PUP Kielce - Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29. r.ż.

Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach realizuje projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29. roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (V)".

Celem projektu pt. „Aktywizacja zawodowa osób powyżej 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie kieleckim (V)" jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób powyżej 29. roku życia, pozostających bez pracy w powiecie kieleckim.
 
Ze wsparcia skorzysta 485 osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kielcach. W ramach projektu wsparciem objęte zostaną osoby powyżej 29 roku życia, zakwalifikowane do profilu pomocy I (tzw. bezrobotni aktywni) lub profilu II (tzw. wymagający wsparcia), które znajdują się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj. należą do przynajmniej jednej z poniższych kategorii:
  • osoby po 50. roku życia, tj. osoby, które w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 50 lat,
  • kobiety,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby długotrwale bezrobotne, tj. bezrobotne nieprzerwalnie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
  • osoby z niskimi kwalifikacjami, tj. osoby posiadające wykształcenie na poziomie do ISCED 3 (niższe niż podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne, średnie).

W ramach projektu, dla każdego z uczestników przedstawienie konkretnej oferty aktywizacji zawodowej poprzedzi analiza umiejętności, predyspozycji i problemów zawodowych danego uczestnika. Na tej podstawie PUP realizować będzie odpowiednio dobrane usługi i instrumenty rynku pracy, o których mowa w Ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 
W ramach projektu realizowane będą zadania:

  • staże – 250 osób,
  • szkolenia – 90 osób,
  • prace interwencyjne – 45 osób,
  • środki na podjęcie działalności gospodarczej – 50 osób,
  • refundacja kosztów doposażenia stanowiska pracy – 50 osób.

Szczegółowe informacje o projekcie są dostępne na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Kielcach.

Źródło: Powiatowy Urząd Pracy w Kielcach, 7.03.2019 r.