Powrót

Zaległości podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-14

Zaległości podatkowe

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego lub uchylania się od zapłacenia należnego podatku zależą od wysokości powstałej zaległości, a okres przedawnienia może wynosić nawet 20 lat.

W zależności od wysokości powstałej zaległości podatkowej niezapłacenie należnego podatku stanowi:

  • przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności, obie te kary łącznie bądź też samoistna kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub
  • wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Stawka dzienna ustalana jest przez sąd i nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynoszącego 2600,00 zł) ani też przekraczać jej czterystokrotności.

Warto wiedzieć
Możliwość ukarania za niezłożenie zeznania podatkowego i niezapłacenie należnego podatku uznanego za przestępstwo skarbowe ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

  • 5 lat – jeśli jest ono zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;
  • 10 lat – jeśli jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Jeżeli przed upływem tych terminów zostanie wszczęte postępowanie przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego, to wówczas następuje przedłużenie biegu przedawnienia o odpowiednio kolejne 5 lat i 10 lat.

W wypadku zakwalifikowania czynu jako wykroczenia skarbowego karalność ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeśli przed upływem tego terminu wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność czynu ustaje z upływem dwóch lat od zakończenia tego roku.

Bieg przedawnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności należności podatkowej.

Warto wiedzieć
Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pieciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy samego prawa i organ podatkowy nie może skutecznie domagać się od podatnika jego zapłaty.

Okres ten może być przedłużony w wypadkach przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, uregulowanych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. Może to nastąpić w wyniku zastosowania np. środka egzekucyjnego czy wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego. Zobowiązania podatkowe zabezpieczone hipoteką lub zastawem skarbowym nie ulegają przedawnieniu, ale po upływie terminu przedawnienia zobowiązania te mogą być egzekwowane tylko z przedmiotu hipoteki lub zastawu.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.