Back

Formularz U1 (dawniej E 301)

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Formularz U1 (dawniej E 301)

Osoba powracająca do Polski (jednak bez ustalonego w Irlandii prawa do zasiłku Jobseeker’s Benefit) może starać się o przyznanie zasiłku dla bezrobotnych wypłacanego przez powiatowe urzędy pracy po spełnieniu wszelkich wymogów. Dokumentem, dzięki któremu czas przepracowany za granicą zostanie nam zaliczony do okresu niezbędnego do przyznania zasiłku dla osób bezrobotnych po powrocie do Polski, jest formularz U1 (wcześniej E 301).

Wniosek o wydanie druku U1 (E 301) można pobrać ze strony internetowej Department of Employment Affairs and Social Protection.

Wniosek należy wypełnić, podać swój adres korespondencyjny i dołączyć: kopie ostatnich dwóch odcinków wypłat po zakończeniu zatrudnienia, formularze P45 / P60 z 2018 r. lub lat poprzednich (po 31.12.2018 formularze P45 oraz P60 nie są wydawane!), formularz U2, jeśli transferowano zasiłek dla osób bezrobotnych z Irlandii.

Wniosek należy przesłać pocztą na następujący adres:

Department of Employment Affairs and Social Protection
Client Eligibility Services
EU Records

McCarter’s Road
Buncrana, F93 CH79
Co. Donegal
Ireland
Telefony: 01 471 5898, 1890 690 690
Dla dzwoniących spoza Republiki Irlandii: + 353 1 471 5898

Wniosek można również przesłać drogą elektroniczną - email: EUGeneralQueries@welfare.ie

Warto wiedzieć

O potwierdzenie okresu ubezpieczenia (pracy) w Irlandii można też wystąpić po powrocie do Polski – za pośrednictwem wojewódzkiego urzędu pracy (WUP) - jeśli osoba ubiega się o zasiłek dla osób bezrobotnych. W tym celu po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna we właściwym powiatowym urzędzie pracy, należy wystąpić z wnioskiem do odpowiedniego WUP-u, dołączając do niego dokumenty potwierdzające pracę za granicą.

Więcej o rejestrowaniu się w powiatowym urzędzie pracy dowiesz się z naszego Powrotnika.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych