Back

Różnice między Jobseeker's Benefit a Jobseeker's Allowance

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Różnice między Jobseeker's Benefit a Jobseeker's Allowance

Jobseeker’s Allowance jest rodzajem zapomogi dla osób poszukujących pracy, zaś Jobseeker’s Benefit – zasiłkiem dla bezrobotnych.

Jobseeker’s Benefit (zasiłek dla bezrobotnych) jest świadczeniem dla osób, które utraciły pracę i legitymują się odpowiednią liczbą opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne PRSI. Świadczenie to jest więc wypracowane przez osobę, która utraciła pracę. Może być ono transferowane do Polski.

Wysokość tego świadczenia jest zależna od wysokości zarobków, jakie bezrobotny osiągał w ciągu ostatnich dwóch lat od daty złożenia wniosku o zasiłek.

Jobseeker’s Allowance (zapomoga dla osób poszukujących pracy) jest świadczeniem dla osób, które utraciły pracę, jednakże z różnych powodów nie spełniają warunków wymaganych do przyznania zasiłku dla bezrobotnych. Zapomoga jest rodzajem świadczenia socjalnego przyznawanego osobom potrzebującym, które znalazły się w trudnej sytuacji finansowej z powodu utraty pracy (źródła dochodu). Przyznawana jest osobom, które spełniają warunek stałego zamieszkania na terenie Irlandii (Habitual residence condition) i dodatkowo spełniają kryterium dochodowe (posiadany majątek, inne źródła dochodu, oszczędności itd.).

Poniżej przedstawiamy w formie tabeli porównania świadczeń dostępnych dla osób, które utraciły pracę, ze wskazaniem różnic w zakresie warunków ich przyznawania.

Jobseeker's Benefit

Jobseeker's Allowance

Prawo do tego świadczenia wynika w pierwszej kolejności z odpowiedniego okresu pracy. Przysługuje ono również samozatrudnionym po spełnieniu określonych wymagań (JBSE).

Zapomogę może otrzymać osoba, która nie jest uprawniona lub już straciła prawo do zasiłku Jobseeker's Benefit lub osoba, która pozostawała w samozatrudnieniu.

Aby otrzymać Jobseeker’s Benefit, należy mieć opłaconą odpowiednią liczbę składek PRSI.

 

Świadczenie to nie jest uwarunkowane określoną liczbą opłaconych składek PRSI, a poziomem dochodów.

 

Aby otrzymać zarówno Jobseeker’s Allowance, jak i Jobseeker’s Benefit, należy być osobą bezrobotną, zdolną do pracy i aktywnie jej poszukującą.

Aby otrzymać zarówno Jobseeker’s Allowance, jak i Jobseeker’s Benefit, należy być osobą bezrobotną, zdolną do pracy i aktywnie jej poszukującą.

Jobseeker's Benefit jest przyznawane niezależnie od naszych dochodów i majątku (kryterium dochodowe).

Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, należy spełnić odpowiednie kryterium dochodowe.

Aby otrzymać Jobseeker’s Benefit,  należy przedłożyć formularze P45 i P60, dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zameldowania.

Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, należy przedłożyć: formularz P45, dowód tożsamości, potwierdzenie adresu zameldowania oraz udowodnienie dochodów wszystkich osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

Wymagane są dowody poświadczające aktywne poszukiwanie pracy (np. listy z odmowami od pracodawców).

Wymagane są dowody poświadczające aktywne poszukiwanie pracy (np. listy z odmowami od pracodawców).

Zasiłek Jobseeker’s Benefit można transferować do Polski

Zapomoga Jobseeker’s Allowance nie może być transferowana do Polski.

Jobseeker’s Benefit jest świadczeniem przyznawanym niezależnie od tego, od kiedy uprawniony przebywa na terenie Irlandii.

Aby otrzymać Jobseeker’s Allowance, konieczne jest spełnienie warunku Habitual Residence Condition.

 

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych