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

202kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

30kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

184kB

pobierz

 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2014 r.
w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

 224KB

 pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych

40kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 kwietnia 2014 r. w sprawie przygotowania zawodowego dorosłych

50kB

pobierz

Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich

36kB

pobierz

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych

109kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011 r.
w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych

36kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w spawie warunków i trybu dokonywania refundacji kosztów szkolenia pracowników niepełnosprawnych

170KB

pobierz

 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 września 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

 608KB

 pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 170KB

pobierz

  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

 

437kB

 

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

 647KB

 pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej

47kB

pobierz

Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej

485kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r.
w sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

 190kB

 pobierz

Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

661kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2009 r. w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

765kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie refundacji składek na ubezpieczenia społeczne osób niepełnosprawnych

260kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

366kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej

 

343kB

 

 pobierz

undefined

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 marca 2011 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych

672kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 marca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

379kB

pobierz

 

Obwieszczenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie miesięcznego dofinansowania do wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych

 476KB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014 r. w sprawie zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych 

 647KB

 pobierz

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

1,19MB

pobierz

Ustawa z dnia 28 lipca 2011 r. o zalegalizowaniu pobytu niektórych cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz o zmianie ustawy o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i ustawy o cudzoziemcach

64kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

109KB

 pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 listopada
2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę

 

667kB

 

 pobierz

Ustawa z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

792kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

 375kB

 pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca

 298kB

 pobierz

 

 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2015 r.
w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca
 418KB

 pobierz

Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

727kB

pobierz

Ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

204kB

pobierz

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

336kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

230kB

pobierz

 

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przyznawania środków na podjęcie działalności na zasadach określonych dla spółdzielni socjalnych

 179kB

 pobierz

Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych

146kB

pobierz

Ustawa z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania
z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników

124kB

pobierz

Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o przywróceniu terminu do wypłaty świadczeń pracowniczych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


309kB

pobierz

Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

317kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 listopada
2011 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

402kB

pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 16 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji zawartych we wniosku marszałka województwa o określenie warunków zwrotu, odstąpienie od dochodzenia zwrotu lub umorzenie należności Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

316kB

pobierz

Ustawa z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

297kB

pobierz

 

Ustawa z dnia 19 grudnia 2014 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy

 118KB

 pobierz

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie wykazów, wniosków i wypłat świadczeń z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

794kB

pobierz

 

Ustawa z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę

 206KB

 pobierz

 

Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej

 275kB

 pobierz

  

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania

 

633KB

 

pobierz


Uwaga! Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.zielonalinia.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

 • Praca i firma
  Rekrutacja, Własna firma,
  Kodeks pracy

 • Urząd pracy
  Rejestracja, Podnoszenie kwalifikacji, Wsparcie zatrudnienia, Świadczenia

 • Pracodawcy
  Dotacje na zatrudnianie pracowników, Zatrudnianie osób niepełnosprawnych, Zatrudnianie cudzoziemców, Szkolenia i usługi rynku pracy