PUP Opole - Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Uprzejmie informujemy, że termin planowanego naboru „Wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy" odbędzie się w dniach 27-28 czerwca 2019 r.

W ramach naboru tut. urząd planuje przyznać nie mniej niż 6 refundacji. Maksymalna kwota refundacji jednego stanowiska pracy wynosi 27 000,00 zł brutto.

Nabór odbędzie się w ramach projektu pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, w tym zwłaszcza znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w mieście Opolu i powiecie opolskim (V)" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, Priorytet VII – Konkurencyjny rynek pracy, Działanie 7.1 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy realizowana przez PUP. W związku z tym do zatrudnienia na refundowane stanowiska pracy będą kierowane wyłącznie osoby, które ukończyły 30 rok życia.
 
Podmioty prowadzące działalność gospodarczą zainteresowane wyposażeniem lub doposażeniem stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego proszone są o składanie wniosków wraz z wymaganymi załącznikami wyłącznie osobiście w Centrum Aktywizacji Zawodowej PUP w Opolu, ul. Bytnara Rudego 8, pokój nr 3, w godzinach 08:00-14:00, tel. 77 44 21 880.

W przypadku przesłania wniosku drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do urzędu.
 „Regulamin Powiatowego Urzędu Pracy w Opolu w sprawie przyznawania ze środków Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy, podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą i innym" oraz wniosek wraz z załącznikami, dostępne są na stronie http://opole.praca.gov.pl.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Opolu, 24.06.2019 r.