Powrót

Procedura wydania paszportu

 

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-25

Procedura wydania paszportu

Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczpospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą – konsul. Oznacza to, iż obywatele polscy mogą występować o paszport lub paszport tymczasowy niezależnie od miejsca zamieszkania tj. do dowolnego organu paszportowego.

Czas oczekiwania na wydanie paszportu przez wojewodę wynosi do 30 dni. Czas oczekiwania na paszport w konsulacie może być dłuższy. Jeżeli planujemy szybki powrót do kraju, należy skonsultować z konsulem, czy warto o niego wystąpić. Jeżeli istnieje przypuszczenie, iż wyjazd z kraju dotychczasowego pobytu nastąpi wcześniej niż dostarczenie paszportu do konsulatu, konsul może wydać paszport tymczasowy na powrót osoby do kraju. Paszport tymczasowy jest ważny na określony w nim czas, ale nie dłużej niż 12 miesięcy.

Składając wniosek o wydanie paszportu, należy używać tylko druków udostępnionych przez organ paszportowy – urząd wojewódzki lub konsulat RP.

Do wniosku paszportowego należy dołączyć:

 • jedną kolorową fotografię o wymiarach 35x45mm, wykonaną wciągu ostatnich 6 miesięcy, na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70–80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami, przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii wpionie, bez nakrycia głowy i okularów zciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
 • dowód uiszczenia opłaty paszportowej oraz do wglądu dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania z ulgi lub dokument uprawniający do zwolnienia z opłaty;
 • ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu - do wglądu;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu urodzenia – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy za granicą przez osoby nieposiadające numeru PESEL;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą;
 • odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu stanu cywilnego, albo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego – w przypadku rozbieżności w danych lub braku ważnych dokumentów potwierdzających tożsamość i obywatelstwo; na żądanie organu.

Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego następuje osobiście. Przy składaniu wniosku o wydanie paszportu należy przedstawić do wglądu dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo polskie oraz ostatnio posiadany paszport.

Od osoby ubiegającej się o paszport pobierane są odciski palców wskazujących obu dłoni za pomocą elektronicznego urządzenia do pobierania odcisków palców.

Opłaty paszportowe i ulgi

Opłata za wydanie paszportu osobie pełnoletniej wynosi 140 zł.

Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 50% tej kwoty przysługuje:

 • uczniom oraz studentom,
 • emerytom, rencistom, osobom niepełnosprawnym oraz współmałżonkom tych osób, pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu,
 • osobom przebywającym w domach pomocy społecznej lub
  w zakładach opiekuńczych albo korzystającym z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych,
 • kombatantom i innym osobom będącymi ofiarami represji wojennych i okresu powojennego,
 • rodzicom i małżonkom rodziców w rodzinie wielodzietnej posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
 •  

Ulga w opłacie za wydanie paszportu w wysokości 75% kwoty podstawowej przysługuje:

 • uczniom i studentom do 26. roku, jeśli pochodzą z rodziny wielodzietnej (posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny),
 • niepełnosprawnym dzieciom z rodziny wielodzietnej (posiadającym ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny).

Opłata za wydanie paszportu dla dziecka uzależniona jest od jego wieku i posiadanych ulg i wynosi:

 • 30 zł - za dziecko do 13 lat,
 • 70 zł - za dziecko w wieku 13 - 17 lat (posiadające uprawnienia do ulgi, np. legitymację szkolną)
 • 15 zł/35 zł jeżeli dziecko jest z rodziny wielodzietnej posiadającej ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.

Można skorzystać tylko z jednej ulgi (należy wybrać najkorzystniejszą).

 

W szczególnych przypadkach paszport wydawany jest bezpłatnie. Dotyczy to osób, które:

 • mają ponad 70 lat,
 • przebywają w domu pomocy społecznej albo w zakładzie opiekuńczym, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • dostają zasiłek stały z pomocy społecznej, a wyjazd za granicę jest związany z długotrwałym leczeniem albo operacją,
 • posiadają paszport ma wadę techniczną, na przykład nie można odczytać danych z mikroprocesora,
 • są żołnierzami wyznaczonymi do pełnienia służby poza granicami państwa – nie dotyczy to żołnierzy zawodowych.

Za wydanie paszportu tymczasowego pobiera się opłatę w wysokości 30 zł. 

Za wydanie paszportu w konsulacie pobierana jest opłata konsularna.

Złożenie wniosku i odebranie paszportu

Wniosek o wydanie paszportu należy złożyć osobiście w konsulacie lub właściwym urzędzie w Polsce.

Wniosek o wydanie paszportu dziecka składają oboje rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów jeśli:

 • przedstawi pisemną zgodę drugiego z rodziców lub ustanowionego przez sąd opiekuna, poświadczoną za zgodność podpisu przez organ paszportowy lub notariusza.
 • ma orzeczenie sądu, w którym jest informacja, że drugi rodzic nie ma prawa decydować o wydaniu paszportu dla dziecka,
 • ma orzeczenie sądu rodzinnego, w którym sąd wyraża zgodę na wydanie paszportu dla dziecka,
 • ojciec dziecka jest nieznany,
 • jeden z rodziców nie żyje.

Dokument paszportowy odbiera się osobiście w organie paszportowym, w którym został złożony wniosek, a osoba dokonująca odbioru sprawdza za pomocą czytnika elektronicznego czy dane zawarte w mikroprocesorze są zgodne ze stanem faktycznym. Przy odbiorze dokumentu paszportowego przedstawia się także dotychczas posiadany dokument paszportowy, celem jego anulowania.

Paszport dziecka może odebrać jeden z rodziców albo opiekunów prawnych.

Warto wiedzieć

W uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza gdy w danym państwie nie ma urzędu konsularnego albo w warunkach szczególnie utrudnionego dojazdu do konsulatu, na wniosek osoby ubiegającej się o wydanie dokumentu paszportowego konsul może odstąpić od wymogu osobistego złożenia wniosku o wydanie paszportu tymczasowego i jego odbioru, a w przypadku paszportu – od wymogu osobistego odbioru paszportu.

Procedura uzyskania paszportu została szczegołowo opisana na stronie internetowej obywatel.gov.pl.

Podstawa prawna:

 1. Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych (Dz.U. z 2016 r., poz. 758).
 2. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 2010 r. w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2010 r. Nr 152 poz. 1026 z późn. zm.).
 3. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 8 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie dokumentów paszportowych (Dz.U. z 2019 r. poz 1313).
 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 lutego 2010 r. w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu (Dz.U. z 2010 r. Nr 25 poz. 126).

Teksty aktów prawnych są dostępne w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej http://dziennikustaw.gov.pl/ 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.