Назад

Jaki jest maksymalny okres od ukończenia pracy do ewentualnego powrotu aby starać sie o zasiłek w Polsce?

Jaki jest maksymalny okres od ukończenia pracy do ewentualnego powrotu aby starać się o zasiłek w Polsce? Pytam ponieważ mój kolega po powrocie z Anglii do Polski w maju wyjechał do Włoch na 3 miesiące, ale tam nie pracował. Teraz po powrocie z Włoch, chciał starać się o zasiłek ale został odesłany do Anglii.

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. 2004 nr 99 poz. 1001 z późn. zm.).

Stosownie do art. 71 ust. 1 powyższej ustawy prawo do zasiłku przysługuje bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy od dnia zarejestrowania się we właściwym powiatowym urzędzie pracy jeżeli :

  1. nie ma dla niego propozycji odpowiedniej pracy, propozycji stażu, przygotowania zawodowego dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych lub robót publicznych oraz
  2. w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się łącznie przez okres co najmniej 365 dni m.in.:
  • był zatrudniony i osiągał wynagrodzenie w kwocie co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy, z zastrzeżeniem art. 104b i art. 105; w okresie tym nie uwzględnia się okresów urlopów bezpłatnych trwających łącznie dłużej niż 30 dni,
  • wykonywał pracę na podstawie umowy o pracę nakładczą i osiągał z tego tytułu dochód w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę,
  • świadczył usługi na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny stosuje się przepisy dotyczące zlecenia, albo współpracował przy wykonywaniu tych umów, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na okres pełnego miesiąca,
  • opłacał składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub współpracy, przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę,
  • był zatrudniony, pełnił służbę lub wykonywał inną pracę zarobkową i osiągał wynagrodzenie lub dochód, od którego istnieje obowiązek opłacania składki na Fundusz Pracy.

Do 365 dni, o których wyżej mowa zalicza się również okresy niewymienione powyżej, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, jeżeli podstawę wymiaru składek stanowiła kwota wynosząca co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę.

Powyższe zapisy informują, że np. osoba pracująca na umowę o pracę na cały etat nieprzerwanie przez okres 1 roku, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Polsce musi zarejestrować się w przeciągu 6 miesięcy od ustania zatrudnienia. W przeciwnym wypadku osoba taka nie będzie w stanie wykazać w przeciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy 365 dni uprawniających do zasiłku.

Obywatele polscy podlegają także ustawodawstwu wspólnotowemu w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty.

W myśl obowiązujących rozporządzeń osoba ubiegająca się o zasiłek dla osób bezrobotnych w jednym kraju członkowskim, jeśli nie spełnia warunku wymaganego okresu zatrudnienia/ubezpieczenia w tym kraju, a spełniła okresy zatrudnienia/ubezpieczenia w innych krajach członkowskich Unii Europejskiej / Europejskiego Obszaru Gospodarczego, to może te okresy sumować tak jakby zostały spełnione w państwie, w którym dana osoba ubiega się o zasiłek dla bezrobotnych. Okresy te są potwierdzane za pomocą dokumentu PD U1 (dawnego formularza E 301). O dokument ten najlepiej postarać się jeszcze będąc w kraju zatrudnienia (w tym przypadku w Wielkiej Brytanii). Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Pan tu.

Dlatego w powyższym przypadku osoba, która będzie starać się o zasiłek dla bezrobotnych w Polsce, jeśli we wspomnianych 18 miesiącach spełniła okresy pracy poza Polską, okresy te musi potwierdzić na wspomnianym dokumencie. Jeżeli Pana kolega nie zabrał ze sobą do Polski dokumentu U1 (dawnego formularza E 301) może wnioskować o potwierdzenie okresów ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii za pośrednictwem właściwego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

Aby potwierdzić okresy ubezpieczenia należy złożyć odpowiedni wniosek oraz dostarczyć numer National Insurance Number, dokumenty P45 i/lub P60 oraz payslipy od brytyjskiego pracodawcy.
Polecam zapoznanie się z informacjami na ten temat zawartymi w Powrotniku.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.