Назад

Sprowadzanie do Polski mienia osobistego

Archiwum rozmów

Sprowadzanie do Polski mienia osobistego

Eksperci: Jolanta Dąbrowska, Marta Podgórna, Jacek Arciszewski, Rafał Pogorzelski, Ministerstwo Finansów

Termin spotkania: 26 października 2009 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Przywóz mienia osobistego z krajów członkowskich Unii Europejskiej, Szwajcarii, Norwegii i Islandii
Zasady ogólne; sprowadzenie samochodu; przywóz zabytkowych mebli; przywóz sprzętu elektronicznego; zmiany w prawie

Przywóz mienia osobistego z Chorwacji
Sprowadzenie samochodu

Przywóz mienia osobistego z USA
Zasady ogólne; sprowadzenie samochodu; przywóz instrumentów

Przywóz mienia osobistego z Australii
Sprowadzenie samochodu; przywóz mebli

Przywóz mienia osobistego z Turcji
Przywóz mebli i sprzętu elektronicznego; wymagana dokumentacja

PRZYWÓZ MIENIA OSOBISTEGO Z KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ, SZWAJCARII, NORWEGII I ISLANDII

Klocek: Jak wygląda sprawa mienia przesiedleńczego z Belgii? Czy w związku z tym, że jesteśmy w Unii Europejskiej i w Schengen po prostu pakuję się, jadę i mam w nosie, czy też są z tym związane jakieś komplikacje?

Marta Podgórna: Jeśli chodzi o cło to nie ma żadnych formalności.

Rafał Pogorzelski: Jeśli przywożone mienie przesiedlenia nie spełnia definicji nowego środka transportu (zawartej w art. 2 pkt. 10 ustawy o podatku od towarów i usług) jego przywóz nie będzie stanowił czynności opodatkowanej podatkiem VAT. Czynności opodatkowane tym podatkiem wymienione zostały w art. 5 powyższej ustawy.

Jacek Arciszewski: Jeżeli chodzi o akcyzę auto skorzysta ze zwolnienia o ile służy do użytku osobistego, służyło do tego użytku przez co najmniej 6 miesięcy w Belgii, a po jego przywozie nie zostanie sprzedane, odstąpione przez okres 12 miesięcy od chwili przeprowadzenia się do Polski. Zaświadczenie o zwolnieniu od podatku samochodu wydaje właściwy naczelnik UC i jest ono niezbędne do rejestracji auta w kraju.

tomek79: Dzień dobry! Wracam na stałe do Polski z Irlandii w grudniu i przywożę samochód, który tam mam od 2 lat w ramach mienia, rozumiem że w ramach Unii jest zwolniony z cła, ale czy muszę jeszcze dopełniać jakichś formalności celnych? Proszę o wskazówki, bo znalazłem informację, że w kraju trzeba dokończyć operacji tranzytowej, ale nie wiem, czy mnie to dotyczy. Jeśli tak, to gdzie i w jakim czasie muszę się zgłosić w Polsce, żeby to załatwić do końca? Z góry dziękuję za informację.

Marta Podgórna: Towary przywożone na terytorium Polski z terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie podlegają zgłoszeniu celnemu, ani należnościom celnym przywozowym. Państwa będące członkami unii celnej tworzą wspólny obszar celny i obrót towarowy między tymi państwami odbywa się na zasadzie obrotu wewnętrznego.

Jacek Arciszewski: Samochód ten może być objęty podatkiem akcyzowym i żeby skorzystał Pan ze zwolnienia musi być spełnionych kilka warunków, np. samochód po przywiezieniu jego nie może być przez okres 12 miesięcy sprzedany. Okoliczność wcześniejszego użytkowania auta powinna zostać zgłoszona naczelnikowi urzędu celnego właściwemu z uwagi na Pana miejsce zamieszkania.

tomek79: Bardzo dziękuję. Czy na zgłoszenie związane z akcyzą jest jakiś określony termin i wymagany jest np. formularz czy można to zrobić ustnie?

Jacek Arciszewski: Zgłoszenie może być ustne, ale wymaga przedłożenia pewnych dokumentów potwierdzających fakt wcześniejszego użytkowania auta. Więcej, naczelnik urzędu celnego wydaje odpowiednie zaświadczenie stwierdzające zwolnienie od akcyzy. Jest ono konieczne do zarejestrowania auta w Polsce.

tomek79: Rozumiem, a czy mogę jeszcze prosić o informację, czy długo trzeba czekać na takie zaświadczenie o zwolnieniu z akcyzy, tak w przybliżeniu oczywiście? Pozdrowienia!

Jacek Arciszewski: Naczelnik UC powinien działać bez zbędnej zwłoki.

Koźlak: Jeśli używam z żoną dwóch samochodów na własne potrzeby, to czy mogę je przewieźć ze Szwajcarii do Polski w ramach mienia (mamy je od 3 i 4 lat)? Czy jest jakieś ograniczenie ilościowe, bo na stronie Ambasady RP w Bernie znalazłem informację, że: „Normy ilościowe wolnych od cła rzeczy określone są szczegółowo w Rozporządzeniu Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą z dn. 04.08.1995 r. (Dziennik Ustaw nr 92 z 11.08.1995, poz. 463) i odnoszą się do poszczególnych osób, a nie rodzin. Dlatego każda osoba przesiedlająca się wypełnia oddzielny wniosek i otrzymuje oddzielne zaświadczenie.” Czy te normy trzeba brać pod uwagę?

Marta Podgórna: Przepisy rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych nie stanowią o ograniczeniach ilości towarów przywożonych w ramach mienia osobistego osoby przesiedlającej się, które mogą być przedmiotem zwolnienia z należności celnych przywozowych. Brak jest również innych aktów prawnych, które regulowałyby tę kwestię. Przepisy prawa celnego nie określają więc wprost ilości pojazdów samochodowych, które mogą być przedmiotem zwolnienia z należności celnych przywozowych w ramach tzw. „mienia przesiedlenia”. W momencie dokonywania zgłoszenia celnego towarów do procedury dopuszczenia do obrotu ze zwolnieniem z należności celnych przywozowych, osoba przesiedlająca musi wykazać się używaniem tych towarów przez okres co najmniej sześciu miesięcy poprzedzających zmianę jej miejsca zamieszkania oraz udowodnić, iż rzeczy te będą jej służyły do tego samego celu w nowym miejscu zamieszkania. Zgodnie z definicją określoną w art. 1 ust. 2 lit. c tego rozporządzenia „mienie osobiste” oznacza każde mienie przeznaczone na własny użytek osób zainteresowanych lub do zaspokojenia potrzeb ich gospodarstw domowych. Mienie osobiste tworzą w szczególności:

  • majątek ruchomy gospodarstwa domowego,
  • rowery i motocykle, prywatne pojazdy mechaniczne i przyczepy do nich, przyczepy campingowe, łodzie wycieczkowe i prywatne samoloty.

Dobytek gospodarstwa domowego właściwy dla zwykłych potrzeb rodziny, zwierzęta domowe i zwierzęta wierzchowe, jak również przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania przez osobę zainteresowaną rzemiosła lub zawodu, również stanowią „mienie osobiste”. Mienie osobiste nie może mieć takiego charakteru bądź ilości, która wskazywałaby, że jest przywożone w celach handlowych. Przy interpretacji pojęcia „w celach handlowych” należy mieć na uwadze, iż na gruncie ww. przepisów pozbawione tego charakteru są towary, których ilość i rodzaj wskazuje na przeznaczenie na użytek własny lub na użytek rodziny osób je przywożących. Niezależnie od powyższego należy wyjaśnić, iż zgłoszenie celne towarów do procedury dopuszczenia do obrotu z wnioskiem o zwolnienie z należności celnych przywozowych w ramach tzw. mienia przesiedlenia dokonuje się odrębnie na rzecz każdej osoby przesiedlającej się, jako osoby fizycznej przenoszącej swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty.

Rafał Pogorzelski: Na podobnych zasadach import ten będzie podlegał zwolnieniu z opodatkowania podatkiem VAT i akcyzowym. Normy ilościowe określone w rozporządzeniu wskazanym w Pana pytaniu nie znajdują obecnie zastosowania.

Ropcio: Jakich formalności trzeba dopełnić, żeby uzyskać zwolnienie z podatku akcyzowego przy przewozie samochodu używanego w ramach mienia przesiedlenia z Norwegii do Polski? Czy obowiązuje jakiś termin na zwolnienie z podatku? Co będzie, jeśli go przekroczę?

Jacek Arciszewski: Samochód może korzystać ze zwolnienia akcyzowego o ile są spełnione łącznie następujące warunki: jest on przeznaczony do użytku osobistego tej osoby, służył do tego użytku przez co najmniej 6 miesięcy w poprzednim kraju, nie zostanie sprzedany lub wynajęty przez okres 12 miesięcy licząc od dnia jego przywozu. Żeby auto korzystało ze zwolnienia należy je przywieźć w okresie przed upływem 12 miesięcy od zmiany miejsca zamieszkania. Termin ten jest ostateczny i jego przekroczenie skutkowało będzie obowiązkiem zapłaty podatku akcyzowego.

Jurand: Myślę o powrocie na stałe do Polski z Niemiec, mogę tu dostać pracę i stać mnie na kupno mieszkania, dlatego zastanawiam się co z przewozem moich osobistych rzeczy – zwłaszcza samochodu. Rozumiem, że ze względu na to, że stanie się to w obrębie UE, to samochód jest zwolniony z opłat celnych, ale to się dzieje automatycznie, czy muszę dopełnić w urzędzie celnym jakiś formalności?

Marta Podgórna: Odpowiadając z zakresu cła, należy zauważyć, że towary przywożone na terytorium Polski z terytorium innych państw członkowskich Unii Europejskiej nie podlegają zgłoszeniu celnemu, ani należnościom celnym przywozowym. Państwa będące członkami unii celnej tworzą wspólny obszar celny i obrót towarowy między tymi państwami odbywa się na zasadzie obrotu wewnętrznego.

Jacek Arciszewski: Zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym od auta nie będzie trzeba zapłacić akcyzy o ile samochód służy do użytku osobistego, służył do takiego użytku w Niemczech przez okres co najmniej 6 miesięcy, nie zostanie odsprzedany, odstąpiony przez okres 12 miesięcy od dnia jego przywozu. Okoliczność zwolnienia od akcyzy potwierdzana jest zaświadczeniem naczelnika UC.

perkoz: Witam! Interesuje mnie kwestia związana z przewiezieniem z Francji starych mebli – nie wiem czy one są antykami.

Rafał Pogorzelski: Zakładając, że chodzi o mienie przesiedleńcze przywożone przez osoby fizyczne, nie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej brak jest obowiązków celnych i podatkowych.

perkoz: Napisałem stare meble, ale gdyby one były zaliczone jednak do antyków to czy zmienia to postać rzeczy?

Marta Podgórna: Nie ma obowiązku uzyskania odrębnych pozwoleń na przywóz zabytkowych mebli z krajów członkowskich.

perkoz: Jakie są ograniczenia co do ilości różnych antyków jakie nagromadziły się u mnie przez wiele lat i czy kupując tuż przed przyjazdem do Polski wiele dodatkowych cennych antyków nie muszę się tłumaczyć jeśli sprzedam całość zaraz po przewiezieniu do kraju. Będzie to moje mienie przesiedleńcze, ale już wiem, że klientów mi nie będzie brakowało.

Marta Podgórna: Z punktu widzenia cła mamy do czynienia z przywozem w ramach unii celnej zatem obowiązek zapłaty cła nie powstaje. Nie ma też ograniczeń ilościowych w przywozie tych towarów do Polski.

Rafał Pogorzelski: O ile przywóz towarów, nie spełniałby definicji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów nie podlegałby opodatkowaniu podatkiem VAT. Jeśli jednak zostaną one przez Pana wykorzystane w prowadzonej działalności gospodarczej (i np. będzie dokonywał Pan ich dostaw) zastosowanie znajdą ogólne zasady regulujące opodatkowanie tej działalności podatkiem od towarów i usług.

Romek Polanski: Witam. Chciałbym przywieźć sobie dwie kamery kupione przed wyjazdem z Wielkiej Brytanii – jedną kupiłem na firmę, jedną prywatnie. Czy mogę je przewieźć bez cła jako na użytek własny, jeżeli są jeszcze nierozpakowane? Jak to zostanie potraktowane, czy muszę za to jakoś płacić? Pozdrawiam!

Marta Podgórna: Z uwagi na to, że przywóz jest dokonywany z innego kraju Unii Europejskiej nie ma obowiązku zapłaty cła.

Romek Polanski: Czyli nie ma znaczenia, że kamery kupię tuż przed wyjazdem jeszcze rzutem na taśmę w Wielkiej Brytanii, i że będą dwie? Pozdrawiam!

Marta Podgórna: W obrocie między państwami członkowskimi Unii Europejskiej nie stosuje się opłat celnych, a więc Pana problem w ogóle nie dotyczy cła.

Rydułtowy są stolicą Polski: Czy te przepisy akcyzowe i celne o których mówimy w przypadku samochodu mają się w perspektywie zmienić? Np. czy są planowane zaostrzenia bądź złagodzenia zasad bądź stawek np. od nowego roku itd?

Jacek Arciszewski: Obowiązujące regulacje w zakresie zwolnienia mienia przesiedlenia wynikają z odpowiednich przepisów wspólnotowych, a obecnie nie toczą się prace nad zmianą tych przepisów.

PRZYWÓZ MIENIA OSOBISTEGO Z CHORWACJI

margo_z_chorwacji: Mam chyba skomplikowany przypadek i nie wiem, czy mogę w tej sprawie się zwrócić, ale spróbuję. Jestem po rozwodzie z Chorwatem, który oddał mi samochód używany przez siebie. Chcę wrócić do kraju, bo tu jest duże bezrobocie, no i mam całą rodzinę w Polsce. Nie wiem, czy mogę sprowadzić samochód do Polski w ramach mienia, jeśli auto było zarejestrowane tu na męża, już byłego, a nie na mnie, choć go używałam. Nie wiem jak udowodnić, że to był wspólny majątek. Mieszkanie dostał on, a ja ten samochód, taki podział. No i jeszcze jedna sprawa, może poczekać z powrotem do kraju aż Chorwacja wejdzie do Unii? Choć to pewnie potrwa trochę.

Marta Podgórna: Z literalnego brzmienia art. 3 lit a) rozporządzenia ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, osoba wnioskująca o zwolnienie od cła samochodu przywożonego w ramach mienia osobistego powinna być w posiadaniu i używać ten pojazd przez co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zmianę jej miejsca zamieszkania. Jeżeli przed zmianą miejsca zamieszkania określona rzecz była przeznaczona do użytku w Pani gospodarstwie domowym to warunkiem zwolnienia jest przeznaczenie tej rzeczy do tego samego użytku w nowym miejscu zamieszkania. Istotne jest wykazanie takiego użytkowania w chwili wnioskowania o zwolnienie z cła. Jednym z dokumentów potwierdzających może być oświadczenie złożone przez Panią i Pani byłego męża o wspólnym używaniu tego auta. Należy pamiętać, że do odprawy celnej konieczne jest przedłożenie dowodu rejestracyjnego auta potwierdzającego jego używanie przez okres co najmniej 6 miesięcy przed zmianą miejsca zamieszkania. Dokumentem potwierdzającym może być również dokument potwierdzający podział majątku.

Jacek Arciszewski: Zgodnie z przepisami krajowymi samochód ten może korzystać ze zwolnienia od podatku akcyzowego o ile zostanie udowodnione, że był użytkowany przez Panią przez okres co najmniej 6 miesięcy, a od dnia przywozu nie rozporządzi (np. sprzeda) Pani nim przez okres 12 miesięcy.

Rafał Pogorzelski: Spełnienie warunku osobistego użytkowania pojazdu przez okres co najmniej 6 miesięcy przed dniem w którym przestanie Pani mieć miejsce zamieszkania w Chorwacji, jest również niezbędne celem zastosowania zwolnienia importu samochodu od podatku VAT. Podobnie jak w przypadku podatku akcyzowego i cła istnieje warunek nieodstępowania tego auta przez okres 12 miesięcy od dnia przeniesienia miejsca zamieszkania. W przeciwnym razie zaistnieje obowiązek zapłaty należności celnych i podatkowych. Warto dodać, że zwolnienie od podatku VAT importu mienia przesiedlenia stosuje się w przypadku zastosowania zwolnienia od cła.

margo_z_chorwacji: Jeśli chodzi o VAT – najpierw musiałabym mieć zaświadczenie o zwolnieniu auta z cła z urzędu celnego, żeby dostać zwolnienie od VAT? Gdybym spełniła te wszystkie warunki i starała się o zwolnienie z VAT, można to też załatwić w urzędzie celnym od razu, czy trzeba pójść do urzędu skarbowego z dokumentacją z urzędu celnego?

Rafał Pogorzelski: Wszystkie formalności załatwia się w Urzędzie Celnym przy dokonywaniu odprawy celnej.

margo_z_chorwacji: Jeszcze takie pytanie, jeśli można – czytam na stronie informacje o mieniu i tam jest napisane, że decyzję w sprawie zwolnienia z cła podejmuje urząd celny. Czy jest w ogóle możliwość odwołania się od takiej decyzji, jeśli wydaje się ona krzywdząca? Dziękuję z góry!

Marta Podgórna: Tak oczywiście. Decyzja naczelnika UC zawiera pouczenie o przysługującym prawie do odwołania, w tym przypadku odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji do dyrektora izby celnej za pośrednictwem naczelnika UC który wydał zaskarżaną decyzję.

PRZYWÓZ MIENIA OSOBISTEGO Z USA

Johny: Wracam do Polski z mieniem przesiedleńczym, mam dokumenty potwierdzające mój pobyt w USA z Konsulatu RP. Słyszałem jednak, że trzeba też mieć rozliczenie za ubiegły rok, pracowałem różnie dorywczo, więc czy ten dokument jest konieczny do wglądu w Polsce oprócz zaświadczenia o pobycie z Konsulatu? Czy można przedstawić inny dokument zamiast rozliczenia skarbowego? Czy nie wystarczy jako potwierdzenie zaświadczenie z Konsulatu?

Marta Podgórna: Kwestie dotyczące stosowania zwolnień celnych zawarte są w rozporządzeniu Rady (EWG) nr 918/83 z dnia 28 marca 1983 r. ustanawiającym wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz. Urz. WE nr L 105 z 23.4.1983, str. 1, Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2, tom 1, str. 419 z późn. zmianami). Zwolnienie z należności celnych przywozowych rzeczy wchodzących w skład tzw. mienia przesiedlenia uregulowane jest w art. 2 – 10 ww. rozporządzenia. Jednym z warunków, o których mowa w powołanych wyżej przepisach rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, jest warunek nieprzerwanego zamieszkiwania przez osobę zainteresowaną poza Wspólnotą, przez okres co najmniej 12 miesięcy, co wynika z art. 4 ww. rozporządzenia. W celu udokumentowania co najmniej dwunastomiesięcznego okresu zamieszkiwania poza Wspólnotą osoba przesiedlającą się z kraju trzeciego może przedłożyć organowi celnemu wszelkie wiarygodne dokumenty potwierdzające ten fakt, m.in. zaświadczenie konsularne, wizę, umowę o pracę, umowę najmu mieszkania itp. Przepisy prawa celnego nie stanowią natomiast o obowiązku przedkładania organom celnym rozliczenia skarbowego w celu udokumentowania przez osobę przesiedlającą się dwunastomiesięcznego okresu zamieszkiwania w państwie trzecim.

Goral Ktoremu Zal: Czy przywożąc rozmaite klamoty z USA muszę płacić cło w związku z tym, że Stany są poza Unią? Chodzi mi o różne rzeczy użytku osobistego, elektronikę, płyty i podobne. Czy może być tak, że skoro to spoza UE, to gdy pchnę skrzynkę statkiem, ktoś mi ją w porcie otrzaska pieczątkami i każe płacić? Z góry dziękuję za odpowiedź.

Marta Podgórna: Co do zasady towary przywożone spoza Unii Europejskiej podlegają formalnościom celnym i cłu. Towary przywożone w ramach mienia osobistego mogą korzystać ze zwolnienia od cła o ile spełnione są określone warunki:

  • rzeczy były w posiadaniu i służyły do osobistego użytku osoby przesiedlającej się przez okres co najmniej 6 miesięcy poprzedzających zmianę miejsca zamieszkania,
  • są przeznaczone do tego samego celu w nowym miejscu zamieszkania (nie dotyczy to rzeczy przeznaczonych do konsumpcji),
  • osoba przesiedlająca się zamieszkiwała co najmniej 12 miesięcy w państwie trzecim.

Dodatkowo charakter bądź ilość przywożonych rzeczy nie może wskazywać na przywóz w charakterze handlowym. Ze zwolnienia nie korzystają alkohol i napoje alkoholowe, tytoń i wyroby tytoniowe, użytkowe środki transportu (np. do celów działalności gospodarczej), przedmioty wykorzystywane do wykonywania rzemiosła lub zawodu inne niż przenośne. Zwolnienie jest udzielane pod warunkiem nie odstępowania tych rzeczy przez okres 12 miesięcy od dnia przywozu.

edyta: Po Nowym Roku wracamy do kraju z USA, pierwsze pytanie czy wszystkie rzeczy jakie będziemy przesyłać muszą dokładnie być policzone np. ręczniki. Drugie pytanie jak liczyć czas dla sprowadzenia mienia, jeżeli mąż przyjedzie do Polski rok wcześniej, ja zaś później, czy możemy sprowadzać mienie oddzielnie. I ostatnie jak ma się ze zwierzętami jak papuga amazonka.

Marta Podgórna: Mienie powinni Państwo sprowadzać oddzielnie i każde z Państwa odrębnie dokonywać zgłoszenia celnego przywożonego mienia osobistego. Do zgłoszenia celnego należy dołączyć spis przywożonych rzeczy (w dwóch egz.). Przywożone zwierzęta podlegają ogólnym zasadom dotyczącym kontroli weterynaryjnej. Jeżeli przywożone zwierzę jest gatunkiem chronionym to dodatkowo muszą być spełnione wymagania wynikające z Konwencji Waszyngtońskiej CITES, która przewiduje konieczność uzyskania dla takich okazów dokumentów warunkujących możliwość legalnego przywozu.

Sfobodny Żuczek: Trochę się spóźniłem, ale może jeszcze nikt o to nie pytał. Mój brat chce sprowadzić samochód z Kanady bądź z USA. Kupi go po 2-letnim pobycie, po którym wraca do kraju. Ile i czego będzie musiał zapłacić, skoro to jego mienie przesiedleńcze i czy warto?

Marta Podgórna: Jeżeli przed powrotem do kraju brat będzie posiadał i używał samochód przez co najmniej 6 miesięcy to po spełnieniu pozostałych warunków dotyczących zwolnienia mienia przesiedlenia samochód ten będzie korzystał ze zwolnienia z cła i podatków.

Sfobodny Żuczek: Witam – wracając do pytania o samochód z USA – czy fakt, że samochód jest starszy (np. kilkuletni) ma znaczenie, czy ta granica używania od 6 mies. jest stała i bezwarunkowa?

Jacek Arciszewski: Wiek auta nie ma znaczenia. Granica co najmniej 6 miesięcy użytkowania i posiadania jest stała.

Gamgee: Jak obliczyć wartość podatku VAT do zapłaty przy przewozie samochodu w ramach mienia osobistego z USA do Polski (używam go półtora roku)? Czy ten podatek płaci się w urzędzie celnym?

Rafał Pogorzelski: Przede wszystkim podkreślić należy, że przywóz mienia przesiedlenia z USA do Polski po spełnieniu przewidzianych przepisami warunków (np.: osobiste użytkowanie przez okres 6 miesięcy w USA, zamieszkiwanie w USA przez okres co najmniej 12 miesięcy, nieodstępowanie sprowadzonych towarów przez okres 12 miesięcy od dnia ich zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu), będzie zwolniony z opodatkowania podatkiem VAT. W przeciwnym razie podstawę opodatkowania wyżej wymienionym podatkiem stanowiła będzie wartość celna pojazdu powiększona o należne cło i o podatek akcyzowy.

Xgosiawu: Chce w przyszłym roku wrócić do Polski ze Stanów. Jestem muzykiem i używam do gry zabytkowej wiolonczeli. Czy mogę przewieźć ją w ramach mienia osobistego bez cła? A inne podatki musiałabym zapłacić? Jakie dokumenty przygotować do odprawy na ten instrument (bo wiolonczele odziedziczyłam, nie kupowałam jej)?

Marta Podgórna: Jeżeli wiolonczela będzie przywożona w ramach mienia przesiedlenia to jako składnik tego mienia będzie korzystała ze zwolnienia od cła jeżeli zostaną spełnione wszystkie warunki określone przepisami prawa do zastosowania tego zwolnienia, tj.: okres Pani zamieszkiwania w USA wynosił co najmniej 12 miesięcy, używała i posiadała Pani wiolonczelę przez okres co najmniej 6 miesięcy przed przesiedleniem się do Polski i będzie używała Pani tę wiolonczelę w tym samym celu w Polsce. Zwolnienie stosuje się pod warunkiem nieodstępowania przez okres 12 miesięcy od dokonania odprawy celnej. Dowodem potwierdzającym używanie wiolonczeli może być każdy dokument potwierdzający że była Pani w posiadaniu tego instrumentu, np.: potwierdzenie nabycia instrumentu w drodze dziedziczenia.

PRZYWÓZ MIENIA OSOBISTEGO Z AUSTRALII

Waldek: Do którego urzędu celnego muszę zgłosić się do odprawy celnej rzeczy (meble i auto) w ramach mienia osobistego, jeśli wracam na stałe z Australii po 5 latach?

Marta Podgórna: Aby przywożone do wykorzystania w Polsce mienie osobiste (tzw. mienie przesiedlenia) mogło być zwolnione z należności celnych przywozowych, musi być zgłoszone do procedury dopuszczenia do obrotu w urzędzie celnym na terenie Polski. Przepisy prawa celnego nie wprowadzają obowiązku zgłaszania towarów stanowiących mienie osobiste osoby przenoszącej swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty w urzędzie celnym właściwym miejscowo ze względu na nowe miejsce zamieszkania osoby przesiedlającej się. Niemniej jednak w praktyce jest to najwygodniejsze, zarówno dla osoby zainteresowanej, jak i dla organu celnego, miejsce dokonania odprawy przywożonych w takich sytuacjach towarów. Należy przy tym podkreślić, że przed przywozem ww. towarów do Polski, jeżeli dokonanie zgłoszenia ich do procedury dopuszczenia do obrotu nie odbywa się w urzędzie celnym będącym jednocześnie granicznym urzędem Wspólnoty, towary te, przy przekraczaniu granicy ze Wspólnotą, muszą być objęte procedurą tranzytu. Procedurę tranzytu należy zakończyć w urzędzie celnym, w którym złożone będzie zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu z wnioskiem o ich zwolnienie z należności celnych przywozowych. Zgłoszenie do procedury tranzytu można złożyć tylko w formie elektronicznej do systemu wspólnotowego NCTS. W praktyce można skorzystać z usługi agencji celnej w celu przesłania w formie elektronicznej zgłoszenia. Na tranzyt wymagane jest złożenie zabezpieczenia w wysokości należności celnych i podatkowych ciążących na towarze, które zwracane jest po zakończeniu operacji tranzytowej. Należy pamiętać o konieczności zakończenia operacji tranzytowej tj. dostarczeniu towarów do urzędu celnego, w którym będą dokonywane formalności celne związane z dopuszczeniem towarów do obrotu z należności celnych przywozowych.

PRZYWÓZ MIENIA OSOBISTEGO Z TURCJI

Inżynier: Jakie dokumenty trzeba przedstawić, aby udowodnić, że meble, sprzęt AGD i audio-video przewożone w ramach mienia są w moim użyciu od kilku lat – czy faktury wystarczą, czy trzeba jeszcze inne skompletować? Wracam do Polski po kilkuletnim pobycie w Turcji.

Marta Podgórna: Zgodnie z art. 3 rozporządzenia Rady (EWG) nr 918/83 ustanawiającego wspólnotowy system zwolnień celnych, zwolnienie ograniczone jest do mienia osobistego, które:

  • za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, pozostawało w posiadaniu oraz, w przypadku towarów nie przeznaczonych do konsumpcji, było używane przez osobę zainteresowaną w jej poprzednim miejscu zamieszkania przez co najmniej sześć miesięcy przed datą, w której osoba zainteresowana przestała na stałe zamieszkiwać w państwie trzecim, które opuściła;
  • jest przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Z wyżej cytowanego art. 3 wynika, iż osoba wnioskująca o zwolnienie z należności celnych przywozowych rzeczy stanowiących jej mienie osobiste musi m. in. wykazać się sześciomiesięcznym okresem ich posiadania oraz używania (z wyłączeniem towarów przeznaczonych do konsumpcji) w jej poprzednim miejscu zamieszkania. Katalog możliwych dowodów potwierdzających tę okoliczność jest otwarty, gdyż przepisy o zwolnieniach celnych nie precyzują jakie dowody powinny być przez organ celny uznawane, a jakie nie. Zatem, zgodnie z ogólną zasadą, jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. Osoba może przedłożyć organom celnym np. dowody zakupu bądź nabycia w inny sposób tych towarów, dokumenty świadczące o ich remoncie, naprawie bądź konserwacji, z których to dokumentów będzie wynikało posiadanie i używanie tych rzeczy przez wymagany przepisami prawa okres. W przypadku pojazdów samochodowych, dokumentem potwierdzającym używanie pojazdu w poprzednim miejscu zamieszkania będzie dowód rejestracyjny pojazdu wystawiony na nazwisko osoby ubiegającej się o zwolnienie.