Back

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Świadczenia chorobowe i macierzyńskie

W tej grupie świadczeń Polacy najczęściej korzystają z zasiłku chorobowego (Illness Benefit), zasiłku macierzyńskiego (Maternity Benefit), a dodatkowo czasem kobiety w ciąży przechodzą na zasiłek Health & Safety Benefit, jeśli – z uwagi na wpływ warunków w miejscu pracy na ciążę – nie mogą kontynuować pracy, a pracodawca nie jest w stanie zaoferować im innego, wolnego od zagrożeń stanowiska pracy.

Wniosek o świadczenia z tej grupy może zostać złożony zarówno w kraju miejsca pobytu, jak i do właściwej instytucji w kraju, w którym wykonywana jest praca i odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne.

Na przykład, jeśli Polak pracujący na terenie Irlandii zachoruje w trakcie pobytu w Polsce, wniosek o zasiłek chorobowy może złożyć zarówno w lokalnym oddziale ZUS, jak i w lokalnym Intreo Centre w Irlandii. W takiej sytuacji polskie instytucje przekażą wniosek do rozpatrzenia irlandzkiemu Department of Employment Affairs and Social Protection. Wniosek zostanie złożony z datą, z jaką otrzymała go polska instytucja.

Gdy osoba otrzymująca zasiłek chorobowy lub macierzyński zmieni swoje miejsce pobytu z Irlandii na inny kraj członkowski UE, świadczenia te są nadal wypłacane po spełnieniu określonych warunków.

Warto wiedzieć

W przypadku zasiłku chorobowego (Illness Benefit), wniosek o jego przyznanie powinien zostać złożony w ciągu siedmiu dni od zaistnienia choroby. Zaświadczenia lekarskie wydawane w innym kraju członkowskim UE muszą być respektowane przez władze irlandzkie. Irlandzki Department of Employment Affairs and Social Protection może zastrzec chęć skierowania na badania do wskazanego przez siebie lekarza, jednak nie może wymagać, aby osoba taka przyjechała na takie badania do Irlandii.

Wystawiane zaświadczenia lekarskie powinny być sukcesywnie przesyłane do właściwej instytucji (w opisanym przypadku do DEASP):

Illness Benefits Section
Department of Employment Affairs and Social Protection
PO Box 1650
Dublin 1

Tel: +353 1 704 3300)

Locall: 1890 928 400

Homepage: http://www.welfare.ie/

Email: illnessbenefit@welfare.ie

W czasie wyjazdu zagranicznegp maksymalny okres wypłaty Illness Benefit może wynosić 4 tygodnie w kraju objętym regulacjami UE w sprawie świadczeń i 3 tygodnie w innych krajach. Kontynuacja jest możliwa w przypadku zmiany kraju zamieszkania tylko w przypadku gdy świadczeniobiorca nadal spełnia kryteria kwalifikujące go do otrzymania świadczenia.

Illness Benefit można również otrzymać w przypadku gdy wyjedziemy do innego kraju, ale ostatni okres objęty ubezpieczeniem składkowym dotyczył Irlandii lub jeżeli przez wyjazdem z Irlandii dana osoba pobierała zasiłek dla bezrobotnych.

Świadczeniobiorca musi przestrzegać odpowiednich zasad. Planując wyjazd za granicę należy z odpowiednim wyprzedzeniem poinformować instytucję irlandzką wypłacającą świadczenie (w przeciwnym razie można nie otrzymać zasiłku lub jego płatność może zostać opóźniona).

Podczas pobytu za granicą osoba otrzymująca Illness Benefit nadal zobowiązana jest wysyłać zaświadczenia lekarskie od swojego lekarza, a także informować o wszelkich zmianach w sytuacji świadczeniobiorcy. Instytucja irlandzka może również wezwać taką osobę na badanie lekarskie. Jest to organizowane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych w kraju, w którym dana osoba przebywa. Jeżeli osoba nie zgłosi się na takie wezwanie zasiłek chorobowy zostanie zawieszony.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych