Powrót

Wspólne rozliczanie podatku z małżonkiem zamieszkałym za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień:  2021-01-01

 

Małżonkowie, którzy pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy i między którymi istniała przez cały rok wspólność majątkowa małżeńska, mają możliwość złożenia wspólnego zeznania podatkowego.

 

Możliwe jest także opodatkowanie wspólnie ze zmarłym małżonkiem, w sytuacji gdy:

  • zawarłeś związek małżeński przed rozpoczęciem roku podatkowego, a Twój współmałżonek zmarł w trakcie roku podatkowego lub
  • współmałżonek zmarł po upływie roku podatkowego, a przed złożeniem zeznania podatkowego

- o ile istniała między Wami wspólność majątkowa.

 

Możesz rozliczyć się wspólnie z małżonkiem, jeżeli:


1. w roku podatkowym, za który dokonujesz rozliczenia:

jesteście rezydentami państw Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej lub
Ty jesteś polskim rezydentem podatkowym, a Twój małżonek ma miejsce zamieszkania dla celów podatkowych w innym niż Polska państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej

– jeżeli Wasze przychody podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski stanowią łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego przez Was w danym roku podatkowym i udokumentowano certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

jesteście polskimi rezydentami podatkowymi.


2. żaden z małżonków w roku podatkowym nie był opodatkowany:

a) jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym

b) zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem przychodów z prywatnego najmu,

c) zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,

d) podatkiem tonażowym,

e) zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zgodnie z przepisami ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;


3. złożysz wniosek o wspólne opodatkowanie dochodów małżonków, wyrażony w zeznaniu podatkowym.

 

Więcej informacji zamieszczono na stronie Ministerstwa Finansów.

 

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów

Wspólne rozliczanie podatku z małżonkiem zamieszkałym za granicą


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.