Powrót

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-23

Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce dzielą cudzoziemców na obywateli państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii oraz państw pozostałych, dla każdej z tych grup będą obowiązywały odrębne przepisy.


Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce wyodrębniają wiele kategorii obcokrajowców, którzy nie są objęci obowiązkiem posiadania zezwolenia na pracę. Przypadki, w których cudzoziemcy mogą pracować bez zezwolenia, zostały określone w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy i w rozporządzeniu wykonawczym Ministra Pracy i Polityki Społecznej.
Informacje o tym, który cudzoziemiec  jest uprawniony do wykonywania pracy w Polsce, znajdują się tutaj.


Aby można było mówić o legalnym powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi, musi być spełniony szereg warunków:

  • cudzoziemiec musi posiadać ważną wizę lub inny dokument uprawniający go do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (np. zezwolenie na pobyt czasowy, które potwierdza karta pobytu), który uprawnia do wykonywania pracy - nie może to być np. wiza turystyczna;
  • pracodawca jest obowiązany uzyskać dla niego zezwolenie na pracę (wydawane przez właściwego wojewodę), chyba że w przypadku danego cudzoziemca takie zezwolenie nie jest wymagane albo cudzoziemiec posiada tzw. jednolite zezwolenia na pobyt czasowy i pracę;
  • wykonywanie pracy przez cudzoziemca nie może odbywać się na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na pracę (z wyjątkiem powierzenia pracy o innym charakterze lub na innym stanowisku niż określone w zezwoleniu na okresy łącznie nieprzekraczające 30 dni w roku kalendarzowym, pod warunkiem powiadomienia o tym w terminie 7 dni, w formie pisemnej wojewody, który wydał zezwolenie lub przypadku tzw. jednolitego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę, praca na innych warunkach lub na innym stanowisku niż określone w tym zezwoleniu – jest dopuszczalna pod warunkiem odpowiedniej zmiany treści zezwolenia, która odbywa się na wniosek cudzoziemca).

Uproszczona procedura zatrudniania cudzoziemców

Istnieje możliwość wykonywania pracy w tzw. trybie uproszczonym, tj. na podstawie zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy oświadczeń podmiotów o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi.
Na podstawie oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi obywatele Białorusi, Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej, Republiki Armenii i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce w okresie do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę.

 

Warto wiedzieć
Okres pracy obliczany jest na podstawie faktycznego zatrudnienia cudzoziemca. Limit 6 miesięcy pracy dotyczy konkretnego cudzoziemca, a nie pracodawcy. Cudzoziemiec może pracować na podstawie oświadczeń u więcej niż jednego pracodawcy, ale nie może przekroczyć limitu czasowego.


Aby zarejestrować oświadczenie pracodawca powinien zgłosić się do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na jego siedzibę lub miejsce zamieszkania. Oświadczenie musi zawierać dane dotyczące pracodawcy i cudzoziemca.
Oryginał oświadczenia pracodawca powinien przekazać cudzoziemcowi. Procedura rejestracji jest szybka, a opłata za zarejestrowanie oświadczenia wynosi 30 zł. Jest możliwość rejestracji oświadczenia online, aplikacja jest dostępna tutaj.
Zarejestrowane oświadczenie stanowi podstawę do uzyskania przez cudzoziemca w polskiej placówce dyplomatyczno-konsularnej w kraju jego stałego pobytu wizy w celu wykonywania pracy.

Warto wiedzieć
Oświadczenie dotyczy pracy u konkretnego pracodawcy i nie obowiązuje przy zatrudnieniu przez inny podmiot.

Jest też mozliwość zatrudnienia cudzoziemca na zezwolenie sezonowe. Więcej informacji na stronie Zielonej Linii.

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.