Powrót

Opodatkowanie przedsiębiorców

 

Opodatkowanie przedsiębiorców

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-07-14

Podatek można płacić według zasad ogólnych, tj. według progresywnej skali podatkowej (17%, 32%) albo według jednolitej 19% stawki podatku, albo według zryczałtowanych form opodatkowania, tj. w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych albo karty podatkowej.

Jeżeli podatnik zdecyduje się na opodatkowanie dochodów według 19% stawki podatku albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, musi o swoim wyborze powiadomić naczelnika urzędu skarbowego w terminie do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym został osiągnięty pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym, albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód został osiągnięty w grudniu tego roku podatkowego.
Wybór jak i zmianę formy opodatkowania można dokonać także poprzez odpowiedni wpis wCEIDG.

Natomiast podatnik, który chce opłacać podatek w formie karty podatkowej, musi w terminie do dnia 20 stycznia roku podatkowego, a przypadku rozpoczęcia prowadzenia działalności w ciągu roku podatkowego – przed rozpoczęciem tej działalności, złożyć do naczelnika urzędu skarbowego wniosek o zastosowanie opodatkowania w tej formie (PIT-16).

Rozpoczynając prowadzenie działalności gospodarczej, oświadczenie o wyborze opodatkowania według 19% stawki podatku albo w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych lub wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16), podatnik może dołączyć do wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), składanego na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej.

W przypadku opodatkowania na zasadach ogólnych, a więc według progresywnej skali podatkowej oraz opodatkowania według jednolitej 19% stawki podatku, podatnicy są zobowiązani wpłacać zaliczki na podatek dochodowy w ciągu roku podatkowego. Jeśli wartość zaliczki nie przekroczy kwoty 1000 zł, to podatnik może zdecydować o odłożeniu jej zapłaty w czasie, nie musi stosować się do terminu 20 dnia kolejnego miesiąca (kwartału) po danym okresie rozliczeniowym. Zatem wpłata zaliczki do urzędu skarbowego nie będzie konieczna w sytuacji gdy podatek należny od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszy o sumę wpłaconych zaliczek nie przekroczy 1000 zł.

Osoby opłacające podatek według progresywnej skali podatkowej oraz według 19% stawki podatku mają obowiązek prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ksiąg rachunkowych.

W przypadku korzystania z opodatkowania dochodów na ogólnych zasadach zarówno według skali podatkowej jak i według 19% stawki podatku, przychody pomniejsza się o koszty ich uzyskania. Tym samym podatek dochodowy jest uiszczany od osiągniętego dochodu.

Warto wiedzieć
Opodatkowanie w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych mogą wybrać przedsiębiorcy, którzy w roku poprzedzającym rok podatkowy uzyskali z prowadzonej działalności gospodarczej przychody w wysokości nieprzekraczającej 250 000 euro.

Z możliwości opodatkowania w tej formie mogą również skorzystać przedsiębiorcy, gdy prowadzą działalność w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych, z tym że, w takim przypadku limit przychodów w wysokości 250 000 euro dotyczy sumy przychodów wspólników spółki.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych pobiera się bez pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania.

Stawki ryczałtu są zróżnicowane w zależności od rodzaju przychodów i wynoszą:

  • 20% przychodów osiąganych z działalności w zakresie wolnych zawodów,
  • 17% przychodów ze świadczenia niektórych usług, m.in. reprodukcji komputerowych nośników informacji, wynajmu samochodów osobowych bez kierowcy, parkingowych,
  • 10% przychów z odpłatnego zbycia np. nieruchomości użytkowych stanowiących składnik majątku wykorzystywany w działalności gospodarczej,
  • 8,5% przychodów m.in. z działalności usługowej, w tym przychodów z działalności gastronomicznej w zakresie sprzedaży napojów o zawartości alkoholu powyżej 1,5%,
  • 5,5% przychodów m.in. z działalności wytwórczej i budowlanej,
  • 3% – przychodów m.in. z działalności usługowej w zakresie handlu oraz z działalności gastronomicznej, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5%,
  • 2% - przychodów ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, o których mowa w art. 20 ust. 1c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Warto wiedzieć
Podatnicy korzystający z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych są zobowiązani do prowadzenia ewidencji przychodów. W ciągu roku podatkowego należy co miesiąc obliczać kwotę podatku i dokonywać jej wpłaty na rachunek urzędu skarbowego. Jeżeli otrzymane przychody z działalności w roku poprzednim nie przekroczyły równowartości 25000 euro, to podatnik może wybrać opłacanie podatku w trybie kwartalnym. Od 2019 r. także podatnicy rozpoczynający działalność opodatkowaną na zasadach ryczałtu ewidencyjnego, mają możliwość wpłacania zaliczek w trybie kwartalnym.

Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć w urzędzie skarbowym zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) – w terminie od dnia 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym; zeznanie złożone przed początkiem terminu uznaje się za złożone w dniu 15 lutego roku następującego po roku podatkowym.

Warto wiedzieć
Z karty podatkowej mogą korzystać tylko podatnicy wykonujący określone rodzaje działalności. Dotyczy to głównie przedsiębiorców prowadzących drobną działalność handlową, usługową lub gastronomiczną (samodzielnie lub w formie spółki cywilnej) oraz zatrudniających niewielu pracowników.

Wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej jest ustalana w drodze decyzji naczelnika urzędu skarbowego odrębnie za każdy rok podatkowy. Stawki karty podatkowej są określone kwotowo, a ich wysokość jest uzależniona od m.in:

  • rodzaju i zakresu prowadzonej działalności,
  • liczby zatrudnionych pracowników,
  • liczby mieszkańców miejscowości, w której jest prowadzona działalność gospodarcza.

Podatnik dokonuje wpłaty tego podatku na rachunek urzędu skarbowego co miesiąc – do 7. dnia każdego miesiąca za miesiąc ubiegły, a za grudzień – do 28 grudnia roku podatkowego.

Warto wiedzieć
Podatnicy opodatkowani w formie karty podatkowej są zwolnieni od obowiązku prowadzenia ksiąg podatkowych, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Po upływie roku podatkowego, w terminie do dnia 31 stycznia, podatnik obowiązany jest złożyć w urzędzie skarbowym roczną deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).

Działalność nierejestrowana

Podatnik będący osobą fizyczną może skorzystać z działalności nierejestrowej, gdy jego przychody nie przekroczą w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia (w 2020 r. minimalne wynagrodzenie wynosi 2600 zł, czyli 50% to 1300 zł) oraz gdy w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywał działalności gospodarczej.

Jeżeli podatnik chce skorzystać z przepisów o działalności nierejestrowej, nie ma on obowiązku:
•    zgłaszać działalności w ewidencji przedsiębiorców (CEIDG), urzędzie skarbowym i GUS (nie ma obowiązku posiadania NIP i REGON)
•    płacić comiesięcznych (albo kwartalnych) zaliczek na podatek dochodowy,
•    prowadzić księgowości (ma obowiązek prowadzić uproszczoną ewidencję sprzedaży).
Podatnik nie możne prowadzić działalności nierejestrowej w tych obszarach, w których wymagana jest koncesja, zezwolenie albo wpis do rejestru działalności regulowanej. Nie można także wykonywać działalności nierejestrowej w ramach spółki cywilnej.

Warto wiedzieć
Informacje na temat opodatkowania podatkiem akcyzowym (akcyzą), w tym informacje dotyczące formalności podatkowych, dostępne są na stronie Ministerstwa Finansów – www.podatki.gov.pl/akcyza

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.