Back

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do Polski

Informacje zgodne ze stanem prawnym na dzień: 2021-02-25

Osoba, która otrzymała w Irlandii prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Jobseeker's Benefit i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować ten zasiłek do Polski. Nie ma natomiast możliwości transferowania zapomogi dla bezrobotnych Jobseeker's Allowance.

Transfer zasiłku Jobseeker's Benefit do PolskiOsoba, która otrzymała w Irlandii prawo do zasiłku dla osób poszukujących pracy o nazwie Jobseeker's Benefit i otrzymuje go już dłużej niż miesiąc, może transferować ten zasiłek do Polski. Nie ma natomiast możliwości transferowania zapomogi dla bezrobotnych Jobseeker's Allowance.

W celu uzyskania Jobseeker's Benefit niezbędna jest najpierw rejestracja w lokalnym Intreo Centre lub Social Welfare Branch Office. Procedura ta może zająć od kilku do nawet kilkunastu dni. Następnie powinniśmy zgłosić chęć wyjazdu do Polski w celu poszukiwania pracy (a przez to również transferu zasiłku), co trzeba uczynić co najmniej na cztery tygodnie przed opuszczeniem Irlandii.

Chęć transferu zasiłku zgłaszamy w lokalnym Intreo Centre, które wystąpi do International Records Section o wystawienie formularza U2 (wcześniej E 303). Następnie dokument ten zostanie przesłany na wskazany przez nas adres w Polsce lub innym kraju członkowskim. Warto przed opuszczeniem Irlandii uzyskać w lokalnym Intreo Centre pisemne potwierdzenie z datą i pieczęcią, że zgłosiliśmy chęć transferu zasiłku. Lista lokalnych Intreo Centres znajduje się w tym miejscu.

Co istotne, osoba wyjeżdżająca do Polski i deklarująca chęć podjęcia pracy (co jest obowiązkowe w przypadku Jobseeker's Benefit) podlega w dalszym ciągu przepisom o konieczności starania się o nowe zatrudnienie, a więc także możliwości wstrzymania świadczeń z racji nieuzasadnionej odmowy przyjęcia oferty pracy.

Warto wiedzieć

Zasiłek dla bezrobotnych można transferować z Irlandii maksymalnie na okres do 13 tygodni (78 dni).

Transferowany zasiłek jest wypłacany przez Department of Employment Affairs and Social Protection: www.welfare.ie.

Zasiłek może być transferowany wielokrotnie i do różnych krajów, ale w ramach 13-tygodniowego na jaki został przyznany. Ma to ułatwić poszukiwanie pracy na terenie całej UE.

Warto wiedzieć

Jeśli wyjedziemy do Polski lub innego kraju członkowskiego UE, nie zgłaszając wcześniej w lokalnym Intreo Centre chęci transferu zasiłku, powinniśmy niezwłocznie zgłosić się do publicznych służb zatrudnienia w tym kraju (w Polsce do powiatowego urzędu pracy). Należy to uczynić w ciągu siedmiu dni od daty opuszczenia Irlandii. W takim przypadku polski urząd pracy formalnie wystąpi do Department of Employment Affairs and Social Protection o wydanie dokumentu potwierdzającego transfer zasiłku. Jednakże również w tej sytuacji wymagane jest aby pozostawać do dyspozycji tamtejszego urzędu pracy przez minimalny okres 4 tygodni przed wyjazdem do Polski.

Szczegółowe informacje o tym, jak uzyskać transferowany zasiłek w Polsce znajdziesz w naszym Powrotniku w rozdziale dotyczącym transferu zasiłku dla bezrobotnych.

Warto wiedzieć

Sposób rozwiązania umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą ma wpływ na okres pobierania zasiłku oraz datę przyznania prawa do zasiłku zarówno w Polsce, jak i za granicą.
Gdy pracownik sam rezygnuje z pracy bez uzasadnionego powodu, wypłata zasiłku może zostać wstrzymana na okres do dziewięciu tygodni. O długości okresu, na jaki zasiłek zostaje wstrzymany (osoba zostaje zdyskwalifikowana) decyduje urzędnik, rozpatrując wniosek o przyznanie zasiłku. Także ten urzędnik decyduje, co należy uznać za uzasadniony powód rezygnacji z pracy (nie ma w tym zakresie szczegółowych przepisów). Brane pod uwagę mogą być na przykład następujące okoliczności: zmiana warunków pracy i okoliczności z tym związane, sytuacja finansowa firmy, rezygnacja z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (złe traktowanie w miejscu pracy, dyskryminacja pracownika będące powodem rezygnacji).
Decyzję w sprawie przyznania zasiłku dla bezrobotnych w Irlandii i jego transferu może podjąć urząd irlandzki na podstawie obowiązującego tam prawa.

Aktualizacja: Ministerstwo Spraw Zagranicznych


Wszystkie treści i materiały zamieszczane na portalu www.powroty.gov.pl, opracowywane przez grupę redakcyjną, mają charakter informacyjny. Redakcja portalu dokłada wszelkich starań, aby informacje w nim zawarte były rzetelne i wiarygodne. Nie stanowią one wiążącej interpretacji przepisów prawnych.

W przypadku treści aktualizowanych przez współpracujących z serwisem powroty.gov.pl ekspertów z ministerstw i innych publicznych instytucji odpowiedzialność za przekazane informacje ponoszą ww. instytucje.