Назад

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Archiwum rozmów

Dotacje z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Ekspert: Katarzyna Żach – Urząd Pracy m. st. Warszawy

Termin spotkania: 18 marca 2010 roku

Wybierz interesujący Cię fragment rozmowy:

Podstawowe zagadnienia
gdzie można ubiegać się o dotację; kto może starać się o pomoc; jak wygląda procedura ubiegania się o dotację

Na jaki rodzaj działalności gospodarczej może być przeznaczona dotacja
jaki rodzaj działalności można założyć przy wykorzystaniu dotacji

Na zakup jakich środków może zostać przeznaczona dotacja
co można kupić za środki z dotacji

Zakres pomocy finansowej i niefinansowej jaką można otrzymać
wysokość dotacji; pomoc niefinansowa świadczona przez urzędy pracy

Do czego zobowiązuje otrzymanie dotacji z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności gospodarczej
co może, a czego nie może robić osoba która prowadzi firmę dzięki dotacji

PODSTAWOWE ZAGADNIENIA

maka: Gdzie można złożyć wniosek?

Katarzyna Żach: W urzędzie pracy, w którym jest się zarejestrowanym. A rejestrujemy się w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zameldowania – stałe lub czasowe.

Agnieszka P.: Czy ktoś kto na co dzień pracuje jako wolontariusz, czyli tak naprawdę nie pracuje (albo jest na stażu bezpłatnym) może założyć firmę i ubiegać się o dotacje?

Katarzyna Żach: O dotację może ubiegać się osoba bezrobotna, jeżeli w okresie 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku nie odmówiła bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, z własnej winy nie przerwała szkolenia, stażu, wykonywania prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy przewidzianej w ustawie lub też po skierowaniu podjęła szkolenie przygotowanie zawodowe dorosłych, staż lub inną formę pomocy określoną w ustawie.

Bezrobotny: Czy jest ogólnie dostępny wzór wniosku o przyznanie jednorazowych środków? Albo czy takie wzory są dostępne w urzędach pracy? Co powinien zawierać wniosek?

Katarzyna Żach: Nie ma ogólnego wzoru wniosku, każdy urząd może mieć swój wzór wniosku (zazwyczaj są one dostępne w urzędzie lub do ściągnięcia ze strony internetowej urzędu). Minimum tego, co powinien zawierać wniosek określa rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej (z dnia 17.04.2009r.) oraz rozporządzenie zmieniające ww. (z dnia 17.02.2010r.) I tak wniosek zawiera:

  1. kwotę wnioskowanych środków;
  2. rodzaj działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, którą zamierza podjąć bezrobotny;
  3. symbol podklasy rodzaju działalności określony zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD);
  4. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania;
  5. specyfikację i harmonogram wydatków w ramach wnioskowanych środków, przeznaczanych w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych, pozyskanie lokalu, opłatę wpisowego lub wkładu do spółdzielni socjalnej;
  6. proponowaną formę zabezpieczenia zwrotu środków.

Monika: Jestem zameldowana w miejscowości x(gdzie muszę być zameldowana), a chciałabym starać się o dotację na działalność w miejscowości y. Czy mogę? Jakie formalności trzeba spełnić?

Katarzyna Żach: Rejestracja w urzędzie pracy jest ze względu na miejsce zameldowania stałego lub czasowego. Więc w miejscowości y można być zameldowanym czasowo.

Bezrobotny: Czy można poprosić o pomoc urzędników w PUP w przygotowaniu wniosku o środki na działalność albo poprosić o sprawdzenie, czy wszystko jest przygotowane prawidłowo?

Katarzyna Żach: Pracownicy urzędów pracy są osobami, które później oceniają złożony wniosek, więc nie powinni uczestniczyć w jego przygotowaniu.

Aga: W jakim czasie rozpatrywane są wnioski?

Katarzyna Żach: O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, Starosta powiadamia bezrobotnego w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

Ik’a: Sytuacja hipotetyczna: złożyłam wniosek o dofinansowanie a po kilku tygodniach złożono mi dobrą ofertę pracy (nie przez urząd pracy). Czy trzeba być bezrobotnym w chwili dostania pozytywnej odpowiedzi na wniosek?

Katarzyna Żach: Tak trzeba być osobą bezrobotną nie tylko w chwili dostania pozytywnej odpowiedzi na wniosek, ale również trzeba być osobą bezrobotną w chwili podpisywania umowy z urzędem na przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej.

Anna: Czy o środki mogą ubiegać się np. osoby chcące założyć spółkę (ubiegają się obie, każda składa wniosek)

Katarzyna Żach: Nie ma takiej możliwości. Beneficjenci zobowiązani są do prowadzenia przez 12 miesięcy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Naczelnik101: Czy można ubiegać się o taką pomoc, w przypadku założenia firmy tuż przed ubieganiem się? Tzn. usłyszałem o tej pomocy a firma działa od miesiąca albo kilku tygodni, jak wygląda to w praktyce – czy to może być pomoc dla kogoś kto dopiero raczkuje jako przedsiębiorca?

Katarzyna Żach: Pomoc ta przeznaczona jest dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy, czyli dla osób nie pracujących i nie prowadzących działalności gospodarczej.

Agnieszka P.: W jakim czasie można dostać dotację? Czy trzeba najpierw być bez firmy czy można ją już mieć krótko i wystąpić o pomoc?

Marta: Czy można składać wniosek o środki jeżeli np. 3 lata temu prowadziło się działalność w tej branży?

Katarzyna Żach: Pomoc jest przeznaczona dla osób bezrobotnych czyli nie pracujących i nie posiadających wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dotacje.

Anna: Czy tryb rozwiązania umowy o pracę przed rejestracją ma wpływ?

Katarzyna Żach: Rozporządzenie nie wprowadza ogólnych wytycznych co do sposobu rozwiązania umowy przed rejestracją, ale nie zabrania możliwość wprowadzenia przez poszczególne Powiatowe Urzędy Pracy rozwiązań regulujących tą kwestię. Należy zapoznać się z regulaminami we właściwym urzędzie pracy.

Agnieszka P.: Czy jest jakieś jury, które ocenia czy mój biznes ma sens czy nie, czy też dotację otrzymuje się ot tak na twarz? Myślimy o dość specyficznej działalności i nie każdy może wyczuć jej sens?

Katarzyna Żach: W rozporządzeniu organem decydującym o przyznaniu dotacji jest Starosta, ale w praktyce zazwyczaj wygląda to tak że powoływana jest komisja do spraw oceny wniosków.

edyta: Wracam do Polski i mam pomysł na swoją działalność gospodarczą, jak szybko mogę złożyć wniosek o dotację po zarejestrowaniu się jako bezrobotna?

Katarzyna Żach: W rozporządzeniu nie ma wymogu bycia zarejestrowanym jako osoba bezrobotna przez określony czas, ale takie ograniczenie może być wprowadzone przez konkretny urząd pracy. Dodać należy że podstawową usługa urzędów pracy jest pośrednictwo pracy.

Agnieszka P.: Czy taką działalność może podjąć ktoś, kto był bezrobotnym w Irlandii? A nie w Polsce? Co też z zatrudnionymi i zwolnionymi w Irlandii kilka miesięcy temu?

Katarzyna Żach: Osoba ubiegająca się o środki na podjęcie działalności gospodarczej musi być zarejestrowana jako osoba bezrobotna w Powiatowym Urzędzie Pracy w Polsce.

Melvin: Czy urząd może określić, że przyznaje środki na działalność tylko dla osób bezrobotnych, które są np. ponad rok zarejestrowane w urzędzie pracy? A jeśli urząd odmówi przyznania środków na działalność, czy można ubiegać się o nie kolejny raz (w następnym naborze wniosków)?

Katarzyna Żach: Przepisy prawne określają ogólne zasady ubiegania się jednorazowo o środki na podjęcie działalności gospodarczej, natomiast poszczególne powiatowe urzędy pracy mogą wprowadzać dodatkowe kryteria jakie muszą spełnić osoby chcące się o nie ubiegać (okres rejestracji w urzędzie może być dodatkowym wymogiem jaki należy spełnić).

Przepisy prawne nie określają zakazu powtórnego składania wniosku, jednakże poszczególne urzędy mogą mieć indywidualne rozwiązania.

Adam: Czy wcześniej trzeba przejść jakieś szkolenie?

Katarzyna Żach: Generalnie nie, ale może to zależeć od indywidualnych rozwiązań przyjętych przez poszczególne urzędy pracy.

Samo Dobro: Czy urząd dysponuje jakimiś materiałami pomocniczymi, które pomogą w researchu na temat firm w danej miejscowości czy dzielnicy? Np. ile i gdzie jest firm prowadzących podobną działalność itd.?

Katarzyna Żach: Urząd pracy nie dysponuje takimi materiałami natomiast są inne źródła z których można takie informacje otrzymać.

Beata: Jakiego zabezpieczenia może zażądać urząd od bezrobotnej osoby, która stara się o środki? Czy to prawda, że po otrzymaniu środków na działalność nie można zatrudnić się na umowę o pracę?

Katarzyna Żach: Formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków na podjęcie działalności gospodarczej określa rozporządzenie zmieniające (z dnia 17.02.2010r.) rozporządzenie w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego oraz przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej, i tak zabezpieczeniem może być: poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (aval), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada rachunku bankowego albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.

Osoba składająca wniosek dołącza da niego oświadczenie, że nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy po dniu rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej.

Stefan Znikąd: Czy w czasach kryzysu mają państwo jakieś bariery – np. ktoś chce założyć knajpkę, albo nawet mała kebabownie, a państwo mówią, że to za duże ryzyko, że nie ma sensu, że kryzys to ludzie będę woleli zjeść 4 bochenki chleba w domu, zamiast jednego kebaba za 8 zł i żebym wrócił po dotację jak jeszcze raz pomyślę nad własną działalnością...?

Katarzyna Żach: Wniosek zawiera m. in. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz jej źródła finansowania, niejednokrotnie jest de facto biznesplanem. Jeśli jest opracowany w sposób logiczni i „przekona” osoby oceniające o powodzeniu przedsięwzięcia to zapewne zostanie oceniony pozytywnie.

Dartanian: W Polsce powszechne jest wymuszanie przez pracodawców zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej dzięki czemu unikają oni płacenia ZUS itp. Czy na taką jednoosobową działalność też dostaje się dotację?

Katarzyna Żach: Złożenie wniosku nie daje gwarancji na otrzymanie środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej, gdyż podstawową usługą urzędów pracy jest pośrednictwo pracy a ewentualnie w dalszej kolejności Starosta może przyznać środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej. Wiele urzędów ma świadomość takiej praktyki i może wprowadzać dodatkowe ograniczenia związane z okresem rejestracji w urzędzie albo formą rozwiązania umowy o pracę. To zależy od poszczególnych urzędów.

Serż Ginzburg: Jaka jest skala odrzuceń przez was wniosków? Czy ktoś komu odmówicie może wrócić z poprawionym wnioskiem i znów się ubiegać niemal po chwili?

Katarzyna Żach: Przepisy prawne nie określają zakazu powtórnego składania wniosku, jednakże poszczególne urzędy mogą mieć indywidualne rozwiązania.

Kasia/Hunslow: Zamierzam wrócić z Anglii i mam pytanie o dotację. Czy jest tak, że mogę ją otrzymać niezależnie od tego gdzie i ile mieszkałam, czy jest potrzebny jakiś czas pobytu w Polsce, bądź pobytu na zasiłku w Anglii? Czy można otrzymać to z marszu po przyjeździe?

Katarzyna Żach: Musi Pani się zarejestrować we właściwym ze względu na miejsce zameldowania (stałego bądź czasowego) powiatowym urzędzie pracy. Poszczególne urzędy pracy mogą wprowadzać dodatkowe wymogi np. określony czas rejestracji w urzędzie. Proszę się dowiedzieć o szczegóły we właściwym dla Pani urzędzie pracy.

Kasia/Hunslow: Zastanawiam się jak to wygląda w praktyce, czy jest możliwość ubiegania się o państwa pomoc w każdym momencie, czy są też jakieś tury, zapisy, z wymaganymi kryteriami i jeżeli tak to jak to się odbywa, jakie są też kryteria?

Katarzyna Żach: To zależy od dostępności środków przeznaczonych na ten cel w danej chwili i w danym urzędzie pracy. Proszę dowiadywać się we właściwym dla siebie urzędzie pracy.

Kasia/Hunslow: Czy jednoosobowa działalność gospodarcza zakłada możliwość podpisywania przez moją firmę umów o dzieło z innymi firmami, czy też nie ma takiej możliwości?

Katarzyna Żach: Można współpracować z innymi firmami, a nawet trzeba.

Kasia/Hunslow: Mówiła Pani o przygotowaniu logicznego uzasadnienia. Jak rozumiem to ma być jakiś biznesplan czy coś w tym stylu? Co jeszcze?

Katarzyna Żach: Rozporządzenie zawiera elementy konieczne we wniosku (m. in. kalkulację kosztów związanych z podjęciem działalności gospodarczej oraz źródła ich finansowania) ale dodatkowe elementy mogą być dodawane przez poszczególne urzędy więc proszę dowiadywać się we właściwym dla Pani urzędzie pracy.

NA JAKI RODZAJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ MOŻE BYĆ PRZEZNACZONA DOTACJA

Aneks: Staram się o dotację na otworzenie własnej firmy. Moja firma będzie świadczyła usługi szkoleniowe, chcę także produkować żywność ekologiczną, czy mogę w ramach jednego programu ubiegać się o dotacje na utworzenie firmy, która będzie świadczyła dwie, niezwiązane ze sobą usługi? Czy raczej większe szanse mają firmy, które specjalizują się w jednej branży?

Katarzyna Żach: Tak, firma może świadczyć różne usługi.

bartek: Jeśli dobrze rozumiem odpowiedź na pierwsze pytanie zakładając firmę możemy prowadzić różną działalność tzn. mieć różne wpisy do działalności i otrzymać dotację . Czy sytuacja ta dotyczy każdego PUPu?

Katarzyna Żach: Tak. Można wpisać działalność główną i działalności poboczne.

bartek: Czy w trakcie roku można zmienić wpis do działalności?

Katarzyna Żach: O zmianie i jego zakresie należy uprzednio powiadomić urząd pracy, z którym ma się podpisaną umowę.

bartek: Czy ewentualne rozszerzenie zakresu działalności może skutkować odebraniem dotacji?

Katarzyna Żach: Nie.

Aga: Witam, czy można uzyskać środki na działalność agencyjną?

Serż Ginzburg: Czy są jakieś możliwości otrzymania takiej dotacji, jeżeli firma będzie świadczyła usługi transportowe (transport ludzi z Polski do Niemiec i odwrotnie). Pozdrawiam.

Targal: Czy są jakiekolwiek ograniczenia w kwestii tego na co można wydać otrzymane środki czy nie ma to większego znaczenia?

Katarzyna Żach: Nie można się ubiegać o środki na podjęcie działalności w następujących obszarach:

  • sektor rybołówstwa i akwakultury,
  • w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego WE,
  • w sektorze węglowym.

Pozostałe ograniczenia mogą zależeć od indywidualnych rozwiązań przyjętych przez poszczególne urzędy pracy.

Daniello: Czy ta działalność musi być jednoosobowa, czy może być po prostu firma?

Katarzyna Żach: Tak działalność musi być jednoosobowa.

Artur: Jak wygląda sprawa łączenia firm? Czy taka firma na którą otrzymuję od was pieniądze może później połączyć się z inną, czy musi być wciąż tworem odrębnym?

Katarzyna Żach: Beneficjenci są zobowiązani do prowadzenia przez 12 miesięcy jednoosobowej działalności gospodarczej.

Naczelnik101: Czy ta firma ma jakieś ograniczenia jeżeli chodzi o teren na którym działa? Czy musi być to np. Polska, albo województwo, albo jakaś część w Polsce?

Katarzyna Żach: W ustawie i w rozporządzeniach nie ma takiego ograniczenia.

Stonka Ziemniaczana: Czy brak ograniczenia w ustawie i rozporządzeniach oznacza, że mogę zarejestrować tą działalność za granicą? Albo zarejestrować działalność w Polsce ale prowadzić ją wyłącznie za granicą?

Katarzyna Żach: Niektóre urzędu mogą wprowadzić ograniczenia terytorialne dotyczące rejestracji firmy. Natomiast firma może działać również globalnie.

Kasia/Hunslow: Jak to wygląda w przypadku firmy która działałaby tylko w Internecie? Siedzibą byłby mój dom, ale mam pomysł na taką nietradycyjną działalność?

Katarzyna Żach: Nie ma przeszkód aby firma działała w Internecie, a jej siedzibą był Pani dom.

NA ZAKUP JAKICH ŚRODKÓW MOŻE ZOSTAĆ PRZEZNACZONA DOTACJA

Barnaba: Czy zakładając firmę, która świadczy np. usługi videofilmowania wesel, ślubów itd. mogę zakupić za te środki kamerę cyfrową i cały osprzęt do niej? To byłyby moje narzędzia pracy.

Katarzyna Żach: Tak. Otrzymane środki mogą być przeznaczone w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu.

Anna: Czy można przeznaczyć środki na zakup licencji programów, a część także na własne szkolenia pomocne w prowadzeniu działalności?

Katarzyna Żach: Otrzymane środki mogą być przeznaczone na podjęcie działalności gospodarczej w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa, a w szczególności na zakup środków trwałych, urządzeń, maszyn, materiałów, towarów, usług i materiałów reklamowych oraz na pozyskanie lokalu.

ZAKRES POMOCY FINANSOWEJ I NIEFINANSOWEJ JAKĄ MOŻNA OTRZYMAĆ

Anna: Jaka jest kwota dotacji?

Katarzyna Żach: Maksymalna kwota dotacji to sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia. Przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2009 roku wynosiło 3 243,60 pln co daje łączną, maksymalną sumę 19 461,60 pln.

Stefan Znikąd: O co chodzi z zapisem o tym, że pomoc nie może przekroczyć jakiejś tam wysokości – czy mogę zawsze się ubiegać o maksymalną pomoc, czy też urząd może uznać, że nie muszę mieć maksymalnej i da mi połowę?

Katarzyna Żach: Można ubiegać się o kwotę maksymalną pomocy ale można też starać się o kwotę niższą. Złożenie wniosku na określoną kwotę nie daje gwarancji, że środki te się otrzyma.

Agnieszka P.: W Pani praktyce, jaka była najniższa kwota za którą ktoś prowadził działalność? Proszę o ogólną informację czego to dotyczyło, oczywiście bez nazwisk itd. Pozwoli mi to obliczyć w przybliżeniu czy to w ogóle ma sens?

Katarzyna Żach: Jest wiele przypadków w których osoby nie wnioskują o najwyższą kwotę dotacji, a później bardzo dobrze prowadzą działalność gospodarczą. Więc nie zawsze na start potrzebne są duże fundusze.

Stefan Znikąd: Mam pytanie o zakres pomocy, ale już nie tej finansowej. Czy pomagają państwo w jakikolwiek sposób w początkach działalności? Czy można liczyć na jakieś porady ekspertów, czy tylko pieniądze? I czy są organizowane jakieś szkolenia?

Katarzyna Żach: Niektóre urzędy pracy prowadzą szkolenia z zakresu ABC działalności gospodarczej. Proszę dowiadywać się o takie wsparcie we właściwym dla Pana urzędzie pracy.

Targal: Czy jest możliwość uzyskania z urzędu pomocy na szkolenia (w tym własne) jako prowadzącego jednoosobową działalność?

Katarzyna Żach: Szkolenia są przeznaczone dla osób bezrobotnych natomiast prowadząc działalność gospodarczą nie jest się już osobą bezrobotną.

Agnieszka P.: Zastanawiam się jak może to wyglądać w praktyce. Wiem, że to nie pytanie na ten czat, ale czy kwoty oferowane w tej działalności pomocowej pokryją np. połowę środków, albo 25 procent środków potrzebnych do prowadzenia małej firmy? Czy są tu jakieś przewodniki co robić krok po kroku, jak wygląda sytuacja, ile trzeba na start, jakie są koszta ukryte itd?

Katarzyna Żach: Koszty założenia i prowadzenia firmy zależą od indywidualnego przypadku. Przewodniki „krok po kroku” można znaleźć w Internecie na portalach poświęconych tej tematyce.

Zobacz, jak założyć w Polsce działalność gospodarczą i na jakie wsparcie możesz liczyć

DO CZEGO ZOBOWIĄZUJE OTRZYMANIE DOTACJI Z URZĘDU PRACY NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Anna: Czy w czasie prowadzenia działalności można pracować na umowę zlecenia/dzieło?

Katarzyna Żach: Nie można podjąć zatrudnienia w formie umowy o pracę przez 12 miesięcy.

bartek: Witam, czy w wypadku podjęcia pracy w przeciągu roku i jednoczesnego prowadzenia działalności będę zmuszony do zwrotu dotacji?

Katarzyna Żach: Niestety tak

edyta: Czy otrzymanie tej dotacji, blokuje otrzymanie innych dotacji z Unii

Serż Ginzburg: Właśnie po jakim czasie mogę się ubiegać o pomoc z UE, bez zderzenia z warunkami zwrotu państwa dotacji?

Katarzyna Żach: Należy zapoznać się z przepisami i regulaminami dotyczącymi tych innych dotacji z Unii Europejskiej czy nie istnieją tam takie blokady i ograniczenia.

Barnaba: Witam. Czy zakładając działalność gospodarczą dzięki państwa pomocy i przy tej dotacji będę mógł się później ubiegać o inne formy pomocy? Np. inne dotacje państwowe albo dotacje z Unii Europejskiej?

Katarzyna Żach: Wniosek o dotację z urzędu pracy może zostać uwzględniony w przypadku gdy osoba bezrobotna nie otrzymała dotychczas z Funduszu Pracy lub innych środków publicznych bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej. W przypadku sytuacji odwrotnej może wyglądać to tak samo.

Naczelnik101: Mówiła Pani, że nie można dublować pomocy, to znaczy nie można jej uzyskać jeżeli już wcześniej miało się pomoc na tą samą firmę, czy ma pani informacje, że jest jakaś forma np. pomocy z Unii, która by z tym nie kolidowała?

Katarzyna Żach: Według mojej wiedzy nie ma takiej formy pomocy, która by nie kolidowała z pomocą z Funduszu Pracy.

Daniello: Czy po roku o którym pani wspomniała można już ubiegać się o inne formy wsparcia finansowego czy też jest to dłuższy okres?

Katarzyna Żach: Czy chodzi o wsparcie finansowe dla firmy którą będzie Pan prowadził czy po roku zamierza Pan zamknąć działalność gospodarczą i ponownie zarejestrować się w urzędzie?

Daniello: Chodzi mi o jedną i drugą możliwość – wybrałbym tą, która będzie bardziej korzystna

Katarzyna Żach: Teraz trudno przeanalizować co będzie korzystniejsze więc zapraszam na strony internetowe urzędów pracy gdzie można zapoznać się z ofertą zarówno dla pracodawców jak i osób bezrobotnych.

Albinos z Albionu: Jak wygląda sprawa rozliczania tej pomocy? Słyszałem o przypadku, w którym kobieta która nie rozliczyła wydatków w terminie musiała zwrócić pieniądze choć firma ładnie działała i się rozkręcała i mogła się z niej utrzymać. Czy coś w tej kwestii zmieniono?

Katarzyna Żach: W przypadku nie wywiązania się z zapisów umowy należy zwrócić otrzymaną dotację.

Albinos z Albionu: Chciałbym dobrze zrozumieć – muszę zwrócić dotację niezależnie od tego że z tego powodu będą musiał zgłosić się ponownie na bezrobocie po zamknięciu firmy? Nie ma wyjątków „zdroworozsądkowych”, związanych z tym, że jednak pieniądze zostały rozliczone?

Katarzyna Żach: Jeżeli beneficjent nie rozliczy się z otrzymanej dotacji i nie wywiąże się ze wszystkich zapisów umowy to w takim przypadku będzie konieczność zwrotu dotacji. Podkreślić należy, że w przypadku pojawienia się jakichkolwiek problemów należy powiadomić urząd i opracować wspólnie indywidualne rozwiązanie pozwalające na wywiązanie się z zapisów umowy.

Serż Ginzburg: Jakie są terminy w przypadku warunków o których pani mówi? Kiedy trzeba, albo do kiedy trzeba rozliczać się z tych środków?

Katarzyna Żach: Umowa o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej zawiera w szczególności zobowiązanie bezrobotnego do: wydatkowania środków w terminie określonym w umowie, w okresie od dnia zawarcia umowy do 30. dnia od dnia podjęcia działalności gospodarczej oraz udokumentowania i rozliczenia wydatkowania otrzymanych środków w terminie określonym w umowie nie przekraczającym dwóch miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Dartanian: Z pani doświadczenia jaka jest skuteczność takiej działalności? To znaczy, ile osób zwraca to państwu, te pieniądze? Ile osób prowadzi firmę jeszcze po roku? Urząd zapewne to bada – jak wygląda to procentowo?

Katarzyna Żach: Nie istnieją ogólnopolskie badania na ten temat.

Dartanian: A propos tych badań i tego jak procentowo to wygląda – czy istnieją nie badania ogólnopolskie, ale dane choćby z Pani urzędu? Jak to wygląda u Pani?

Katarzyna Żach: Mniej niż 5 procent spośród osób, które otrzymały dotację powróciło do rejestru osób bezrobotnych.