Back

E 121

Formularz E121 jest zaświadczeniem o prawie do świadczeń emerytalno – rentowych, osoby która zamieszkuje w państwie członkowskim UE/EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein) innym niż państwo lub państwa, które wypłacają emeryturę lub rentę. Potwierdza prawo do świadczeń emeryta lub rencisty, który pobiera emeryturę lub rentę z tytułu ustawodawstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej, a zamieszkuje w państwie członkowskim EU/EFTA (Norwegia, Islandia, Szwajcaria Liechtenstein) lub na odwrót. W przypadku osoby otrzymującej emeryturę lub rentę z dwóch państw członkowskich innych niż państwo zamieszkania, generalną zasadą jest, że zaświadczenie to wystawia instytucja tego państwa, w którym zainteresowany pracował najdłużej.

Po otrzymaniu formularza E121 należy go zarejestrować w instytucji ubezpieczenia zdrowotnego miejsca zamieszkania. Na jego podstawie zostanie wydany wewnętrzny dokument uprawniający do korzystania ze świadczeń zdrowotnych w państwie zamieszkania.


Przykład:
Pani Wiśniewska całe swoje życie pracowała i mieszkała w Polsce, w Opolu. Od momentu przejścia na wcześniejszą emeryturę otrzymuje świadczenie emerytalne wypłacane przez Oddział Opolski ZUS. Od trzech lat Pani Wiśniewska mieszka w Szwajcarii. Na wakacje planuje wyjazd w odwiedziny do swoich dzieci mieszkających w Polsce. Po przyjeździe do Polski Pani Wiśniewska powinna udać się do Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, aby złożyć wniosek i otrzymać formularz E 121, który będzie upoważniał do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na terenie Polski bo tu jest osobą ubezpieczoną i na terenie Szwajcarii (po uprzednim zarejestrowaniu się w szwajcarskiej instytucji ubezpieczeniowej) bo tam zamieszkuje.

1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego
Posiadacz Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) ma prawo do niezbędnych świadczeń opieki zdrowotnej w każdym państwie członkowskim UE/EFTA.