Powrót

Ulga na powrót

Ulga na powrót

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-05-21

Od podatku dochodowego można odliczyć kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy uzyskanych za granicą metody odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją. Taką możliwość przewiduje art. 27g ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Celem wprowadzonej ulgi jest zrównanie obciążenia podatkowego osób pracujących poza granicami Polski, wynikającego z różnic między metodami unikania podwójnego opodatkowania.

Podatnik podlegający w Polsce nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (polski rezydent podatkowy) i uzyskujący przychody z tytułu pracy wykonywanej za granicą, do których ma zastosowanie metoda odliczenia proporcjonalnego, ma prawo odliczyć od podatku dochodowego pomniejszonego o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego a kwotą podatku obliczonego za ten rok podatkowy przy zastosowaniu do przychodów z tytułu pracy wykonywanej za granicą metody wyłączenia z progresją.

W przypadku przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej uzyskanych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zasady te stosuje się do przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych według skali podatkowej, 19-procentowej stawki podatku oraz ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Z ulgi będą mogą skorzystać Polacy pracujący w krajach, z którymi Polska podpisała umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania, zawierającą metodę odliczenia proporcjonalnego lub z którymi nie zawarła w ogóle umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Dotyczy to m.in. Belgii, Holandii, Danii czy USA.

Informacje te dostępne są również na stronie Ministerstwa Finansów.

PRZYKŁAD
Pan Jan zarobił w Belgii w przeliczeniu na polską walutę 50 000 zł. W Polsce nie osiągnął żadnych dochodów. Zgodnie z obowiązującą metodą odliczenia proporcjonalnego podatek należny w Polsce od kwoty 50 000 zł wynosi 8 444 zł. Od tego może odliczyć 15% podatku dochodowego zapłaconego za granicą, czyli 7 500 zł. W rezultacie zapłaci w Polsce kwotę 944 zł.

Jeżeli w rozliczeniu z Belgią obowiązywałaby korzystniejsza metoda unikania podwójnego opodatkowania, tzw. metoda wyłączenia z progresją, ze względu na brak dochodów w Polsce Pan Jan nie płaciłby w ogóle podatku w kraju.

Korzystając z wprowadzonej od 2008 r. ulgi abolicyjnej, pan Jan ma prawo odliczyć od podatku dochodowego od osób fizycznych kwotę stanowiącą różnicę między podatkiem obliczonym przy zastosowaniu do przychodów z pracy uzyskanych za granicą metody odliczenia proporcjonalnego (8 444 zł) a kwotą podatku obliczonego przy zastosowaniu do tych przychodów metody wyłączenia z progresją (7 500 zł). W jego przypadku kwota stanowiąca różnicę wyniesie 944 zł, a zatem wysokość należnego do zapłaty podatku to 0 zł.

Natomiast jeżeli pan Jan, prócz dochodów osiągniętych w Belgii w wysokości 50 000 zł, uzyskał także dochody w Polsce w kwocie 10 000 zł, kwotę ulgi abolicyjnej należy policzyć w poniższy sposób.

Zgodnie z metodą odliczenia proporcjonalnego w Polsce zapłaci podatek 10 244 zł. Będzie mógł od niego odliczyć 15% podatku dochodowego zapłaconego za granicą, czyli 7 500 zł. W efekcie zapłaci w Polsce 2 744 zł.

Gdyby w rozliczeniu z Belgią miała zastosowanie metoda wyłączenia z progresją, w Polsce zapłaciłby podatek jedynie od dochodów osiągniętych w Polsce, ale przy uwzględnieniu w skali podatkowej dochodów zagranicznych. Zapłaciłby zatem podatek od 10 000 zł, w I przedziale skali podatkowej (18%), tzn. 1 800 zł.

Ulga abolicyjna stanowiąca różnicę między podatkiem obliczonym według pierwszej metody (2 744 zł), a podatkiem obliczonym wg metody korzystniejszej (1 800zł), wyniesie 944 zł, a podatek należny po odliczeniu ulgi to 1 800 zł.

Informacje na temat podstawy prawnej znajdują się na stronie MF.

Aktualizacja: Ministerstwo Finansów