Назад

Czy nabędę prawo do polskiej emerytury pracując za granicą?

Ostatnia aktualizacja: 11.09.2020 r.

We wrześniu kończę 60 lat. Pracuję we Włoszech. Czy mogę pójść na emeryturę w Polsce pracujac we Włoszech? We Wloszech brakuje mi 3 lata do dwudziestu lat pracy tam wymaganych. Czy mi dadzą emeryturę? Dodam, że nie mogę się zwolnić, to niemożliwe.

Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ubezpieczonym urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. przysługuje emerytura po osiągnięciu wieku emerytalnego, wynoszącego co najmniej 60 lat dla kobiet i co najmniej 65 lat dla mężczyzn. Prawo do tej emerytury przysługuje bez względu na długość przebytego okresu zatrudnienia, a jej wysokość obliczana jest na podstawie zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz składek zaewidencjonowanych na indywidualnym koncie ubezpieczeniowym po 31 grudnia 1998 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzeń unijnych nr 883/2004 i 987/2009 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego osoby zamieszkałe w innych niż Polska państwach członkowskich UE, wniosek o emeryturę powinny złożyć w instytucji ubezpieczeniowej miejsca zamieszkania.

Zgodnie z art. 103a ustawy emerytalnej prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzednio rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego (w tym z pracodawcą zagranicznym w innym państwie członkowskim UE). Prawo do świadczenia emerytalnego powstaje z dniem spełnienia wszystkich warunków wymaganych do jego nabycia np. z dniem ukończenia wieku emerytalnego jeżeli wniosek zostanie zgłoszony w miesiącu, w którym ukończono wiek emerytalny.

W celu podjęcia wypłaty emerytury należy przedłożyć zaświadczenie o rozwiązaniu stosunku pracy z zagranicznym pracodawcą.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.