Back

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD)

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju to organizacja międzynarodowa, która skupia 30 państw członkowskich o demokratycznym i wolnorynkowym ustroju. Organizacja powstała w 1961 r. w wyniku podpisania przez 20 państw założycielskich Konwencji o Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. Celem Organizacji jest wspieranie zrównoważonego wzrostu gospodarczego, zwiększanie zatrudnienia, podnoszenie standardu życia obywateli, pomoc państwom rozwijającym się, utrzymanie stabilności finansowej i podnoszenie obrotów w handlu światowym. Ponadto Organizacja poszukuje rozwiązań istniejących problemów gospodarczych, wskazuje dobre, wypróbowane praktyki i koordynuje krajowe i międzynarodowe strategie gospodarcze.

1. Opodatkowanie dochodów z zagranicznych funduszy emerytalnych
W Polsce nie ma żadnych przeszkód dla uczestnictwa w zagranicznym funduszu emerytalnym. Sposób opodatkowania dochodów z tych funduszy zależy od tego, czy Polska ma z danym krajem umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania. Istotne jest również, jak w tym kraju są traktowane wypłaty z funduszu.

2. Konto w zagranicznym funduszu inwestycyjnym
W Polsce nie ma żadnych przeszkód w nabywaniu jednostek uczestnictwa zagranicznych funduszy inwestycyjnych.

3. Konto w banku zagranicznym
Osoby, które czasowo przebywają za granicą, a mają miejsce stałego zamieszkania w Polsce (rezydenci), mogą bez żadnych ograniczeń otwierać i posiadać rachunki w bankach za granicą, zarówno w państwach członkowskich Unii Europejskiej, jak i w krajach trzecich.