Przeprowadzka Przeprowadzka

Назад

Jakich formalności muszę dopełnić przywożąc używany telewizor zakupiony w Szwajcarii?

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2020-09-11

Jakich formalności muszę dopełnić przywożąc używany telewizor zakupiony w Szwajcarii?

W wypadku osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania ze Szwajcarii na obszar celny Unii Europejskiej (w tym do Polski) mienie osobiste należy objąć procedurą tranzytu na granicy Unii Europejskiej i później zgłosić w w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym do procedury dopuszczenia do obrotu, przy czym może Pan skorzystać ze zwolnienia z cła przy przewozie rzeczy osobistych i sprzętu RTV – jest to możliwe w ramach tzw. mienia przesiedleńczego (mienia osobistego). Aby skorzystać z tego zwolnienia należy złożyć w oddziale celnym/urzędzie celno-skarbowym w Polsce zgłoszenie celne o dopuszczenie towarów do obrotu ze zwolnieniem z cła.

Adresy jednostek Krajowej Administracji Skarbowej znajdzie Pan na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.

Mienie osobiste należące do osoby fizycznej, przywożone/przesyłane z państw trzecich (niebędących członkami Unii Europejskiej) jest traktowane tak samo, jak każde inne importowane towary. Zatem przywożenie/przesyłanie towarów stanowiących mienie osobiste do Polski spoza terytorium UE wiąże się - za wyjątkiem zwolnień wynikających wprost z przepisów prawa - z koniecznością uiszczenia przywozowych należności celnych i podatkowych.

Zgodnie z postanowieniami art. 3-11 rozporządzenia Rady (EWG) nr 1186/2009 z dnia 16 listopada 2009 r. ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych (Dz.Urz.UE. L 324, z 10.12.2009, str. 23, z późn. zm. - zwane dalej: WSZC) zwolnione od cła jest mienie osobiste przywożone przez osoby fizyczne przenoszące swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty.

WARUNKI ZWOLNIENIA

Zwolnieniu podlega, za wyjątkiem szczególnie uzasadnionych okoliczności, jedynie to mienie osobiste, które pozostawało w posiadaniu oraz było używane w poprzednim miejscu zamieszkania przez osobę zainteresowaną przez okres co najmniej 6 miesięcy do dnia, w którym osoba ta przestała zamieszkiwać w państwie trzecim (z powyższego warunku wyłączone są rzeczy przeznaczone do konsumpcji) oraz które są przeznaczone do użytku w takim samym celu w nowym miejscu zamieszkania.

Zwolnienie z należności celnych przywozowych mienia osobistego należącego do osób przenoszących swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego na obszar celny Wspólnoty może być udzielone tylko tym osobom, których miejsce poprzedniego zamieszkania znajdowało się poza obszarem celnym Wspólnoty nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy.

Zwolnienia nie stosuje się do:
a) wyrobów alkoholowych;
b) tytoniu i wyrobów tytoniowych;
c) handlowych środków transportu;
d) przedmiotów wykorzystywanych do wykonywania rzemiosła lub zawodu, innych niż przenośne instrumenty i sprzęt potrzebny do wykonywania tych zajęć.

Podstawą stosowania zwolnień z należności celnych przywozowych rzeczy wchodzących w skład mienia przesiedlenia są wszelkie dokumenty i dowody przedłożone organowi celnemu przez wnioskującego o zwolnienie celne, o ile świadczą o spełnieniu przesłanek do udzielenia tego zwolnienia.

W celu udokumentowania okresu zwykłego zamieszkiwania poza Wspólnotą osoba przesiedlającą się z kraju trzeciego może przedłożyć organowi celnemu wszelkie inne wiarygodne dokumenty i dowody potwierdzające ten fakt.

Zwolnienie przyznawane jest tylko w przypadku mienia osobistego dopuszczonego do swobodnego obrotu w ciągu 12 miesięcy od daty ustalenia przez osobę zainteresowaną miejsca zamieszkania na obszarze celnym Wspólnoty.

Mienie osobiste może zostać dopuszczone do swobodnego obrotu w kilku oddzielnych partiach w okresie w/w 12 miesięcy.

W ciągu 12 miesięcy od daty dopuszczenia do swobodnego obrotu, mienie osobiste, które zostało zwolnione z należności celnych przywozowych, nie może być pożyczane, oddawane w zastaw, wynajmowane lub odstępowane, odpłatnie lub nieodpłatnie, bez uprzedniego poinformowania o tym organów celnych.
W przypadku naruszenia tego warunku powstaje obowiązek uiszczenia należności celnych przywozowych według stawek obowiązujących w dniu tego odstąpienia oraz według rodzaju rzeczy i wartości celnej ustalonej lub przyjętej w tym dniu przez organ celny.

ODPRAWA CELNA

Na granicy UE należy rozpocząć procedurę tranzytu na zgłoszeniu tranzytowym T-1. Natomiast ostateczna odprawa celna dopuszczenia do obrotu będzie miała miejsce w wewnętrznym urzędzie celnym poprzez złożenie zgłoszenia celnego.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.