Powrót

Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

 

Opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-05-21

Osoby samotnie wychowujące w Polsce dzieci mogą opodatkować swoje dochody na preferencyjnych warunkach.

Warto wiedzieć
Za osobę samotnie wychowującą dzieci uważa się jednego z rodziców albo opiekuna prawnego dziecka, jeżeli osoba ta jest panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem albo osobą, w stosunku do której sąd orzekł separację. Osobą samotnie wychowującą dziecko jest także osoba pozostająca w związku małżeńskim, jeżeli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Możliwość wspólnego rozliczenia się istnieje w przypadku wychowania dzieci, które:

  • są małoletnie,
  • otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek,
  • uczą się – do ukończenia 25. roku życia, jeżeli dzieci te w roku podatkowym nie uzyskały dochodów podlegających opodatkowaniu na zasadach określonych w art. 27 lub art. 30b lub uzyskały przychody, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 148 (przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia, o których mowa w art. 13 pkt 8, otrzymane do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł) w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 3089 zł (stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1), z wyjątkiem renty rodzinnej.

Preferencyjny sposób opodatkowania ma zastosowanie również do osób, które nie mają w Polsce miejsca zamieszkania, samotnie wychowujących dzieci, jeśli łącznie spełniają następujące warunki:

  • 75% ich przychodów będzie uzyskane w Polsce i że będą oni rezydentami podatkowymi dowolnego państwa EOG lub Konfederacji Szwajcarii,
  • udokumentują certyfikatem rezydencji miejsce zamieszkania dla celów podatkowych.

Warto wiedzieć
Przy korzystaniu przez osobę samotnie wychowującą dzieci z preferencyjnego opodatkowania dochodów podatek oblicza się w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy dochodów rodzica lub opiekuna prawnego. Do dochodów osoby samotnie wychowującej dzieci nie wlicza się dochodów opodatkowanych w sposób zryczałtowany (np. od wygranych w grach liczbowych, dywidend, odsetek od lokat bankowych itp.).

Warto wiedzieć
Osoba samotnie wychowująca dzieci nie ma prawa do preferencyjnego opodatkowania swoich dochodów, gdy ona lub jej dziecko prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną według 19% stawki podatku, ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, podatkiem tonażowym lub podatkiem , o którym mowa w ustawie o aktywizacji przemyslu okrętowego  i przemysłow komplementarnych.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.