Zdrowie Zdrowie

Назад

Czy kobieta powracająca do kraju musi zapłacić za poród?

Czy kobieta powracająca po 4 latach pobytu w Irlandii musi zapłacić za poród w kraju? Czy istnieje jakaś możliwość, aby koszt porodu został pokryty w ramach zagranicznego ubezpieczenia zdrowotnego?

Jeżeli osoba przenosząca miejsce zamieszkania do Polski nadal posiada tytuł do ubezpieczenia w Wielkiej Brytanii, to może wystąpić do własnej instytucji ubezpieczeniowej z wnioskiem o wydanie formularza E106/dokumentu S1. Jest to dokument przeznaczony dla osób ubezpieczonych w jednym państwie członkowskim UE/EFTA a mieszkających w innym. Formularz E106/dokument S1 należy zarejestrować w oddziale wojewódzkim NFZ właściwym ze względu na miejsce zamieszkania w Polsce. Po spełnieniu wymogów określonych przepisami o koordynacji, osoba posiadająca zarejestrowany dokument S1 ma prawo do pełnego zakresu rzeczowych świadczeń zdrowotnych w państwie miejsca zamieszkania, jeżeli jest ono inne niż państwo ubezpieczenia.

Dokumentem potwierdzającym prawo do świadczeń planowanych jest dokument S2 (dawny E112).
Jest to dokument potwierdzający prawo do planowanego leczenia (np. porodu) w państwie członkowskim innym niż państwo, w którym jest Pani ubezpieczona. Dokument ten jest zobowiązaniem, że strona go wystawiająca poniesie koszty leczenia. Zgodnie z przepisami o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego na podstawie formularza S2 do pokrycia polskiemu szpitalowi kosztów leczenia będzie zobowiązany w Polsce Oddział Narodowego Funduszu Zdrowia, który następnie obciąży stronę brytyjską kosztami Pani leczenia. 

Dokument S2:

  • nie podlega rejestracji w NFZ,
  • uprawnia do świadczeń planowych wskazanych przez instytucję właściwą uprawnionego – na formularzu mogą być wymienione np. świadczeniodawca, jednostka chorobowa, rodzaj świadczeń lub może być wybrany pełen zakres świadczeń,
  • uprawniony przedstawia S2 lub E112 bezpośrednio świadczeniodawcy.

Odnośnie uzyskania ww. dokumentów należy pytać we właściwych instytucjach państwa członkowskiego zajmujących się świadczeniami z tytułu opieki zdrowotnej – w przypadku poszczególnych państw członkowskich są to odpowiednio instytucje odpowiadające NFZ.

Po porodzie, sytuacja ubezpieczeniowa kobiety, która zdecydowała się na poród w Polsce,  nie ulegnie zmianie. Zarówno jej, jak i dziecku będą przysługiwały świadczenia opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o koordynacji. W praktyce oznacza to że zarówno matka, jak i dziecko będą mieli prawo do świadczeń niezbędnych z medycznego punktu widzenia podczas planowanego pobytu.

W przypadku porodu rodzinnego, kobieta, która zdecydowała się na poród w polskim szpitalu, powinna być potraktowana w ten sam sposób, jak polska ubezpieczona. Oznacza to, że jeśli szpital, w którym zechce ona urodzić, wprowadził wewnętrzne opłaty za porody rodzinne, wówczas te opłaty ją również będą obowiązywały.

Ponadto, żeby uzyskać prawo do ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce, obowiązkowo trzeba posiadać tytuł do ubezpieczenia np. podjąć zatrudnienie, być zleceniobiorcą, prowadzić działalność gospodarczą, być osobą zarejestrowaną w Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna. Można także być członkiem rodziny osoby ubezpieczonej w Polsce. W tym ostatnim przypadku można korzystać ze świadczeń zdrowotnych na terenie Polski, nawet w pełnym zakresie, jeśli będzie się posiadać dokument przenośny S1 (dawny formularz E 109), na podstawie którego będzie można urodzić dziecko w Polsce na takich samych zasadach jak polska ubezpieczona.

Więcej informacji na temat formularzy znajdzie Pani na stronie NFZ:
https://www.ekuz.nfz.gov.pl/informacje-dla-swiadczeniodawcow/dokumenty-uprawniajace


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.