Powrót

Wypowiedzenie umowy o pracę

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-04-25

Wypowiedzenie umowy o pracę

W zależności od tego, na czyj wniosek doszło do rozwiązania umowy – pracownika czy pracodawcy, pracownikowi mogą przysługiwać różne uprawnienia. Część uprawnień wynika z samej umowy o pracę, inne przysługują nawet wtedy, gdy nie zostały wskazane w umowie.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę powinno zostać poprzedzone określoną procedurą. Pracodawca powinien w pierwszej kolejności wysłać pracownikowi pisemne oświadczenie informujące o przyczynach wypowiedzenia umowy, a następnie spotkać się z pracownikiem. Pracownik zawsze ma prawo wnioskować o ponowne rozpatrzenie sprawy. Pracownicy mają prawo do zachowania minimalnego okresu wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę.

Ustawowe okresy zwolnienia z pracy to:

  1. co najmniej tygodniowy okres wypowiedzenia, dla pracowników, którzy pracowali u danego pracodawcy przez od jednego miesiąca do 2 lat.
  2. dwa tygodnie dla pracowników, którzy przepracowali u danego pracodawcy co najmniej 2 lata plus dodatkowo jeden tydzień za każdy pełen rok przepracowany u danego pracodawcy, w sumie jednak nie więcej niż 12 tygodni.
  3. dwanaście tygodni wypowiedzenia w przypadku zatrudnienia przez 12 lat lub dłużej.

Warto sprawdzić swoją umowę. Pracodawca może dać ci więcej niż ustawowe minimum, ale nie może dać ci mniej.

Warto wiedzieć

Prawo nie zapewnia minimalnego okresu wypowiedzenia, gdy przyczyną rozwiązana umowy o pracę jest poważne przewinienie pracownika.

Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracownika

W przypadku wypowiedzenia umowy przez pracownika okres wypowiedzenia zawarty jest zazwyczaj w umowie o pracę. Jeżeli umowa nie określa tego w inny sposób, wypowiedzenie należy złożyć na piśmie. Jeśli pracownik jest zatrudniony u danego pracodawcy przez co najmniej jeden miesiąc, okres wypowiedzenia wynosi jeden tydzień.

Utrata pracy wskutek redukcji zatrudnienia (redundancy)

Pracownicy, którzy utracili pracę wskutek redukcji zatrudnienia (redundancy), mogą liczyć na szczególne uprawnienia, w tym na wypłatę odprawy (redundancy pay).

Warto wiedzieć

Redukcja zatrudnienia ma miejsce wtedy, gdy przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę jest okoliczność dotycząca pracodawcy, a nie pracownika, w szczególności w następujących sytuacjach:

  1. W razie niewypłacalności pracodawcy.
  2. W przypadku zmian organizacyjnych pracodawcy (zmiana linii biznesowej, zmian w strukturze organizacyjnej).
  3. Zmiany profilu działalności pracodawcy.
  4. Przeniesienia przedsiębiorstwa pracodawcy w inne miejsce.

Pracodawca, który rozwiązuje z pracownikami umowy o pracę z powodu redukcji zatrudnienia, powinien zachować szczególną procedurę postępowania. Dobór pracowników, którzy będą zwalniani, musi być odpowiednio uzasadniony, a pracownicy, którym wypowiadane są umowy, nie mogą być wskazywani przypadkowo. Nie można również wypowiadać umów w sposób, który mógłby być uznany za dyskryminujący daną grupę (np. zwalniać w pierwszej kolejności kobiety albo pracowników, którzy ukończyli określony wiek). Proces zwalniania powinien być skonsultowany ze związkami zawodowymi bądź przedstawicielami pracowników. W miarę możliwości pracodawca powinien zaproponować pracownikom inną pracę, jak również dać wolny czas na poszukiwanie nowej pracy. Niedotrzymanie przez pracodawcę powyższych obowiązków może skutkować przyznaniem pracownikowi stosownego odszkodowania.

Wysokość odprawy, jaka przysługuje pracownikowi, zależy od stażu pracy u danego pracodawcy, wieku pracownika oraz wysokości tygodniowego wynagrodzenia.

Wyskość odprawy

  1. Równowartość połowy wynagrodzenia tygodniowego za każdy rok pracy przepracowany przed ukończeniem 22 lat.
  2. Równowartość wynagrodzenia tygodniowego za każdy rok pracy przepracowany po ukończeniu 22 lat, ale przed ukończeniem 41 lat.
  3. Równowartość 1,5 wynagrodzenia tygodniowego za każdy pełen rok pracy przepracowany po ukończeniu 41 lat.

Jeśli zostałeś zwolniony w dniu 6 kwietnia 2019 r. lub później, twoje tygodniowe wynagrodzenie jest ograniczone do 525 funtów, a maksymalna ustawowa odprawa, jaką możesz otrzymać, wynosi 15 750 funtów. W przypadku zwolnienia przed 6 kwietnia 2019 r. kwoty te będą niższe.

Niektóre umowy o pracę albo aneksy do umów mogą przewidywać wyższą odprawę od standardowej.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.