Назад

Jaki jest maksymalny okres od ukończenia pracy do ewentualnego powrotu aby starać sie o zasiłek w Polsce?

Jaki jest maksymalny okres od ukończenia pracy do ewentualnego powrotu aby starać się o zasiłek w Polsce? Pytam ponieważ mój kolega po powrocie z Anglii do Polski w maju wyjechał do Włoch na 3 miesiące, ale tam nie pracował. Teraz po powrocie z Włoch, chciał starać się o zasiłek ale został odesłany do Anglii.

Ostatnia aktualizacja: 22.10.2019 r.

Podstawowym aktem prawnym  regulującym sprawy związane z uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).

Stosownie do art. 71 ust. 1 powyższej ustawy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli :

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, o których wyżej mowa zalicza się również okresy niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Powyższe zapisy informują, że np. osoba pracująca na umowę o pracę na cały etat nieprzerwanie przez okres 1 roku, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce musi zarejestrować się w przeciągu 6 miesięcy od ustania zatrudnienia. W przeciwnym wypadku osoba taka nie będzie w stanie wykazać w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy, 365 dni uprawniających do zasiłku.

Obywatele polscy podlegają także ustawodawstwu wspólnotowemu w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty.

W myśl obowiązujących rozporządzeń osoba ubiegająca się o zasiłek dla osób bezrobotnych w jednym kraju członkowskim, jeśli nie spełnia warunku wymaganego okresu zatrudnienia/ubezpieczenia w tym kraju, a spełniła okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to może te okresy sumować tak jakby zostały spełnione w państwie, w którym dana osoba ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych. Okresy te są potwierdzane za pomocą dokumentu PD U1 (dawnego formularza E 301). O dokument ten najlepiej postarać się jeszcze będąc w kraju zatrudnienia (w tym przypadku w Wielkiej Brytanii). Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Pan tu.

Dlatego w powyższym przypadku osoba, która będzie starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce jeśli we wspomnianych 18 miesiącach spełniła okresy pracy poza Polską, okresy te musi potwierdzić na wspomnianym dokumencie. Jeżeli Pana kolega nie zabrał ze sobą do Polski dokumentu U1 (dawnego formularza E 301) może wnioskować o potwierdzenie okresów ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Aby potwierdzić okresy ubezpieczenia należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dostarczyć numer National Insurance Number, dokumenty P45 i/lub P60 oraz payslipy od brytyjskiego pracodawcy.
Polecam zapoznanie się z informacjami na ten temat zawartymi w Powrotniku.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.