Назад

Czy w przypadku decyzji odmownej w sprawie przyznania zasiłku, możliwe jest odwołanie?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

Wróciłem już do kraju i złożyłem wszystkie dokumenty potrzebne do otrzymania zasiłku w ramach zaliczenia okresu pracy za granicą. Czy w przypadku decyzji odmownej w sprawie przyznania zasiłku, możliwe jest odwołanie? Jakie przepisy będą miały zastosowanie w takiej sytuacji?

Jeśli otrzyma Pan decyzję dotyczącą odmowy przyznania prawa do zasiłku, w pouczeniu powinna być zawarta informacja o możliwości odwołania się wraz ze wskazaniem terminu.
W przypadku rozpatrywania sprawy na podstawie przepisów o koordynacji, organem odwoławczym będzie Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy, który decyzję wydał.
Zastosowanie będą miały przepisy z Kodeksu Postępowania Administracyjnego (zasada dwuinstancyjności) i ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Natomiast w przypadku zastosowania przepisów dotyczących przyznania zasiłku na podstawie polskich okresów zatrudnienia, podstawowym aktem prawnym regulującym sprawy związane z uzyskaniem prawa do zasiłku dla bezrobotnych jest ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. 2004 nr  99 poz. 1001 z późn. zm).

Stosownie do przepisów powyższej ustawy ustalaniem prawa do zasiłku oraz orzekaniem o jego utracie zajmują się powiatowe urzędy pracy (właściwe dla miejsca zameldowania bezrobotnego), które na podstawie zgromadzonych w sprawie dokumentów oraz obowiązujących aktów prawnych podejmują stosowne decyzje. O ile strona nie zgadza się z wydaną decyzją, służy jej prawo wniesienia odwołania do organu II instancji jakim jest właściwy wojewoda. Zgodnie z przepisami KPA w przypadku niezadowolenia strony z rozstrzygnięcia organu odwoławczego, przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, złożona w terminie 30 dni od daty doręczenia decyzji.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.