Powrót

Zaległości podatkowe

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-01

Może zdarzyć się sytuacja, w wyniku której nie zapłacisz podatku w odpowiednim terminie.

Jeżeli masz trudności z zapłatą podatku, to organ podatkowy na Twój wniosek w przypadkach uzasadnionym Twoim ważnym interesem lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć termin płatności podatku lub rozłożyć zapłatę podatku na raty;

Podatek niezapłacony w terminie płatności staje się zaległością podatkową.

Od zaległości podatkowych naliczane są odsetki za zwłokę od dnia następnego po upływie terminu płatności podatku.

Jeżeli masz trudności z zapłatą zaległości podatkowej,  organ podatkowy na Twój wniosek w przypadkach uzasadnionym Twoim ważnym interesem lub interesem publicznym, może:

  • odroczyć lub rozłożyć na raty zapłatę zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetki od nieuregulowanych w terminie zaliczek na podatek;
  • umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki za zwłokę lub opłatę prolongacyjną.

Warto wiedzieć

W przypadku odroczenia terminu zapłaty lub rozłożenia na raty podatku lub zaległości podatkowej  zostanie ustalona opłata prolongacyjna.

Odsetek za zwłokę nie nalicza się jeżeli wysokość odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wartości opłaty pobieranej przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe za traktowanie przesyłki listowej jako przesyłki poleconej. Wpłacie nie podlegają więc odsetki podatkowe nieprzekraczające 8,70 zł.

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Oznacza to, że na skutek upływu czasu zobowiązanie podatkowe wygasa z mocy samego prawa i organ podatkowy nie może skutecznie domagać się od podatnika jego zapłaty.

Okres ten może ulec zmianie w wypadkach przerwania i zawieszenia biegu terminu przedawnienia, uregulowanych w ustawie– Ordynacja podatkowa. Może to nastąpić w wyniku zastosowania np. środka egzekucyjnego czy wniesienia do sądu administracyjnego skargi na decyzję dotyczącą zobowiązania podatkowego.

Konsekwencje niezłożenia zeznania podatkowego lub uchylania się od zapłacenia należnego podatku zależą od wysokości powstałej zaległości, a okres przedawnienia może wynosić nawet 20 lat.

W zależności od wysokości powstałej zaległości podatkowej niezapłacenie należnego podatku stanowi:

  • przestępstwo skarbowe, za które grozi kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub kara pozbawienia wolności, obie te kary łącznie bądź też samoistna kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych lub
  • wykroczenie skarbowe, za które grozi kara grzywny w wysokości od jednej dziesiątej do dwudziestokrotności minimalnego wynagrodzenia.

Stawka dzienna ustalana jest przez sąd i nie może być niższa od jednej trzydziestej części minimalnego wynagrodzenia (obecnie wynoszącego 2600,00 zł) ani też przekraczać jej czterystokrotności.

Warto wiedzieć

Możliwość ukarania za niezłożenie zeznania podatkowego i niezapłacenie należnego podatku uznanego za przestępstwo skarbowe ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło:

  • 5 lat – jeśli jest ono zagrożone karą grzywny, karą ograniczenia wolności lub karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat;
  • 10 lat – jeśli jest ono zagrożone karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata.

Jeżeli przed upływem tych terminów zostanie wszczęte postępowanie przeciwko sprawcy przestępstwa skarbowego, to wówczas następuje przedłużenie biegu przedawnienia o odpowiednio kolejne 5 lat i 10 lat.

W wypadku zakwalifikowania czynu jako wykroczenia skarbowego karalność ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok. Jeśli przed upływem tego terminu wszczęto postępowanie przeciwko sprawcy, karalność czynu ustaje z upływem dwóch lat od zakończenia tego roku.

Bieg przedawnienia przestępstwa i wykroczenia skarbowego rozpoczyna się z końcem roku, w którym upłynął termin płatności należności podatkowej.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.