UP m.st. Warszawa - Nabory wniosków

Urząd Pracy m.st. Warszawy uprzejmie informuje, że z dniem. 2.01.2019 r. rozpoczęły się nabory wniosków niżej wymienionych usług i instrumentów rynku pracy:

 • Przygotowanie zawodowe dorosłych
 • Staż dla osób bezrobotnych
 • Bon zatrudnieniowy
 • Bon na zasiedlenie
 • Bon stażowy
 • Bon szkoleniowy
 • Sfinansowanie studiów podyplomowych
 • Prace interwencyjne
 • Roboty publiczne
 • Jednorazowa refundacja kosztów z tytułu składek ZUS
 • Świadczenie aktywizacyjne
 • Refundacja składek ZUS za zatrudnienie bezrobotnego do 30. roku życia
 • Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie osób powyżej 50. roku życia
 • Grant na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego w ramach pomocy de minimis
 • Refundacja kosztów opieki nad dzieckiem do 6. roku życia lub dzieckiem niepełnosprawnym do 18. roku życia
 • Zwrot kosztów przejazdu
 • Zwrot kosztów zakwaterowania
 • Stypendium z tytułu podjęcia nauki

Źródło: Urząd Pracy m.st. Warszawy, 3.01.2019