Powrót

Jestem w ciąży, wracam z Irlandii, jakie dokumenty są niezbędne do bezpłatnej opieki medycznej w PL?

Będąc w ciąży zdecydowałam się wrócić do kraju z nabytym prawem do zasiłku macierzyńskiego w Irlandii. Jakie dokumenty muszę posiadać żeby otrzymać bezpłatną opiekę lekarską w Polsce?

Jeśli jest Pani ubezpieczona w innym kraju UE a zamieszkuje na terenie Polski wówczas, powinna Pani w kraju ubezpieczenia otrzymać dokument przenośny S1 (dawny formularz E 106), który należy zarejestrować w Oddziale wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia i na jego podstawie uzyskiwać wszystkie świadczenia, które przysługują osobom ubezpieczonym w Polsce.  Do czasu uzyskania dokumentu przenośnego S1 (dawnego formularza E 106), ale po złożeniu wniosku o niego nawet za pośrednictwem oddziału wojewódzkiego NFZ, powinna Pani dostać świadczenia niezbędne w czasie jej przebywania w Polsce na podstawie karty EKUZ.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń planowanych jest dokument S2 (dawny E112).
Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia (np. porodu) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę irlandzką kosztami Pani leczenia.  Po przyjeździe do Polski dokument należy zarejestrować w Oddziale Wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania. Po jego zarejestrowaniu otrzyma Pani poświadczenie dające prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń opieki zdrowotnej w Polsce.

Jeśli nie będzie Pani posiadała dokumentu uprawniającego do świadczeń w ramach przepisów o koordynacji wówczas zobowiązana będzie Pani do pokrycia kosztów we własnym zakresie i ewentualnie zwrócenia się do swojego ubezpieczyciela o zwrot kosztów świadczeń w Polsce.