Finanse osobiste Finanse osobiste

Назад

Czy środki zgromadzone na indywidualnym koncie emerytalnym podlegają opodatkowaniu w Polsce?

W USA dochody ze środków zgromadzonych na koncie IRA nie podlegają opodatkowaniu, o ile pozostają na koncie. Dotyczy to zarówno dywidend, odsetek, zysków z obrotu akcjami, itp. Opodatkowane są natomiast wypłaty z tego konta (zarówno od środków oryginalnie wpłaconych jak i od dochodów). Czy polskie prawo podatkowe tak samo to traktuje?

Czy amerykański dobrowolny fundusz emerytalny IRA (individual retirement account) jest indywidualnym kontem emerytalnym, z którego w świetle prawa polskiego wypłaty są zwolnione od podatków polskich?

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Polski, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów (przychodów) bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy).

Natomiast zgodnie z art. 3 ust. 2a ustawy, osoby fizyczne, jeżeli nie mają na terytorium Polski miejsca zamieszkania, podlegają obowiązkowi podatkowemu tylko od dochodów (przychodów) osiąganych na terytorium Polskiej (ograniczony obowiązek podatkowy).

Oznacza to, że jeżeli posiada Pan w Polsce miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, to podlega Pan w Polsce opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł dochodu.
Powyższe przepisy stosuje się z uwzględnieniem umów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania, których stroną jest Polska (art. 4a ustawy).

W zapytaniu nie przedstawiono wyczerpująco stanu faktycznego, w sposób umożliwiający szczegółowe udzielenie odpowiedzi.

Jeżeli wypłaty mają charakter świadczeń emerytalnych wypłacanych w ramach dobrowolnego sytemu ubezpieczenia emerytalnego USA, należy zaznaczyć, że polsko – amerykańska umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania nie zawiera odrębnego artykułu regulującego zasady opodatkowania emerytur wypłacanych w jednym umawiającym się państwie osobom mającym miejsce zamieszkania w drugim umawiającym się państwie, zatem w stosunku do tak osiąganych dochodów zastosowanie znajdą zasady ogólne zawarte w postanowieniu art. 5 umowy.

Zgodne z art. 5 ust. 1 umowy, osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Polsce może być opodatkowana przez Stany Zjednoczone z tytułu dochodu pochodzącego ze źródeł Stanów Zjednoczonych i tylko z tytułu takiego dochodu, zgodnie ze wszystkimi ograniczeniami zawartymi w niniejszej umowie.
W związku z powyższym, dochód osiągany z tytułu świadczeń emerytalnych wypłacanych w ramach amerykańskiego dobrowolnego funduszu emerytalnego IRA będzie podlegał opodatkowaniu w Polsce i w Stanach Zjednoczonych. Jednocześnie, w celu wyeliminowania podwójnego opodatkowania należy zastosować przewidzianą w art. 20 ust. 1 umowy metodę unikania podwójnego opodatkowania (metoda zaliczenia).

Dochód ten podlega zatem opodatkowaniu na zasadach przewidzianych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Z uwagi na brak szczegółowego przedstawienia stanu faktycznego, nie jest możliwe określenie  konsekwencji podatkowych na gruncie polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przede wszystkim brak jest informacji na temat istoty uczestnictwa w programie oszczędzania emerytalnego oraz charakteru otrzymywanych świadczeń.

Jednocześnie, należy podkreślić, że amerykański fundusz emerytalny IRA nie jest indywidualnym kontem emerytalnym, o którym mowa w ustawie o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Jeżeli chciałby Pan uzyskać wiążącą informację dotyczącą Pana obowiązku podatkowego w Polsce może się Pan zwrócić do właściwego organu podatkowego z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej ORD-IN.


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.