Powrót

Utrata ważności, unieważnienie i wymiana paszportu

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-08

Okoliczności utraty ważności paszportu, jego unieważnienia oraz wymiany paszportu są określone w przepisach ustawy o dokumentach paszportowych.

Wymiana paszportu

Wniosek o wymianę pasztportu należy złożyć:

 • nie później niż 30 dni od zmiany swoich danych  - w przypadku osób mieszkających w Polsce,
 • nie później niż 90 dni od zmiany swoich danych - w przypadku osób mieszkających za granicą.

W przypadku zmiany danych, czas na złożenie wniosku liczy się od dnia:

 • sporządzenia aktu małżeństwa,
 • otrzymania decyzji od urzędu w sprawie zmiany danych,
 • otrzymania orzeczenia sądu w sprawie zmiany danych,
 • otrzymania zagranicznego odpisu aktu małżeństwa.

Utrata ważności paszportu

Paszport straci ważność:

 • gdy upłynie termin jego ważności,
 • jeżeli zostanie zgłoszona jego utrata albo zniszczenie,
 • kiedy ktoś zagubiony paszport zostanie zwrócony do urzędu,
 • w momencie utraty obywatelstwa polskiego,
 • przy wszelkich zmianach danych osobowych (nazwisko, imię albo imiona, data i miejsce urodzenia, płeć, numer PESEL),
 • kiedy zostanie unieważniony.

Utrata paszportu

Osoba, która utraciła dokument paszportowy lub której dokument paszportowy uległ zniszczeniu, jest obowiązana niezwłocznie zawiadomić o tym organ paszportowy, który dokument wydał lub organ paszportowy właściwy ze względu na miejsce pobytu tej osoby.

Jeżeli osoba odnalazła własny dokument paszportowy wcześniej zgłoszony jako utracony, jest obowiązana do jego zwrotu właściwemu miejscowo organowi paszportowemu. Obowiązek zwrotu dokumentu paszportowego następuje bez względu na to, czy osoba posiada już nowy dokument wydany w miejsce utraconego, czy też o wydanie nowego dokumentu nie występowała.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 758).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126).

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.