Powrót

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-25

Pomoc w sytuacji sporu z pracodawcą 

Jeśli doszło do sporu z pracodawcą i nie udało Ci się go załatwić polubownie, możesz skorzystać z pomocy prawnej. Jeśli nie masz wystarczających środków, aby opłacić adwokata, możesz skorzystać z niemieckiej instytucji państwowej oferującej bezpłatną pomoc pracownikom, których prawa pracownicze były łamane przez pracodawców.

Jeśli Twoje prawa pracownicze są lub były łamane przez niemieckiego pracodawcę, możesz dochodzić roszczeń na drodze sądowej. Mimo że korzystanie z usług kancelarii adwokackich jest w Niemczech odpłatne, w wyjątkowo trudnej sytuacji finansowej możesz zwrócić się do Prozesskostenhilfe, czyli instytucji państwowej udzielającej pomocy przy prowadzeniu spraw sadowych. Warunkiem ubiegania się o takie zwolnienie jest, aby powództwo miało szansę pozytywnego rozstrzygnięcia i nie nosiło znamion działania nieuzasadnionego.

W razie wątpliwości dotyczących właściwej realizacji umowy (np. rozliczenia czasu pracy, obliczenia należnego wynagrodzenia itd. powinieneś w pierwszej kolejności zwrócić się do pracodawcy (właściwej komórki organizacyjnej zakładu pracy) o szczegółowe wyjaśnienie tych wątpliwości (najlepiej w formie pisemnej) i dążyć do rozwiązania kwestii spornych na drodze polubownej.

Jeśli nie doszedłeś do porozumienia z pracodawcą, przysługuje Ci prawo dochodzenia swoich roszczeń na drodze sądowej. O ich zasadności rozstrzyga w takim przypadku niezawisły sąd, którego prawomocny wyrok jest wiążący dla stron i podlega egzekucji na zasadach przewidzianych niemieckim prawem.

Dostęp do fachowych usług prawniczych w Niemczech jest stosunkowo łatwy. W każdej większej miejscowości istnieją kancelarie prawnicze.

W razie słabej znajomości języka niemieckiego możliwe jest zaangażowanie adwokata posługującego się językiem polskim. Adresy polskojęzycznych prawników wykonujących zawód w Niemczech można uzyskać w polskich urzędach konsularnych.  

Prowadzenie przed sądem niemieckim sprawy z zakresu roszczeń wynikających ze stosunku pracy jest związane z ponoszeniem przez zainteresowanego kosztów adwokackich i sądowych.

Warto wiedzieć

W razie złej sytuacji finansowej polskiego obywatela istnieje możliwość wystąpienia o pokrycie tych kosztów z urzędu w ramach niemieckiego Prozesskostenhilfe – instytucji państwowej udzielającej pomocy przy prowadzeniu spraw sadowych. Jeśli zamierzasz skorzystać z tej możliwości, już przy pierwszym kontakcie z adwokatem poinformuj go o swoim położeniu materialnym. W takim przypadku złoży on odpowiedni wniosek do sądu jeszcze przed wszczęciem właściwego postępowania.

Jako pracownik tymczasowy, masz prawo wystąpić z roszczeniami do agencji zatrudnienia, za pośrednictwem której zostałeś skierowany do pracy. W przypadkach nieprzestrzegania prawa przez polskie agencje zatrudnienia poinformuj także właściwą terytorialnie jednostkę Państwowej Inspekcji Pracy.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.