Назад

Według jakiego kursu przelicza się świadczenia emerytalne?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Czy świadczenie emerytalne przyznane w Polsce (w złotych) transferowane do USA w dolarach powinno być przeliczone według średniego kursu NBP, czy może być przeliczone według kursu banku komercyjnego.

Polskie przepisy emerytalno-rentowe nie zawierają regulacji obligujących organy rentowe do stosowania przy wypłacie świadczeń emerytalno-rentowych osobom zamieszkałym za granicą kursów wymiany walut określonego banku.

Zgodnie z postanowieniami art. 130 ustawy z dnia 17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych świadczenia wypłaca się osobom uprawnionym, za pośrednictwem osób prawnych prowadzących działalność w zakresie doręczania świadczeń, albo na wniosek tej osoby na jej rachunek w banku lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub na wskazany przez nią jej instrument płatniczy, na którym jest przechowywany pieniądz elektroniczny w rozumieniu ustawy zdnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.11) przy czym za dzień wypłaty świadczeń przekazywanych za granicę uważa się dzień przekazania należności do banku lub innej instytucji pośredniczącej w wypłacie świadczeń.

Z informacji uzyskanych w Departamencie Rent Zagranicznych wynika, iż transfer przez ZUS polskich emerytur i rent osobom zamieszkałym za granicą w innym państwie członkowskim Unii  Europejskiej/EOG/Szwajcarii lub państwie umownym, dokonywany jest bezpośrednio, tj. bez pośrednictwa zagranicznej instytucji międzynarodowej, na rachunek bankowy we wskazanym kraju, w walucie tego kraju lub w innej walucie wymienialnej. W przypadku transferu świadczenia na konto bankowe za granicą emerytura/renta z ZUS wyrażona w złotych polskich (PLN) przeliczana jest na walutę kraju, do którego świadczenie jest transferowane. Przeliczenie na walutę innego kraju odbywa się po średnim kursie w danym dniu w banku NBP.

Świadczeniobiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z transferem za granicę przysługującego mu świadczenia (z wyjątkiem opłat bankowych wynikających z umowy prowadzenia rachunku bankowego zawartej przez beneficjenta z bankiem zagranicznym).

 


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.