Назад

Koordynacja a świadczenie rodzicielskie

Ostatnia aktualizacja: 13.12.2019 r. (Departament Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej)

Który kraj wypłaci świadczenie rodzicielskie?

Koordynacja świadczenia rodzicielskiego, odbywa się na tych samych zasadach, jak innych świadczeń rodzinnych w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej - w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. - w ten sam sposób jak inne zasiłki rodzinne wraz z dodatkami przewidziane ustawą z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.

Oznacza to, że wnioskodawca nie będzie mógł jednocześnie pobierać pełnej kwoty świadczeń rodzinnych w dwóch państwach członkowskich, jednak otrzyma najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw.
Działania te wynikają z zakazu kumulacji świadczeń o charakterze rodzinnym, przewidzianego w przepisach unijnych.
Kolejność pierwszeństwa w wypłacie świadczeń ustalana jest następująco:

  • w pierwszej kolejności świadczenia przyznawane są z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, w drugiej kolejności - z tytułu otrzymywania emerytury lub renty i w ostatniej;
  • na podstawie miejsca zamieszkania (art. 68 rozporządzenia 883/04).

W tym miejscu warto wskazać, że państwo mające pierwszeństwo wypłaca pełną kwotę świadczeń rodzinnych(po spełnieniu kryteriów przewidzianych w jego ustawodawstwie), natomiast drugie państwo wypłaca dodatek dyferencyjny – różnicę – w przypadku, gdy kwota świadczeń w tym państwie przewyższa kwotę świadczeń w pierwszym państwie.

Składając wniosek o świadczenie rodzicielskie, wnioskodawca powinien poinformować organ właściwy (gminę) o zatrudnieniu/zamieszkaniu członka rodziny w państwie, które stosuje przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, co spowoduje przekazanie wniosku do rozpatrzenia przez instytucję właściwą.

W Polsce instytucjami właściwymi do prowadzenia postepowania w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy unijne są Regionalne Ośrodki Polityki Społecznej (ROPS) w województwie miejsca zamieszkania.

Ponadto, należy zaznaczyć, że stwierdzenie, czy osoba ma prawo do danego świadczenia, może nastąpić jedynie po złożeniu wniosku wraz z wymaganymi dokumentami i po wydaniu decyzji w sprawie.

 

Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.