Назад

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia

Archiwum rozmów

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia

Ekspert: Agata Al-Khatib – Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Termin spotkania: 17 maja 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Zmiany w zasadach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Unii Europejskiej
Nowe rozwiązania w zakresie koordynacji świadczeń dla bezrobotnych; nowe dokumenty i procedury

Transfer zagranicznych zasiłków dla osób bezrobotnych do Polski
Zasady transferu zagranicznych zasiłków dla bezrobotnych do Polski; wymagane do transferu dokumenty; procedura ubiegania się o transfer zasiłku; przedłużanie okresu zasiłku

Zasiłek dla osób bezrobotnych w Polsce
Zaliczanie okresów pracy i prowadzenia działalności gospodarczej za granicami do przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Polsce; zaliczanie okresu studiów zagranicznych; uznawanie za pracowników powracających do Polski; pomoc polskich instytucji w uzyskaniu formularza E 301

ZMIANY W ZASADACH KOORDYNACJI SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO UNII EUROPEJSKIEJ

Pan Cernik: Pisali państwo na stronie o zmianach. Czy mogłaby Pani opisać sytuację przed tymi zmianami i po powrocie? Jakie są kluczowe zmiany, o co tu chodzi?

Agata Al-Khatib: Nastąpiły zmiany dokumentów prawnych:

  • Rozporządzenie Rady (EWG) Nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 roku w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób pracujących na własny rachunek i członków ich rodzin przemieszczających się w obrębie Wspólnoty zostało zastąpione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dziennik Urzędowy UE L 166, 30.04.2004),
  • Rozporządzenie (EWG) Nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 roku w sprawie wykonywania rozporządzenia Rady Nr 1408/71/EWG zostało zastąpione Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 roku dotyczącym wykonywania rozporządzenia Nr 883/2004 (Dziennik Urzędowy UE L 284, 30.10.2009),
  • ponadto nowym aktem prawnym jest Decyzja nr H1 z dnia 12 czerwca 2009 roku dotycząca zasad przechodzenia od rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 i (WE) nr 987/2009 oraz stosowania decyzji i zaleceń Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego (Dziennik Unii Europejskiej Seria C Nr 106 z 24 kwietnia 2010 roku).

W przypadku 4 krajów – Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein – obowiązuje dotychczasowa (stara) procedura i formularze z serii E 300. Świadczenia transferowane do Polski poświadczane są na formularzach z serii E 300. Kwota transferu jest przeliczana na PLN według obowiązującego przelicznika. Świadczenia wypłaca Powiatowy Urząd Pracy w Polsce.

W przypadku pozostałych państw, od 1 maja 2010 roku dotychczasowe formularze z serii E 300 zostały zastąpione dokumentami z serii U (od angielskiego słowa unemployment – bezrobocie). Świadczenia transferowane z zagranicy są wypłacane przez urząd pracy przyznający zasiłek (nie stosuje się więc przelicznika).

Inne najważniejsze zmiany: aby móc transferować zasiłek należało  być zarejestrowanym w urzędzie, co najmniej 4 tygodnie. Obecnie zgodnie z zaleceniem Komisji Administracyjnej  okres pozostawania w dyspozycji służb zatrudnienia państwa właściwego może być skrócony z powodu chęci towarzyszenia małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie. Okres pobierania transferowanego zasiłku może być przedłużony z dotychczasowych 3 do maksymalnie 6 miesięcy (według uznania instytucji właściwej). Ponadto obecnie istnieje możliwość skorzystania z prawa do transferu świadczeń więcej niż jeden raz pomiędzy dwoma okresami zatrudnienia (jednak łączny okres transferu nie może przekroczyć 3 miesięcy – lub 6 po przedłużeniu według uznania instytucji właściwej).

W myśl nowych przepisów od 1 maja 2010 roku okresy prowadzenia działalności na własny rachunek uwzględnia się przy sumowaniu okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwiających uzyskanie świadczeń z tytułu bezrobocia obywatelowi UE/EOG, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Wcześniej nie było takiej możliwości.

TRANSFER ZAGRANICZNYCH ZASIŁKÓW DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO POLSKI

Arrow: W jakiej formie odbywa się transfer zasiłku dla bezrobotnych z Anglii do Polski. Chodzi mi o to czy pieniądze są przesyłane na wskazane przeze mnie konto, czy może za pośrednictwem WUP przekazywane w postaci czeku, a następnie przekazywane do bezrobotnego?

Agata Al-Khatib: Zgodnie z obowiązującymi od 1 maja 2010 roku przepisami dotyczącymi koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie ubezpieczenia od bezrobocia,  za wypłatę transferowanego zasiłku odpowiedzialny jest urząd pracy, który przyznał zasiłek (czyli w tym wypadku urząd pracy w Wielkiej Brytanii). Sposób odbioru pieniędzy należy uzgodnić z urzędem, z  reguły pieniądze przekazywane są na wskazane konto. Transfer zasiłku trwa 3 miesiące. Na wniosek osoby zainteresowanej istnieje możliwość przedłużenia transferu do 6 miesięcy, decyduje o tym jednak  odpowiednia instytucja właściwa w danym kraju.

Arrow: Czy kwota transferowanego zasiłku podlega opodatkowaniu i według jakiego systemu jest ona opodatkowana tzn. według systemu podatkowego którego kraju Wielkiej Brytanii czy Polski? Jak wygląda sprawa przewalutowania zasiłku tzn. według jakiego kursu jest on przeliczany na złotówki?

Agata Al-Khatib: Z informacji przekazanych przez Ministerstwo Finansów wynika, że kwestia opodatkowania dochodu z tytułu transferowanego zasiłku dla bezrobotnych zależy m.in. od umów dwustronnych podpisanych przez Polskę z poszczególnymi państwami. Z reguły kwota transferowanego zasiłku stanowi dochód w kraju, w którym była przyznana. Oznacza to, że nie jest opodatkowana w Polsce.  Jednak po szczegółowe informacje w tym względzie proszę się zwrócić do urzędu skarbowego. Jeżeli chodzi o przelicznik jest on ogłaszany co kwartał przez Komisję Administracyjną w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Obecnie (II kwartał 2010 roku) przelicznik wynosi 1 GBP = 4,60941 PLN. Należy dodać, że po zmianie przepisów, przelicznik stosowany jest dla 4 krajów – Szwajcaria, Norwegia, Islandia, Lichtenstein. W pozostałych przypadkach, tak jak podaliśmy w odpowiedzi powyżej, zasiłek wypłaca urząd pracy, który go przyznał i tym samym nie ma potrzeby stosowania przelicznika.

Zwiras: Witam, od przeszło 3 lat pracuję w Anglii. W tym tygodniu składam wypowiedzenie, 12 czerwca będę pracował ostatni dzień. 30 czerwca wracam do Polski. Od momentu zakończenia pracy do powrotu nie minie 4 tygodnie i stąd moje pytanie. Czy jest możliwy transfer zasiłku dla bezrobotnych do Polski?

Agata Al-Khatib: Po zakończeniu pracy w Wielkiej Brytanii powinien Pan zarejestrować się w tamtejszym urzędzie pracy i tam starać się o uzyskanie prawa do zasiłku. Dotychczas transfer zasiłku do Polski możliwy był po okresie 4 tygodni pozostawania w dyspozycji tamtejszych służb zatrudnienia.  W myśl nowych regulacji prawnych, zgodnie z zaleceniem Komisji Administracyjnej  nr U2, od 1 maja br.  może Pan wnioskować o skrócenie tego okresu z powodu chęci towarzyszenia małżonkowi lub partnerowi, który podjął pracę w innym państwie.

Zwiras: Rozumiem, że wniosek odnośnie skrócenia tego okresu składam w urzędzie brytyjskim, czy tak?

Agata Al-Khatib: Tak. Oczywiście wniosek o skrócenie czasu pozostawania w dyspozycji brytyjskich służb zatrudnienia musi Pan złożyć w urzędzie brytyjskim.

Kołowrotek: Witam, czy mogę jednocześnie pobierać zasiłek z Irlandii i korzystać z kursu prawa jazdy organizowanego przez urząd pracy w Polsce? Jakie dokumenty mam przygotować i pobrać?

Agata Al-Khatib: W tej kwestii proszę się zwrócić do Powiatowego Urzędu Pracy, w którym jest Pan zarejestrowany jako osoba poszukująca pracy. Tam uzyska Pan informację, czy taki kurs jest prowadzony,  jakie dokumenty należy przygotować i czy będzie Pan mógł wziąć w nim udział.

Magoo1971: Czy mam prawo do zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii w przypadku gdy mój mąż posiada grunty rolne w Polsce nabyte jeszcze przed ślubem? Nie mamy korzyści majątkowych z tego tytułu. Od kilku lat mieszkamy i pracujemy w Irlandii. Jeśli mamy prawo to jakie dokumenty oprócz E303 należy przedłożyć w urzędzie pracy?

Agata Al-Khatib: Po kilkuletnim okresie pracy w Irlandii powinna Pani zgłosić się do tamtejszego urzędu pracy, który orzeka o ewentualnym przyznaniu  prawa do zasiłku. W przypadku nabyciu prawa do zasiłku w Irlandii ma Pani prawo do transferowania świadczenia do Polski na okres trzech miesięcy z możliwością przedłużenia do sześciu miesięcy. To czy okres transferowania świadczenia zostanie przedłużony zależy od irlandzkiego urzędu. Żeby transferować świadczenie powinna Pani zgłosić się do Wojewódzkiego Urzędu Pracy właściwego pod względem Pani miejsca zamieszkania w Polsce i przedłożyć dokument U2 (dawny formularz E303) poświadczający prawo do transferu.

stokrotka: Mam pytanie w sprawie przeniesienia zasiłku dla bezrobotnych z Irlandii do Polski. W tym roku planuję podjąć naukę dziennie. Przed wyjazdem planuję przenieść zasiłek z Irlandii do Polski. Czy z dniem 1 września stracę możliwość pobierania zasiłku nawet jeśli zostanie mi on przyznany w Irlandii?

Agata Al-Khatib: Jako osoba transferująca zasiłek z Irlandii do Polski rejestruje się Pani w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba poszukująca pracy i jako taka jest Pani w dyspozycji Polskich Służb Zatrudnienia co wiąże się z obowiązkiem stawiania się w urzędzie w wyznaczonych terminach, korzystania z ofert pracy proponowanych Pani przez urząd. Podejmując naukę dzienną nie może być Pani w pełnym tego słowa znaczeniu osobą poszukującą pracy. Fakt podjęcia nauki dziennej należy zgłosić w Powiatowym Urzędzie Pracy, a ten jest zobowiązany do przekazania takiej informacji do Wojewódzkiego Urzędu Pracy i dalej do instytucji zagranicą.

ZASIŁEK DLA OSÓB BEZROBOTNYCH W POLSCE

Darnby1: Czy to prawda, że czas pracy jako samozatrudniony w Anglii jest wliczany do stażu pracy i mogę skorzystać z zasiłku dla bezrobotnych na tej podstawie? Pozdrawiam

Agata Al-Khatib: W myśl nowych przepisów od 1 maja 2010 roku okresy prowadzenia działalności na własny rachunek uwzględnia się przy sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwiających uzyskanie świadczeń  z tytułu bezrobocia obywatelowi UE/EOG, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Zasada sumowania daje ochronę na wypadek bezrobocia osobom przenoszącym się do innych krajów. Przypomnijmy, że zasiłek dla bezrobotnych otrzymują osoby, które w ciągu 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji w Polsce były zatrudnione lub prowadziły działalność gospodarczą przez co najmniej 365 dni.

Bulba17: Czy czas studiów za granicą wlicza się w Polsce do lat pracy i co to daje?

Agata Al-Khatib: Podobnie jak fakt studiów w Polsce nie wlicza się do stażu pracy, tak również studia za granicą nie są doliczane do stażu pracy.

Dolitle: W jaki sposób nowe przepisy regulują kwestie związane z uznawaniem pracowników powracających? Jakie warunki trzeba spełnić by zostać uznanym za pracownika powracającego?

Agata Al-Khatib: Jak wspomnieliśmy wyżej istnieje zasada sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia umożliwiających uzyskanie świadczeń  z tytułu bezrobocia obywatelowi UE/EOG, który posiada okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w dwóch lub więcej państwach członkowskich. Zasada sumowania daje ochronę na wypadek bezrobocia osobom przenoszącym się do innych krajów. Generalnie obowiązuje zasada, że zasiłek przyznaje kraj ostatniego zatrudnienia. Jednak w przypadku gdy osoba zainteresowana udowodni, że jej centrum interesów życiowych, podczas pracy za granicą, było w Polsce, może starać się o zasiłek „polski”. W tym celu po powrocie do kraju należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym pod względem zamieszkania, następnie przedłożyć w Wojewódzkim Urzędzie Pracy dokument E301/U1 poświadczający okresy zatrudnienia i ubezpieczenia w kraju ostatniego zatrudnienia.

luk85: Czy mając formularz E 301 potwierdzający okres pracy automatycznie otrzymuje się zasiłek w Polsce. Jak długi jest okres otrzymywanego zasiłku?

Agata Al-Khatib: Nie otrzymuje się zasiłku automatycznie. Żeby nabyć prawo do zasiłku należy w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji mieć przepracowane 365 dni. Ponadto osoba zainteresowana musi udowodnić, że jej centrum interesów życiowych, podczas pracy za granicą, było w Polsce. Należy podkreślić, że okres na jaki przyznany jest zasiłek i jego wysokość zależą od posiadanego stażu pracy:

  • od 1 roku do 5 lat - 80% kwoty zasiłku na 6 miesięcy,
  • od 5 lat do 20 lat - 100% kwoty zasiłku na 6 miesięcy,
  • ponad 20 lat - 120% kwoty na 6 miesięcy.

Na długość okresu na jaki przyznawany jest zasiłek ma wpływ także stopa bezrobocia w danym powiecie oraz sposób ustania ostatniego stosunku pracy (jeśli stosunek pracy ustał na mocy porozumienia stron lub z powodu rezygnacji pracownika to prawo do zasiłku przyznawane jest po okresie karencji tj. po 90 dniach od dnia zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy).

Magoo1971: Obecnie jestem na urlopie macierzyńskim, który kończy się w czerwcu i chciałabym dowiedzieć się czy mam prawo ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych już po powrocie do Polski?

Agata Al-Khatib: Przede wszystkim należy przypomnieć, że powinna się Pani ubiegać się o zasiłek dla bezrobotnych w kraju ostatniego zatrudnienia. W przypadku gdy nie zostało to zrobione można ubiegać się o zasiłek w Polsce. Okres pracy za granicą powinien być poświadczony na dokumencie E301/U1 który wydaje instytucja w kraju ostatniego zatrudnienia.

Zenum: Czy po zmianie przepisów osoba, która wróciła do Polski bez formularza E 301 może prosić urząd pracy o wystąpienie do zagranicznej instytucji i jego uzyskanie?

Agata Al-Khatib: Tak, Wojewódzki Urząd Pracy może wystąpić w imieniu osoby do instytucji łącznikowej za granicą o wydanie odpowiedniego dokumentu. Należy do wniosku dołączyć wszystkie dokumenty otrzymane od pracodawców za granicą.

Zenum: Czy gdyby były problemy z wydostaniem odpowiednich danych jakiś polski urząd, bo ja wiem może urząd pracy, wspomaga obywatela w uzyskaniu tych informacji (np. nikt nie odpowiada na wniosek, albo pracodawca nie odpowiada)?

Agata Al-Khatib: W takiej sytuacji można zwrócić się za pośrednictwem Wojewódzkiego Urzędu Pracy z prośbą o pomoc do Departamentu Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Jeśli chodzi o problemy z zagranicznymi urzędami to pomocną instytucją jest SOLVIT, na którego temat szerszą informację można znaleźć m. in. na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki oraz na portalu Powroty.gov.pl.

Nikt Nic Nie Wie: Mam pytanie nawiązujące do Zenum – co konkretnie, jeżeli akurat zapomniałem, albo nie byłem w stanie dostarczyć, będę mógł uzyskać już po powrocie do kraju? Co może być w zasięgu urzędu?

Agata Al-Khatib: Po powrocie do kraju, po zarejestrowaniu się w Powiatowym Urzędzie Pracy zgłasza się Pan do Wojewódzkiego Urzędu Pracy dostarczając wszystkie dokumenty od pracodawców zagranicznych. Wojewódzki Urząd Pracy w Pana imieniu występuje o odpowiednie dokumenty. Może Pan także sam wysłać wniosek do instytucji łącznikowej w kraju ostatniego zatrudnienia o wydanie odpowiedniego dokumentu.