Powrót

Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-01-01

Jeżeli pracujesz za granicą i rozliczasz się z podatków w Polsce, masz prawo odliczyć od uzyskanego wynagrodzenia (przychodu) zryczałtowane koszty pracownicze. W ten sposób obliczysz dochód do opodatkowania.

Koszty uzyskania przychodów z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej:

1) wynoszą 250 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3000 zł – w przypadku gdy uzyskujesz przychody z tytułu jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

2) nie mogą przekroczyć łącznie 4500 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy uzyskujesz przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej;

3) wynoszą 300 zł miesięcznie, a za rok podatkowy łącznie nie więcej niż 3600 zł – w przypadku gdy Twoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się Twój zakład pracy, i nie uzyskujesz dodatku za rozłąkę;

4) nie mogą przekroczyć łącznie 5400 zł za rok podatkowy - w przypadku gdy uzyskujesz przychody równocześnie z tytułu więcej niż jednego stosunku służbowego, stosunku pracy, spółdzielczego stosunku pracy oraz pracy nakładczej, a Twoje miejsce stałego lub czasowego zamieszkania jest położone poza miejscowością, w której znajduje się Twój zakład pracy, i nie uzyskujesz dodatku za rozłąkę.

Warto wiedzieć

Jeżeli przebywasz czasowo za granicą i uzyskujesz dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy część uzyskanych przez Ciebie przychodów jest wolna od podatku dochodowego, niezależnie od tego w jakim kraju uzyskujesz wynagrodzenie i jaka metoda zapobiegania podwójnego opodatkowania ma do Ciebie zastosowanie.

W tym przypadku wolna od podatku jest kwota stanowiąca 30% wartości diety określonej we właściwych przepisach prawa, za każdy dzień, w którym przebywałeś poza granicami Polski i pozostawałeś w stosunku służbowym, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy.

Jeżeli prowadzisz za granicą działalność gospodarczą, która jest tam opodatkowana, a rozliczasz się z podatków w Polsce, możesz odliczyć od uzyskanego przychodu poniesione koszty jego uzyskania. W tym przypadku kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.

Warto wiedzieć

Przychody i koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego odpowiednio dzień uzyskania przychodu lub poniesienia kosztu. 

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. j.  Dz. U. z 2020 r. poz. 1426, ze zm.).

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.