Powrót

Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-01

Jeżeli wychowujesz dziecko samotnie i jesteś:

 • opiekunem prawnym dziecka lub
 • jednym z rodziców (biologicznym lub przysposabiającym)

- oraz jesteś panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub pozostajesz w związku małżeńskim, jeżeli małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, masz możliwość rozliczenia się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących.

Preferencyjny sposób rozliczenia możliwy jest po spełnieniu niżej wymienionych warunków.

Jeżeli:

1. w roku podatkowym samotnie wychowujesz dzieci,  które:

 • są małoletnie,
 • otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek,
 • uczą się – do ukończenia 25. roku życia, jeżeli dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 ustawy o PIT (np. umowa o pracę, umowa zlecenie) lub art. 30b (np. sprzedaż akcji) lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, z tytułu odbywania praktyki absolwenckiej, z tytułu odbywania stażu uczniowskiego- otrzymane do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł z wyjątkiem renty rodzinnej;

2. jesteś:

 • polskim rezydentem podatkowym lub
 • nierezydentem mającym miejsce zamieszkania w państwie Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej i osiągnąłeś podlegające opodatkowaniu na terytorium Polski przychody w wysokości stanowiącej łącznie co najmniej 75% całkowitego przychodu osiągniętego w danym roku podatkowym oraz udokumentowałeś certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych;

 

3. w roku podatkowym nie byłeś (ani Twoje dziecko/dzieci) opodatkowany:

 • jednolitą 19% stawką podatku – tzw. podatkiem liniowym,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym za wyjątkiem dochodów z prywatnego najmu,
 • zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów osób duchownych,
 • podatkiem tonażowym,
 • zryczałtowanym podatkiem od wartości sprzedanej produkcji, zgodnie z przepisami ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych;
 • w zeznaniu podatkowym złożyłeś  wniosek o preferencyjne rozliczenie dochodów w sposób przewidziany dla osoby samotnie wychowującej.

Warto wiedzieć

Rozliczając się preferencyjnie jako osoba samotnie wychowująca dziecko, Twój podatek oblicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy Twoich dochodów. Do dochodów nie wliczasz  kwot opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych itp.).

Za całkowite przychody nierezydenta uważa się przychody osiągnięte ze wszystkich źródeł przychodów (także przychody zwolnione z opodatkowania), bez względu na miejsce ich położenia.

 

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.