Powrót

Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą

Odliczanie kosztów uzyskania przychodu poniesionych za granicą

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2019-05-16

Osoba, która pracuje za granicą i rozlicza się z podatków w Polsce, ma prawo odliczyć od uzyskanego wynagrodzenia (przychodu) zryczałtowane koszty pracy. W ten sposób obliczy dochód do opodatkowania.

W przypadku osób przebywających czasowo za granicą i uzyskujących dochody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy przysługuje dodatkowo zwolnienie części ich przychodów od podatku.

Warto wiedzieć
Za każdy dzień pobytu za granicą, w którym pozostajemy w stosunku pracy, od podatku zwolniona jest kwota naszego wynagrodzenia odpowiadająca 30% diety, określonej we właściwych przepisach prawa.

Również osoba, która prowadzi za granicą działalność gospodarczą, może odliczyć od dochodu poniesione tam koszty. W tym przypadku kosztami uzyskania przychodów są wydatki poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. Jeśli osoba prowadzi działalność gospodarczą za granicą w formie zakładu, koszty związane z działalnością tego zakładu będą odliczane w państwie źródła (tam gdzie jest zakład).

Warto wiedzieć
Koszty w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień poniesienia kosztu. 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.).

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.